Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

20. apríl 2021

Tréningový program Holokaust ako východiskový bod

Štátny pedagogický ústav dáva do pozornosti tréningový program Holokaust ako východiskový bod. Ide o európsky tréningový program pre učiteľov vyvíjaný organizáciou Mémorial de la Shoah od roku 2015.

Čítať celý článok

 

20. apríl 2021

Výzva pre školy na zasielanie vzorových vzdelávacích programov

Cieľom výzvy je zozbierať niekoľko typologicky odlišných školských vzdelávacích programov pre materské školy, základné školy, gymnáziá, prípadne aj pre ZUŠ a jazykové školy. Všetky školské vzdelávacie programy by mali byť v súlade s príslušným štátnym vzdelávacím programom, čo bude predmetom posúdenia výskumnými pracovníkmi Štátneho pedagogického ústavu.

Čítať celý článok

 

22. marec 2021

Prihlasovanie do registra recenzentov

Štátny pedagogický ústav zverejnil bližšie informácie a registračný formulár pre záujemcov o zápis do registra recenzentov didaktických prostriedkov.

Čítať celý článok

 

19. marec 2021

Plán medzinárodných workshopov Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizovaných v roku 2021

Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ďalej i ECML) sa zameriava na kľúčové otázky z oblasti jazykového vzdelávania, podporu excelentnosti, inovácie a efektivity v rôznych kontextoch oblasti vyučovania a učenia sa jazykov. Jeho hlavnou úlohou je napomáhať členským štátom ECML efektívne implementovať jazykovú politiku do praxe.

Čítať celý článok

 

19. marec 2021

Uskutočnilo sa 1. stretnutia pracovnej skupiny pre nadpredmetovú hodnotovú výchovu vo vzdelávaní

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu organizoval dňa 18.3.2021 (v online priestore) 1. zasadnutie pracovnej skupiny pre nadpredmetovú hodnotovú výchovu vo vzdelávaní.

Čítať celý článok

 

18. marec 2021

Víťazný návrh je zo Slovenska. Rada Európy vyhlásila víťazku súťaže o dizajn na oficiálne tričko Európskeho dňa jazykov v roku 2021

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov s cieľom upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ďalej i ECML) pravidelne vyhlasuje súťaž žiakov o grafický logotyp na oficiálne tričko Európskeho dňa jazykov.

Čítať celý článok

 

16. marec 2021

Možnosti úpravy obsahu vzdelávania

Štátny pedagogický ústav realizuje sériu bezplatných webinárov s cieľom reagovať na pandemickú situáciu, ktorá so sebou priniesla aj otázku úpravy obsahu učiva.

Čítať celý článok

 

11. marec 2021

INFORMÁCIA K SÚŤAŽIAM POZNAJ SLOVENSKÚ REČ A PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ – SZÉP MAGYAR BESZÉD – ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zrušuje pre školský rok 2020/2021 všetky postupové kolá súťaží Poznaj slovenskú reč a Pekná maďarská reč – Szép Magyar Beszéd.

Čítať celý článok

 

05. marec 2021

Hodnotenie kvality učebníc dejepisu

Štátny pedagogický ústav vydáva výskumnú správu hodnotiacu kvalitu učebníc dejepisu pre 5. – 9. ročník základných škôl a osemročných gymnázií učiteľmi. Výskumná správa vychádza z analýz názorov 1350 učiteľov.

Čítať celý článok

 

25. február 2021

Pridajte sa k tvorcom videí

Ste učiteľom základnej školy? Mali by ste záujem podieľať sa na tvorbe videohodín pre EduTV? Štátny pedagogický ústav momentálne hľadá učiteľov a učiteľky najmä pre predmety 5. ročníka základných škôl, predovšetkým slovenského jazyka a literatúry, matematiky.

Čítať celý článok

 

18. február 2021

Regionálny okrúhly stôl online LELLE2 „Učme sa, ako sa učiť.“

Štátny pedagogický ústav v spolupráci so strednou školu CSŠ Marianum v Komárne bude realizovať okrúhly stôl v rámci medzinárodného projektu LELLE2 „Učme sa, ako sa učiť“. Cieľom tohto podujatia je oboznámiť účastníkov okrúhleho stola o realizovaných aktivitách projektu a o intelektuálnych výstupoch projektu.

Čítať celý článok

 

15. február 2021

Prieskum o vplyve pandémie Covid-19 na jazykové vzdelávanie v Európe

Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ďalej "ECML") sa zameriava na kľúčové otázky z oblasti jazykového vzdelávania, podporu excelentnosti, inovácie a efektivity v rôznych kontextoch oblasti vyučovania a učenia sa jazykov. Jeho hlavnou úlohou je napomáhať členským štátom efektívne implementovať jazykovú politiku do praxe.

Čítať celý článok

 

08. február 2021

Online vzdelávanie pedagógov v rómskom jazyku a rómskej kultúre

Štátny pedagogický ústav bude realizovať online vzdelávanie v oblastiach rómskeho jazyka a rómskej kultúry pre pedagogických zamestnancov materských a základných škôl, ktoré je podporené a financované z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Čítať celý článok

 

05. február 2021

Postupný návrat detí do škôl je správnym a potrebným krokom

Štátny pedagogický ústav a Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vítajú rozhodnutie, ktoré umožní postupný návrat detí do škôl. Poukazujú na negatívny vplyv zatvorených škôl nielen v súvislosti s procesom vzdelávania, ale aj psychickým zdravím detí. Hoci citlivo vnímajú obavy časti rodičovskej a pedagogickej verejnosti, s rešpektovaním regionálnej situácie a pri dodržaní prísne nastavených epidemiologických opatrení považujú návrat detí do škôl za správny a potrebný.

Čítať celý článok

 

29. január 2021

Bezplatné webináre pre manažment a zamestnancov škôl pokračujú aj v druhom polroku

Štátny pedagogický ústav poskytuje počas epidémie koronavírusu podporu učiteľom, riaditeľom či rodičom. Okrem publikovania záväzných rozhodnutí a metodických usmernení na portáli Učíme na diaľku, realizuje pravidelne od jesene 2020 aj bezplatné webináre pre manažment škôl, pedagogických a odborných zamestnancov a zamestnankyne. Keďže záujem o túto formu pomoci neutícha, webináre budú pokračovať aj v druhom polroku tohto školského roka.

Čítať celý článok