Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

07. júl 2021

Vyškolili sme 45 riadiacich pracovníkov škôl, ktorí pracujú so žiakmi z rómskych komunít

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) vyškolil 45 pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadiacom procese výchovno-vzdelávacieho procesu v základných a stredných škôl so žiakmi z rómskych komunít. Jednodňové bezplatné on-line vzdelávanie školského manažmentu sa uskutočnilo v dvoch júnových termínoch (09. 06. a 28. 06. 2021).

Čítať celý článok

 

01. júl 2021

Vznikli poradné orgány pri zmenách vo vzdelávaní. Záujem prejavilo 278 odborníkov, odborníčok, ľudí z praxe a 256 mladých ľudí

Zmeny v obsahu a forme vzdelávania budú postavené na princípe participatívnosti. Štátny pedagogický ústav preto vytvára nové ústredné predmetové komisie pre základné i stredoškolské vzdelávanie. Riadiť a koordinovať ich bude Hlavná koordinačná skupina a zriadený bol aj Žiacky poradný výbor, ktorý žiakom a žiačkam umožní reagovať na pripravované zmeny.

Čítať celý článok

 

30. jún 2021

Poďakovanie riaditeľky Miroslavy Hapalovej ku koncu školského roka

Máme za sebou rok, počas ktorého pandémia priniesla rôzne výzvy aj pokračovanie dištančného vzdelávania. Chvíle to neboli jednoduché.
O to viac Vám, milé učiteľky, učitelia, riaditelia, riaditeľky, členky a členovia pedagogickej komunity, patrí veľké poďakovanie.

Čítať celý článok

 

25. jún 2021

Pripravované zmeny v obsahu a forme vzdelávania

Pandemická situácia potvrdila, že zmeny vo vzdelávaní sú nevyhnutné. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom (ŠPÚ) pracujú na návrhu zmeny kurikula základných škôl. Hlavnými piliermi budú podpora škôl a učiteľov, vnímanie rozmanitosti potrieb žiakov, ich príprava na zmeny, ktoré so sebou prináša život v 21. storočí aj citlivejšie reflektovanie individuálneho tempa učenia žiakov. Proces prípravy v týchto dňoch začína zapojením širokej odbornej verejnosti a bude trvať niekoľko rokov. V najbližšom období tak nebude pre základné školy predstavovať žiadne zmeny v obsahu a forme vzdelávania.

Čítať celý článok

 

23. jún 2021

Plán medzinárodných workshopov Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizovaných v druhom polroku 2021

Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy (ďalej i ECML) sa zameriava na kľúčové otázky z oblasti jazykového vzdelávania, podporu excelentnosti, inovácie a efektivity v rôznych kontextoch oblasti vyučovania a učenia sa jazykov. Jeho hlavnou úlohou je napomáhať členským štátom ECML efektívne implementovať jazykovú politiku do praxe.

Čítať celý článok

 

22. jún 2021

Výsledky súťaže Prečo mám rád slovenčinu

Mená autorov víťazných prác v jednotlivých súťažných kategóriách sú už známe. Hoci sa tento rok slávnostné odovzdanie ocenení víťazom 29. ročníka súťaže v Nových Zámkoch neuskutoční, víťazom zašleme ocenenie poštou.

Čítať celý článok

 

21. jún 2021

Seminár Podpora multilingválnych tried

V dňoch 16. – 17. júna 2021 realizovalo Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom dvojdňový seminár Podpora multilingválnych tried (Supporting multilingual classrooms). Seminár bol uskutočnený ako iniciatíva na základe dohody o spolupráci v oblasti inovačných metodík a hodnotenia jazykového vzdelávania medzi Európskym centrom pre moderné jazyky Rady Európy (ďalej ECML) a Európskou komisiou a na základe grantovej zmluve medzi ECML a Štátnym pedagogickým ústavom. V roku 2021 je iniciatíva realizovaná v deviatich krajinách: Cyprus, Chorvátsko, Írsko, Litva, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Švédsko.

Čítať celý článok

 

18. jún 2021

Webinár k mediálnej gramotnosti pre učiteľov a učiteľky materských škôl

Aj v júnovom termíne Vás pozývame na webinár, ktorý je zameraný na rozvíjanie mediálnej gramotnosti učiteľov a učiteliek v materských školách. Budeme sa na ňom venovať témam ako vplyv médií na spoločnosť, práca s informáciami a faktami, či najčastejšie chyby pri argumentácii.

Čítať celý článok

 

14. jún 2021

Metodické odporúčanie k záverečnému hodnoteniu na ZŠ a SŠ v školskom roku 2020/2021

Koniec školského roka prináša otázku, ako po dlhšom období dištančného vzdelávania a rozdielneho prístupu žiakov k nemu hodnotiť vzdelávacie výsledky žiakov.

Čítať celý článok

 

11. jún 2021

Žiacky poradný orgán

Dôležitou súčasťou tvorby návrhov štátnych koncepcií, zvlášť v oblasti výchovy a vzdelávania, by malo byť poznanie názorov a skúseností mladých ľudí. Práve na ich podnet zriadil Štátny pedagogický ústav a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Žiacky poradný výbor.

Čítať celý článok

 

07. jún 2021

Vzdelávanie školského manažmentu

Štátny pedagogický ústav pripravuje bezplatné inovatívne vzdelávanie pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadiacom procese základných a stredných škôl. Cieľom vzdelávania je oboznámiť účastníkov s príkladmi dobrej praxe v oblasti implementácie rómskeho jazyka a rómskej kultúry v školskom vzdelávacom programe, prostredníctvom toho podporovať interkultúrnu výchovu a zohľadňovať jazykovú odlišnosť žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.

Čítať celý článok

 

06. jún 2021

Výzva na prihlasovanie záujemcov o spoluprácu v Ústredných kurikulárnych komisiách

Štátny pedagogický ústav v súčasnosti vytvára nové ústredné kurikulárne komisie pre základné i stredoškolské vzdelávanie, ktorých činnosť bude sústredená najmä na reformu kurikula v základných a stredných školách.

Čítať celý článok

 

01. jún 2021

Pozvánka na webinár Vzdelávanie detí cudzincov v Slovenskej republike

Štátny pedagogický ústav realizuje dňa 15. júna 2021 on-line webinár zameraný na Vzdelávanie detí cudzincov v Slovenskej republike.

Čítať celý článok

 

26. máj 2021

Medzinárodná konferencia Lelle 2

Štátny pedagogický ústav Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 3. júna 2021. Na konferencii budú prezentované výsledky z projektu LELLE2.

Čítať celý článok

 

25. máj 2021

Pozvánka na medzinárodný on-line workshop Problémovo orientované vyučovanie Soft-CLIL

Workshop je primárne určený pre vyučujúcich nemeckého a ruského jazyka. Povedie ho medzinárodný tím autoriek a autorov učebníc.

Čítať celý článok