Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

24. september 2020

Projekt Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov

ŠPÚ pokračuje v realizácii úspešného preddefinovaného projektu „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“

Čítať celý článok

 

18. september 2020

VIDEO: Žiaci aj učitelia budú mať v škole menej stresu, vysvetľujú zmeny vo vzdelávaní odborníci na pedagogiku

Pozrite si video ministerstva školstva s expertmi Štátneho pedagogického ústavu o možnostiach nového spôsobu výučby pre školy, ktoré sa zapoja do pilotného overovania upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov. Pri novom spôsobe výučby budú mať žiaci aj učitelia na zvládnutie štátom predpísaného učiva väčší priestor. Odborníci na pedagogiku Petra Fridrichová a Branislav Pupala v rozhovore pre EDU TV vysvetľujú, čo nový model prinesie žiakom, učiteľom a rodičom, či budú školy rozdávať vysvedčenia na konci cyklu a nie ročníka a prečo si myslia, že školy budú menej stresujúce a vzdelávanie efektívnejšie.

Čítať celý článok

 

16. september 2020

Pozvánka na seminár na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov - cudzincov

Štátny pedagogický ústav pod záštitou Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizuje 13. – 14. októbra 2020 on-line seminár Podpora multilingválnych tried na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov-cudzincov. Dvojdňový seminár vedený expertmi Rady Európy je určený pre základné školy a školy s osemročným vzdelávacím programom (nižšie ročníky), ktoré sa zaujímajú o prínos multilingválneho prostredia a výučbu žiakov-cudzincov.

Čítať celý článok

 

11. september 2020

Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike - 4. ročník súťaže

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom zahraničných vecí SR a SK UNESCO vyhlasuje 4. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike. Do súťaže sa môžu zapojiť učitelia všetkých vyučovacích predmetov, nakoľko téma je veľmi široká. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je vypracovanie metodického listu. Očakávame, že do súťaže sa prihlásia učitelia z rôznych stupňov škôl, pretože téma UNESCO v školskom systéme rezonuje na rôznych úrovniach od materskej školy až po maturitu. Termín ukončenia prihlasovania sa do súťaže je 30. október 2020.

Čítať celý článok

 

09. september 2020

Národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov - TEACHERS

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom pripravuje národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS). Hlavným cieľom projektu je podporiť profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri zavádzaní a realizácii zmien v školách a školských zariadeniach, vrátane zvládania krízovej, postkrízovej situácie a dopadov súvisiacich s prerušením vyučovania v školách a školských zariadeniach (ďalej len školách) v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Čítať celý článok

 

03. september 2020

Európsky deň jazykov 2020

Dvadsiaty šiesty september – Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít (napríklad súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní, športových podujatí). Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Bližšie informácie k Európskemu dňu jazykov, rady pre organizátorov podujatí v základných a stredných školách, námety pre učiteľov, materiály a súbory na stiahnutie sú k dispozícii na webovom sídle Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy (ďalej i ECML): http://edl.ecml.at/. 

Čítať celý článok

 

18. august 2020

Rezort školstva je na nový školský rok pripravený

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nechce z dôvodu šírenia koronavírusu zatvárať školy celoplošne. Preto vytvorilo manuál, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky od materských až po vysoké školy po dobu trvania pandémie. Jednotlivé fázy predstavil na utorkovej tlačovej konferencii šéf rezortu školstva Branislav Gröhling.

Čítať celý článok

 

21. júl 2020

Rozhodnutie ministra školstva o predĺžení platnosti Koncepcie vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským

Na základe žiadosti Štátneho pedagogického ústavu vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dodatok ku Koncepcii vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským schválenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 3. decembra 2018 pod č. 2018/9294:1-12AA na roky 2018 – 2020.

Čítať celý článok

 

02. júl 2020

Portál Učíme na diaľku v gescii ŠPÚ oceňuje v prieskume spokojnosti väčšina užívateľov

Ďakujem Vám za všetko, čo ste pre nás učiteľov, žiakov a rodičov robili počas celého obdobia karantény. Vďaka, že ste mysleli aj na také detaily, ako sú zápisy v triednej knihe. Výborná pomôcka. Prajem Vám všetkým pevné zdravie, pokoj, dobro a Božie požehnanie :-)."

Čítať celý článok

 

01. júl 2020

Webinár ŠPÚ o letných školách

Pozrite si náš nový webinár o letných školách, na ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR môže poskytnúť finančný príspevok. Školy sa môžu zapojiť do výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt zameraný na organizáciu Letnej školy do 26.6.2020.

Čítať celý článok

 

30. jún 2020

Štátny pedagogický ústav vypracoval Odporúčania na výchovno-vzdelávacie aktivity počas letných škôl v školskom roku 2019/2020

Odporúčania ŠPÚ na výchovno-vzdelávacie aktivity počas letných škôl v školskom roku 2019/2020 uľahčia prácu realizátorom letných škôl, ktoré sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19 po prerušení vyučovania v školách. Príklady aktivít majú slúžiť najmä ako inšpirácia pre realizátorov pri plánovaní Letných škôl a pri písaní žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov.

Čítať celý článok

 

29. jún 2020

Ochrana duševného vlastníctva a etické správanie sa netýka iba akademickej sféry, tieto princípy by si mali osvojiť už žiaci nižších stupňov škôl

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) si uvedomuje aktuálnosť témy plagiátorstva, v širšom zmysle ochrany duševného vlastníctva a etického správania vo vzdelávaní. Nejde pritom iba o akademickú sféru. Základné princípy etického správania, potrebné vedomosti o ochrane duševného vlastníctva a zručnosti v oblasti správneho uvádzania zdrojov by si žiaci mali osvojiť už na úrovni stredných či dokonca základných škôl. Prvé aktivity, venované týmto témam, sa na pôde ŠPÚ konali už v roku 2018.

Čítať celý článok

 

24. jún 2020

Učíme na diaľku: Od virtuálnych stretnutí k osobnému kontaktu

Zvykne sa hovoriť, že všetko zlé je na niečo dobré. COVID-19 priniesol mnohé obmedzenia, zasiahol do života každého z nás a zrazu sa stali dôležitými veci, ktoré sme dlho odkladali. Do praxe bolo potrebné zaviesť digitálne riešenia, nad ktorými sme dlho uvažovali. Z neštandardnej a úplne novej situácie vznikol projekt Učíme na diaľku, ktorý pôsobí pod záštitou Ministerstva školstva a Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ).

Čítať celý článok

 

18. jún 2020

Zapojenie sa do prieskumu Rady Európy v oblasti digitálneho občianstva

Rada Európy realizuje prieskum zameraný na digitálne občianstvo, využívanie digitálnych technológií a správanie sa detí a žiakov v digitálnom prostredí. Krátky prieskum (10 – 15 minút) je určený najmä pre rodičov.

Čítať celý článok