Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

22. marec 2020

Informácia k príprave 28. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

V súvislosti s rastúcim rizikom šírenia koronavírusu COVID-19 a vydaním 3. Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 9.3.2020, ktoré ruší a zakazuje v bode 4 okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach, Vás chceme informovať, že slávnostné odovzdávanie ocenení víťazom 28. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu, Prečo mám rád Slovensko, ktoré sa malo konať 21. mája 2020 v Nových Zámkoch, sa odkladá na neurčito.
O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.

Čítať celý článok

 

12. marec 2020

Opatrenie riaditeľa ŠPÚ k rastúcemu riziku šírenia koronavírusu COVIS-19

Riaditeľ ŠPÚ prísne zakazuje od 12. marca 2020 do odvolania návštevy v budove Štátneho pedagogického ústavu.

Čítať celý článok

 

10. marec 2020

MŠVVŠ SR vydalo tretie usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 9. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal ďalšie opatrenia a zákazy.
Na základe uvedených prijatých opatrení a zákazov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy. Viď link nižšie.

Čítať celý článok

 

09. marec 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo druhé usmernenie k šíreniu koronavírusu

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy.

Čítať celý článok

 

03. marec 2020

Zasadala Predmetová komisia pre náboženskú výchovu/náboženstvo pri Štátnom pedagogickom ústave  

V úvode zasadania tajomníčka Predmetovej komisie pre náboženskú výchovu/náboženstvo pri Štátnom pedagogickom ústave (ŠPÚ) Katarína Zemanová odovzdala  členom Predmetovej komisie menovacie dekréty.  Informovala tiež o realizácii dvoch okrúhlych stolov k úlohe ŠPÚ s názvom Systémový model tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie (ďalej len Systémový model), ktorého hlavným cieľom je upraviť kurikulárne dokumenty s komplexným vymedzením koncepcie, cieľov, obsahu a rozsahu vzdelávania v intenciách aktuálnych spoločenských potrieb.

Čítať celý článok

 

28. február 2020

ŠPÚ pokračuje v tretej fáze implementácie modelu CAF- procese zlepšovania

ŠPÚ začal realizáciu tretej fázy implementácie modelu CAF - proces zlepšovania školením školenia k tvorbe Akčného plánu zlepšovania v súlade s pravidlami a podmienkami implementovania modelu CAF. Realizáciu národného projektu CAF v ŠPÚ ukončí externá spätná väzba ako štvrtá a záverečná fáza celého procesu. Tá potrvá tri mesiace. Implementácia modelu CAF, ktorá prebieha v ŠPÚ od mája 2019, bude ukončená do konca júna 2020.

Čítať celý článok

 

27. február 2020

ŠPÚ predloží návrh študijného odboru gymnázia so zameraním na informatiku ministerstvu školstva

V Štátnom pedagogickom ústave sa konalo pracovné rokovanie riaditeľa Ľ. Hajduka a ďalších odborníkov ŠPÚ s predsedami šiestich ústredných predmetových komisií k návrhu študijného odboru Gymnázium so zameraním na informatiku. Predsedovia predmetových komisií, ktoré sú poradným orgánom riaditeľa ŠPÚ, sa k návrhu nového študijného odboru vyjadrovali po jeho pilotnom overovaní v 23 gymnáziách z rôznych častí Slovenska.

Čítať celý článok

 

25. február 2020

V ŠPÚ sa konala konferencia k ozdraveniu slovenskej populácie s výzvou pre cirkev, cirkevné školy a ľudí dobrej vôle

V Štátnom pedagogickom ústave, za účasti tajomníka KBS pre katechizáciu a školstvo Dariusza Žuk-Olszewskeho, sa konala odborná konferencia s podtitulom „výzva pre cirkev, cirkevné školy a ľudí dobrej vôle“. Jej zámerom bola prezentácia spoločného projektu zameraného na ozdravenie slovenskej populácie, ktorý vznikol z iniciatívy Slovenského orla a zhodnotenie jeho doterajšej realizácie v spolupráci s MŠVVŠ SR a viacerými cirkevnými školami a cirkevnými inštitúciami.

Čítať celý článok

 

24. február 2020

ŠPÚ bude spolupracovať s Centrom vzdelávania učiteľov na Technickej univerzite v Drážďanoch

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk sa dohodol s výkonným riaditeľom Centra vzdelávania učiteľov, školského a odborného výskumu Martinom Neumärkerom, ktoré je súčasťou Technickej univerzity v Drážďanoch v Spolkovej republike Nemecko, na vzájomnej medzinárodnej spolupráci obidvoch inštitúcií. Stretnutie sa konalo v rámci workshopu k internacionalizácii vzdelávania učiteľov, na ktorej majú predstavitelia školstva v Spolkovej republike Sasko eminentný záujem. Obaja riaditelia prediskutovali viaceré možnosti spolupráce v rámci školstva, prednostne v rovine vzdelávania a výmennej praxe  učiteľov  a odborného školského výskumu.

Čítať celý článok

 

19. február 2020

Druhý okrúhly stôl k inovácii kurikulárnych dokumentov v ŠPÚ

Viac ako 60 zástupcov z rezortu školstva, ústredných predmetových komisií ŠPÚ, záujmových združení a asociácií sa zišlo v ŠPÚ na ďalšom Okrúhlom stole k systematickému modelu inovácií kurikúl.

Čítať celý článok

 

17. február 2020

Medzinárodná konferencia Dni Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach pod záštitou Štátneho pedagogického ústavu

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk navštívil na pozvanie riaditeľa Pavla Michala Základnú školu Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach. Na pracovnom stretnutí organizátorov a spolurealizátorov prevzal záštitu nad medzinárodnou konferenciou venovanou významnému astronómovi, fyzikovi, matematikovi a jezuitskému kňazovi Maximiliánovi Hellovi.

Čítať celý článok

 

13. február 2020

Pozvánka na seminár Podpora multilingválnych tried

Štátny pedagogický ústav pod záštitou Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizuje 21. – 22. apríla 2020 v Bratislave seminár na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov-cudzincov. Dvojdňový seminár vedený expertmi Rady Európy je určený pre základné školy a školy s osemročným vzdelávacím programom (nižšie ročníky), ktoré sa zaujímajú o prínos multilingválneho prostredia a výučbu žiakov-cudzincov.

Čítať celý článok

 

12. február 2020

Celoštátna súťaž Poznaj slovenskú reč oslavuje 40 rokov

V Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave sa konalo pracovné stretnutie k realizácii celoštátnej súťaže Poznaj slovenskú reč. Rokovanie jubilejného 40. ročníka súťaže otvoril námestník Úseku pre tvorbu a rozvoj obsahu vzdelávania národnostných menšín ŠPÚ Jozef Facuna, ktorý privítal členov celoštátnej odbornej komisie, zástupcov okresných úradov v sídle kraja, organizátorov okresných a krajských kôl, zástupcu organizátora celoštátneho kola súťaže ako aj výskumných a vývojových zamestnancov ŠPÚ vrátane vedúcej oddelenia pre obsah vzdelávania maďarskej menšiny Gyöngyi Ledneczkej. Prítomných prišiel pozdraviť  aj riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu, Ľudovít Hajduk, ktorý podčiarkol najmä význam jubilujúceho podujatia.

Čítať celý článok

 

11. február 2020

Na zasadnutie predmetovej komisie ŠPÚ pre etickú výchovu prišla zvieracia ombudsmanka Z. Stanová

Na zasadnutí  predmetovej komisie pre etickú výchovu bola aj zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová, ktorá informovala členov komisie o zámere hlbšie rozvíjať toleranciu a odbúravať tak agresiu u detí vo vzťahu k zvieratám na hodinách etickej výchovy. Zdôraznila, že jej snahou je upozorniť na necitlivý prístup detí k zvieratám, na ich hodnoty a postoje. Deklarovala úsilie o výraznejšie implementovanie problematiky vzťahu k živým bytostiam, a teda aj zvieratám, do pedagogických dokumentov, v čom riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk nevidí problém.

Čítať celý článok

 

11. február 2020

V ŠPÚ po prvý raz v tomto roku zasadala Ústredná predmetová komisia pre dejepis

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk zvolal zasadnutie ústrednej predmetovej komisie pre dejepis. Na prvom pracovnom zasadaní v tomto kalendárnom roku sa členovia ÚPK pre predmet dejepis venovali projektu kurikulárnej obnovy, na ktorom ŠPÚ pracuje od roku 2018. Projekt kurikulárnej obnovy sa dostal do fázy spracovania inventára dostupných kurikulárnych materiálov a tvorby analytických štúdií za jednotlivé vzdelávacie oblasti, ktoré budú dokončené v najbližších týždňoch. Tajomník predmetovej komisie Marek Bubeník informoval prítomných  o priebehu a výsledných dokumentoch z prvého okrúhleho stola v ŠPÚ. Zároveň načrtol perspektívy pre dejepis a ostatné humanitne zamerané predmety.

Čítať celý článok