Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

12. november 2019

V ŠPÚ sa uskutoční konferencia venovaná tematike ozdravenia populácie

V Štátnom pedagogickom ústave sa 27. novembra uskutoční konferencia Projekt ozdravenia populácie sa začína v školách a v rodinách. O podrobnostiach programu konferencie rokoval riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk s projektovým manažérom, predsedom Slovenského orla Jozefom Gálikom. Hlavným zámerom organizátorov konferencie je zhodnotiť výsledky plnenia úlohy z roku 2017, ktorej cieľom je ozdravenie populácie v podmienkach Slovenskej republiky.

Čítať celý článok

 

07. november 2019

Zasadala nadrezortná pracovná skupina pre celoživotné vzdelávanie pedagógov ZŠ a SŠ v oblasti záležitostí EÚ

V ŠPÚ rokovali členovia nadrezortnej pracovnej skupiny pre celoživotné vzdelávanie pedagógov základných a stredných škôl v oblasti záležitostí Európskej únie. Krátkodobý cieľ, ktorý si stanovili na mítingu zástupcovia ŠPÚ a rezortu zahraničných vecí a európskych záležitostí , je aktualizácia vzdelávacích programov cez metodické usmernenie a konkretizácia tém pre pilotný vzdelávací seminár s workshopmi  pre učiteľov a učiteľky predmetov zo vzdelávacích oblastí Človek a spoločnosť a Človek a hodnoty. Dlhodobejším cieľom pracovnej skupiny je rozšírenie obsahu vzdelávacích programov o témy súvisiace s problematikou Európskej únie v súlade s pripravovaným systémovým modelom tvorby kurikula.

Čítať celý článok

 

31. október 2019

Pod záštitou ŠPÚ sa v poľskom Krakove konalo kultúrne podujatie o pokladoch folklóru a sakrálnych stavbách na Slovensku  

Obyvatelia i návštevníci Krakova si tak aj vďaka Štátnemu pedagogickému ústavu mohli pozrieť vystúpenie detských súborov zo Slovenska spojené s výstavou obrazov a ilustrácií kníh. Súčasťou kultúrneho programu s názvom „Poklady folklóru, ilustrácie rozprávkovej knihy Šťastná ježibaba a kníh o sakrálnych stavbách slovenských obcí,“ bol koncert talentovaných žiakov, ich rodičov a pedagógov zo slovenských škôl v Krakove.

Čítať celý článok

 

30. október 2019

Rokoval organizačný výbor pre prípravu konferencií Fenomén národnej identity a slovenskej štátnosti

Na pracovnom rokovaní v ŠPÚ sa zišli členovia organizačného výboru pre prípravu pedagogicko-vedeckých konferencií určených predovšetkým učiteľom dejepisu, občianskej náuky a ďalších humanitných predmetov. Zástupcovia ŠPÚ, Matice slovenskej a Ústavu politických vied SAV dohodli na konkrétnych témach, prednášajúcich ale aj na podrobnostiach prípravy a realizácii troch konferencií, ktoré sa uskutočnia vo februári budúceho roka v Bratislave, Banskej Bystrici a Prešove.

Čítať celý článok

 

29. október 2019

O prevencii radikalizmu a extrémizmu rokoval riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk so štátnym tajomníkom MZVEZ SR  F. Ružičkom

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky František Ružička a riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk, vychádzajúc z odporúčania Stálej delegácie poslancov Národnej rady SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy, rokovali na pôde MZVEZ SR o možnosti spolupráce na preventívnych opatreniach pred šírením radikalizmu a extrémizmu s cieľom zvýšiť povedomie o európskych inštitúciách. Zhodli sa na tom, že ak má byť prevencia v tejto oblasti efektívna, musí sa začať vykonávať zavčasu a jednoznačne  vo výchovno-vzdelávacom procese.  

Čítať celý článok

 

28. október 2019

Pozvánka na konferenciu - Duševné vlastníctvo vo vzdelávacom systéme

S problematikou duševného vlastníctva sa stretávame v školách každý deň – týka sa to tak pedagógov, ako i žiakov. Informácie o tom ako a prečo ho viac podporovať a tiež ako ho chrániť a zakomponovať do vzdelávania ponúka medzinárodná konferencia Duševné vlastníctvo vo vzdelávacom systéme v dňoch 14. – 15. novembra 2019.

Čítať celý článok

 

24. október 2019

ŠPÚ zorganizoval na FF UKF v Nitre seminár pre učiteľov etickej výchovy na podporu rozvíjania tvorivého a kritického myslenia

Štátny pedagogický ústav zorganizoval, v spolupráci s Katedrou všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre a projektom APVV 15-0368 Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v centre praktickej prípravy, seminár „Dialogická podstata etickej výchovy – rozvíjanie tvorivého a kritického myslenia (cesta k formovaniu prosociálnej osobnosti)“. Na jednodňovom vzdelávacom seminári spojenom s workshopmi sa učitelia a učiteľky oboznámili s efektívnymi didakticko-metodickými prístupmi v etickej výchove v oblasti rozvíjania spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť v najrozličnejších situáciách spoločenského života. Hlavnou témou bolo sprístupnenie dialogickej podstaty etickej výchovy na ceste formovania prosociálnej osobnosti. 

Čítať celý článok

 

23. október 2019

V ŠPÚ sa konal didaktický seminár k aktuálnym trendom vo výučbe dejepisu

Didaktický seminár Aktuálne trendy vo výučbe dejepisu, ktorý sa konal v Štátnom pedagogickom ústave, bol určený pre učiteľov a učiteľky dejepisu v základných a stredných školách. Podujatie bolo prioritne zamerané na rozšírenie obzorov pedagógov v oblasti zapracovania  moderných prvkov výučby (metód a foriem) do predmetu dejepis, motivovanie k aktívnej práci so žiakmi a podnietenie k vlastnému profesijnému rozvoju.

Čítať celý článok

 

22. október 2019

V Letanovciach v Spišskonovoveskom okrese prebieha vzdelávanie o rómskom jazyku a kultúre

V Letanovciach v Spišskonovoveskom okrese organizuje Štátny pedagogický ústav tento týždeň prvý turnus vzdelávania v oblasti rómskeho jazyka a rómskej kultúry. Projekt Vzdelávanie v oblastiach rómskeho jazyka a rómskej kultúry v obciach Spišské Tomášovce a Letanovce, ktorý získal ŠPÚ, je financovaný z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Jeho cieľom je  zvýšiť kľúčové profesijné kompetencie zamestnancov základných škôl zameraných na výchovu a vzdelávanie žiakov z rómskych komunít v oblastiach aplikovania interkultúrneho prístupu a inovatívnych vyučovacích metód.

Čítať celý článok

 

22. október 2019

Medzinárodná vedecká konferencia „Psychológia inkluzívnej školy“ s účasťou ŠPÚ

Inkluzívna škola, Psychológia školy a Psychológia inkluzívnej školy, to boli tri časti medzinárodnej vedeckej  konferencie Psychológia inkluzívnej školy, v ktorých vystúpilo so svojimi  príspevkami 21 odborníkov z vysokých škôl a univerzít zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Talianska a Litvy. Témy prednášajúcich v prvej časti konferencie, ktorá sa konala dnes na pôde Paneurópskej vysokej školy v Bratislave,  sa vzťahovali na systém a porovnávanie stavu inklúzie vo formálnom i neformálnom prostredí vzdelávania v jednotlivých krajinách Európskej únie s prioritným zameraním  na štáty,  v ktorých prednášajúci žijú a profesionálne pôsobia.

Čítať celý článok

 

22. október 2019

ŠPÚ v spolupráci s Odborom školstva Okresného úradu zorganizoval v Prešove seminár pre učiteľov základných škôl o tvorbe a hodnotení učebníc

Štátny pedagogický ústav pokračuje aj v tomto roku v organizovaní seminárov o tvorbe a metodickom hodnotení učebníc. Seminár pre učiteľov z Prešovského a Košického samosprávneho kraja sa konal  v priestoroch Okresného úradu v Prešove. Na jednodňovom vzdelávacom podujatí Tvorba a metodické hodnotenie učebníc sa učitelia oboznámili s požiadavkami na tvorbu učebnice, s jej funkciami ako aj  s návodom, ako pracovať s učebnicou. Súčasne si pilotne odskúšali dotazník pre učebnice matematiky , biológie  a vlastivedy. Program seminára bol zameraný na vlastivedu, s ktorou pracujú učitelia na 1.stupni základných škôl a matematiku a biológiu pre 2.stupeň základných škôl.

Čítať celý článok

 

18. október 2019

Absolventi pilotného projektu „Komunikáciou k porozumeniu a úspechu“ na gymnáziu v Stropkove si prevzali certifikáty od riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk odovzdal 18. októbra v Stropkove ďalšie certifikáty za úspešné absolvovanie experimentálneho overovania vzdelávania v pilotnom projekte „Komunikáciou k porozumeniu a úspechu“.  Na slávnostnej akadémii k 70. výročiu založenia Gymnázia v Stropkove si prevzala certifikát za úspešné absolvovanie tréningov, zameraných na komunikačné, prezentačné  a mediálne kompetencie, riaditeľka školy Ivana Jecušková a desať učiteľov tamojšieho gymnázia.

Čítať celý článok

 

16. október 2019

ŠPÚ spustil verejné pripomienkovanie

Pracovná skupina vymenovaná riaditeľom ŠPÚ prof. PhDr. Ľudovítom Hajdukom, PhD. pripravila dokument Koncepcia skvalitnenia matematického vzdelávania na základných a stredných školách v SR.

Čítať celý článok

 

16. október 2019

Na seminári „Maturita z biológie“ sa v ŠPÚ zišlo niekoľko desiatok učiteľov z celého Slovenska

Štátny pedagogický ústav zorganizoval 16.októbra seminár pre učiteľov s názvom Maturita z biológie, ktorý im má slúžiť ako pomôcka v súvislosti so zmenami v cieľových požiadavkách na vedomosti a zručnosti maturantov z biológie. Na seminári, na ktorom boli nielen učitelia, ale aj vysokoškolskí pedagógovia pripravujúci budúcich učiteľov biológie, sa hovorilo aj o novej publikácii pre učiteľov, ktorí sa venujú študentom pred maturitnými skúškami. Pripravuje ju ŠPÚ a školám bude k dispozícii už v blízkej budúcnosti.

Čítať celý článok

 

10. október 2019

Riaditeľ  ŠPÚ Ľ. Hajduk zastupoval na 5.schôdzi EPAN v Štrasburgu slovenský rezort školstva

Hlavným cieľom výsledkov rokovania  expertov pre oblasť vzdelávania EPAN ( Education Policy Advisors Network - Sieť poradcov pre vzdelávaciu politiku), ktorá sa v týchto dňoch koná v Štrasburgu, je poskytnúť školám v Európe súbor konkrétnych nástrojov ako pomôcku pre učiteľov a iných pedagogických pracovníkov na iniciovanie konštruktívnej diskusie v európskych učebniach, ktoré zabezpečia rešpekt všetkých voči všetkým. Rezort školstva SR zastupuje na medzinárodnom rokovaní expertov o budúcnosti školstva EÚ, ktoré organizuje Rada Európy, riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu a národný expert pre obsah vzdelávania v Sieti poradcov vzdelávacích politík - Education Policy Advisers Network (EPAN) Ľudovít Hajduk.

Čítať celý článok