Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Aktuality

13. august 2021

Výzva na prihlasovanie sa záujemcov o spoluprácu v Ústrednej komisii pre výchovu a vzdelávanie v špeciálnych výchovných zariadeniach (KŠVZ)

Štátny pedagogický ústav v súčasnosti vytvára novú Ústrednú komisiu pre výchovu a vzdelávanie v špeciálnych výchovných zariadeniach (KŠVZ) za účelom vývoja a implementácie nových štátnych výchovných programov.

Čítať celý článok

 

13. august 2021

Výzva na prihlasovanie sa záujemcov o spoluprácu v Ústrednej komisii pre výchovu a vzdelávanie v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach (KVVZ)

Štátny pedagogický ústav v súčasnosti vytvára novú Ústrednú komisiu pre výchovu a vzdelávanie v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach (KVVZ) za účelom vývoja a implementácie nových štátnych výchovných programov.

Čítať celý článok

 

13. august 2021

Výzva na prihlasovanie sa záujemcov o spoluprácu v Ústrednej komisii pre vzdelávanie v jazykových školách (KJŠ)

Štátny pedagogický ústav zriaďuje nový poradný orgán Ústrednú komisiu pre vzdelávanie v jazykových školách (KJŠ). Cieľom komisie bude prerokovávať zmeny vo vzdelávaní v jazykových školách, spolupracovať na tvorbe štátneho vzdelávacieho programu pre jazykové školy, poskytovať pomoc a poradenstvo pri tvorbe a realizácii školských vzdelávacích programov v praxi a pod.

Čítať celý článok

 

05. august 2021

Pekná Maďarská reč

Štátny pedagogický ústav ako gestor súťaže Pekná maďarská reč v zmysle platného Organizačného poriadku súťaže č. 2017-12659/39357:2-10IO zverejnil záverečnú správu súťaže za školský rok 2020/2021.

Čítať celý článok

 

05. august 2021

Poznaj Slovenskú reč

Štátny pedagogický ústav ako gestor súťaže Poznaj slovenskú reč v zmysle Organizačného poriadku súťaže č. 2017-12374/39423:2-10IO zverejnil záverečnú správu 41. ročníka celoštátnej súťaže za školský rok 2020/2021.

Čítať celý článok

 

28. júl 2021

Školenie pedagógov – príprava na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka (c1)

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) bude vzdelávať pedagógov so zámerom pripraviť ich odborne a jazykovo na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka. Cieľom vzdelávania je zvýšiť profesijné kompetencie pedagógov, ktoré im umožnia kvalifikovane používať rómsky jazyk v rôznych oblastiach práce s rómskymi komunitami, samostatne tvoriť učebné zdroje v rómskom jazyku, realizovať aplikovaný pedagogický výskum so zameraním na rómsky jazyk, a ktoré im pomôžu kvalitne vyučovať rómsky jazyk v základných a stredných školách.

Čítať celý článok

 

15. júl 2021

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás navždy opustila naša kolegyňa Ing. Mária Lukáčová.
Posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutoční dňa 16. júla 2021 o 12:00 hod. na cintoríne Ružinov – Vrakuňa.

Čítať celý článok

 

15. júl 2021

Výzva na výskum dosahov pandémie a priebehu dištančného vzdelávania v regionálnom školstve

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo Výzvu na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl v roku 2021. Jej súčasťou je aj realizácia výskumu vplyvov pandemickej situácie, ktorý pripravil Štátny pedagogický ústav.

Čítať celý článok

 

07. júl 2021

Prvé zasadnutie ústredných predmetových komisií

Počiatočné prázdninové dni sa v Banskej Bystrici prvýkrát stretli členovia novovytvorených ústredných predmetových komisií (ÚPK), ktoré vznikli ako poradný orgán Štátneho pedagogického ústavu. Ich cieľom je pripraviť nové kurikulum základných a stredných škôl.

Čítať celý článok

 

07. júl 2021

Vyškolili sme 45 riadiacich pracovníkov škôl, ktorí pracujú so žiakmi z rómskych komunít

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) vyškolil 45 pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadiacom procese výchovno-vzdelávacieho procesu v základných a stredných škôl so žiakmi z rómskych komunít. Jednodňové bezplatné on-line vzdelávanie školského manažmentu sa uskutočnilo v dvoch júnových termínoch (09. 06. a 28. 06. 2021).

Čítať celý článok

 

01. júl 2021

Vznikli poradné orgány pri zmenách vo vzdelávaní. Záujem prejavilo 278 odborníkov, odborníčok, ľudí z praxe a 256 mladých ľudí

Zmeny v obsahu a forme vzdelávania budú postavené na princípe participatívnosti. Štátny pedagogický ústav preto vytvára nové ústredné predmetové komisie pre základné i stredoškolské vzdelávanie. Riadiť a koordinovať ich bude Hlavná koordinačná skupina a zriadený bol aj Žiacky poradný výbor, ktorý žiakom a žiačkam umožní reagovať na pripravované zmeny.

Čítať celý článok

 

30. jún 2021

Poďakovanie riaditeľky Miroslavy Hapalovej ku koncu školského roka

Máme za sebou rok, počas ktorého pandémia priniesla rôzne výzvy aj pokračovanie dištančného vzdelávania. Chvíle to neboli jednoduché.
O to viac Vám, milé učiteľky, učitelia, riaditelia, riaditeľky, členky a členovia pedagogickej komunity, patrí veľké poďakovanie.

Čítať celý článok

 

25. jún 2021

Pripravované zmeny v obsahu a forme vzdelávania

Pandemická situácia potvrdila, že zmeny vo vzdelávaní sú nevyhnutné. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom (ŠPÚ) pracujú na návrhu zmeny kurikula základných škôl. Hlavnými piliermi budú podpora škôl a učiteľov, vnímanie rozmanitosti potrieb žiakov, ich príprava na zmeny, ktoré so sebou prináša život v 21. storočí aj citlivejšie reflektovanie individuálneho tempa učenia žiakov. Proces prípravy v týchto dňoch začína zapojením širokej odbornej verejnosti a bude trvať niekoľko rokov. V najbližšom období tak nebude pre základné školy predstavovať žiadne zmeny v obsahu a forme vzdelávania.

Čítať celý článok

 

23. jún 2021

Plán medzinárodných workshopov Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizovaných v druhom polroku 2021

Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ďalej i ECML) sa zameriava na kľúčové otázky z oblasti jazykového vzdelávania, podporu excelentnosti, inovácie a efektivity v rôznych kontextoch oblasti vyučovania a učenia sa jazykov. Jeho hlavnou úlohou je napomáhať členským štátom ECML efektívne implementovať jazykovú politiku do praxe.

Čítať celý článok

 

22. jún 2021

Výsledky súťaže Prečo mám rád slovenčinu

Mená autorov víťazných prác v jednotlivých súťažných kategóriách sú už známe. Hoci sa tento rok slávnostné odovzdanie ocenení víťazom 29. ročníka súťaže v Nových Zámkoch neuskutoční, víťazom zašleme ocenenie poštou.

Čítať celý článok