Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

18. máj 2020

Materské školy budú môcť byť otvorené od 1. júna 2020 za presne stanovených podmienok

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR umožnilo zriaďovateľom otvorenie materských škôl a  materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami od 1. 6. 2020. Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia materských škôl v spolupráci s riaditeľmi materských škôl môžu rozhodnúť, vzhľadom na ich miestne podmienky (vývoj  šírenia nákazy COVID-19), ale aj vzhľadom na ich personálne, materiálne, priestorové možnosti, či materskú školu otvoria a v akom režime. Zriaďovateľ, v spolupráci s riaditeľom materskej školy, umiestni dieťa v materskej škole prednostne podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra.

Čítať celý článok

 

15. máj 2020

Vzdelávací portál Učíme na diaľku má aj vďaka stredoškolákom nový dizajn

Webová stránka Učíme na diaľku, ktorá má počas prerušenia vyučovania v školách pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu, zriaďovateľom škôl, žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v informáciách, odporúčaniach a usmerneniach, ako aj nájsť riešenia v mimoriadnej situácii, má nový dizajn.

Čítať celý článok

 

15. máj 2020

Ústne maturity na opravenie priemeru si zvolilo menej ako jedno percento maturantov

Maturanti sa v drvivej väčšine stotožnili s priemernými známkami, ktoré získali za svoje celé štúdium. Vyplýva to z údajov, ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR získalo z 599 stredných škôl na Slovensku. Ústnu maturitnú skúšku si podľa zozbieraných dát dobrovoľne zvolilo menej ako jedno percento študentov.

Čítať celý článok

 

13. máj 2020

Štátny pedagogický ústav prináša druhý webinár k hodnoteniu v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Komenského inštitútom pripravil ďalší webinár k hodnoteniu v čase prerušeného vyučovania v školách. V tomto webinári, ktorý nájdete aj na ucimenadialku, sa venujeme špecifikám slovného hodnotenia na druhom stupni základných škôl.

Čítať celý článok

 

12. máj 2020

Stanovisko k zabezpečeniu vzdelávania žiakov a k organizácii práce pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl

Na základe podnetov od pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, ktoré sme dostali v nadväznosti na Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020[1], vydané ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 28. apríla 2020, vydávame toto stanovisko k zabezpečeniu vzdelávania žiakov a k organizácii práce pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl počas mimoriadnej situácie.

Čítať celý článok

 

03. máj 2020

Štátny pedagogický ústav pripravil webináre k aktuálnym témam v čase mimoriadnej situácie. Prvý z nich, venovaný učiteľom 1.stupňa ZŠ, nájdete na nižšie uvedenom linku

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Komenského inštitútom pripravil webináre k aktuálnym témam, ktoré sa venujú vysvetleniu zmien v hodnotení v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Zámerom webinárov je pomôcť učiteľom aj rodičom zorientovať sa v usmernení a v zmenách, ktoré prináša. 

Čítať celý článok

 

28. apríl 2020

Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

Štátny pedagogický ústav vzhľadom na vzniknutú špecifickú situáciu, ktorá si zo strany pedagogických zamestnancov vyžaduje enormné úsilie, odporúča prioritne sa zamerať na zvládnutie vymedzeného základného učiva v hlavných vzdelávacích oblastiach.

Čítať celý článok

 

22. apríl 2020

Prieskum ukázal, že rodičia si želajú zmeny vo vzdelávaní

V Štátnom pedagogickom ústave (ŠPÚ) dnes predstavili výsledky prieskumu, ktoré reflektujú na aktuálne zmeny v hodnotení žiakov, prepadávania a obsahu vzdelávania. Tie začiatkom apríla predstavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátny pedagogický ústav. Zatvorenie škôl a z toho plynúce zmeny trápia nielen pedagógov, ale aj rodičov. Aký majú rodičia postoj k aktuálnym témam vo vzdelávaní? Malo by podľa nich dôjsť k zmenám v obsahu vzdelávania? A ako vnímajú systém hodnotenia svojich detí, či ich prepadávanie? Aj na tieto otázky sa sústredil prieskum medzi rodičmi základných škôl, ktorý v polovici apríla realizovala agentúra Focus pre Komenského inštitút.

Čítať celý článok

 

20. apríl 2020

Vyhlásenie 4. ročníka súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v SR

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvom zahraničných vecí a SK UNESCO vyhlasuje 4. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike.

Čítať celý článok

 

15. apríl 2020

Akčný plán zlepšovania modelu CAF v ŠPÚ

Členovia CAF tímu vypracovali Akčný plán zlepšovania modelu CAF v ŠPÚ na základe zistených slabších stránok fungovania inštitúcie vo vzťahu k zamestnancom, spoločenskej zodpovednosti, funkčnosti administratívnej štruktúry a strategickosti cieľov. K spolupráci a komunikácii o tvorbe Akčného plánu zlepšovania (APZ) boli vyzvaní všetci zamestnanci, podobne ako aj k pripomienkovaniu návrhu APZ pri predstavení návrhu APZ.

Čítať celý článok

 

02. apríl 2020

Upozornenie: Semináre pre učiteľov ruského jazyka v základných školách sú zrušené

Seminár učiteľov ruského jazyka v základných školách o spôsoboch a metódach vyučovania ruského jazyka na 1. stupni základnej školy, ktorý sa mal konať v súvislosti so zavedením Dodatku č. 3  „Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským“,  upravujúcim rámcový učebný plán pre ZŠ s prihliadnutím na možnosť výberu prvého cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní, je v súvislosti so šírením koronavírusu zrušený.

Čítať celý článok

 

29. marec 2020

Informácia o prístupe k metodickej príručke pre žiakov s mentálnym postihnutím

Dovoľujeme si vás informovať, že na požiadanie vám pošleme metodickú príručku Prípravný ročník pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorá obsahuje aj pracovné listy na matematiku a rozvíjanie grafomotorických zručností žiaka.
Kontaktná mailová adresa: silvia.senanova@statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav

Čítať celý článok

 

23. marec 2020

PORADENSKÝ SERVIS A ODPORÚČANIA PRE ŠKOLY V SÚVISLOSTI S PRERUŠENÍM VYUČOVANIA v MŠ, ZŠ a SŠ

ŠPÚ v dôsledku zabezpečenia kontinuity v plnení štátnych vzdelávacích programov v súvislosti s prerušením výučby v materských, základných a stredných školách, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19

Čítať celý článok

 

23. marec 2020

Informácia k súťažiam Pekná maďarská reč a Poznaj slovenskú reč

V súvislosti s rastúcim rizikom šírenia koronavírusu COVID-19 a v zmysle 4. bodu 3. usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 9. marca 2020 sa rušia a zakazujú s okamžitou platnosťou „okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach“.

Čítať celý článok

 

22. marec 2020

Poradenský servis a odporúčania pre školy v súvislosti s prerušením vyučovania v MŠ, ZŠ a SŠ

ŠPÚ v dôsledku zabezpečenia kontinuity v plnení štátnych vzdelávacích programov v súvislosti s prerušením výuky v materských, základných a stredných školách, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19

Čítať celý článok