Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu zorganizoval webinár pre triednych učiteľov/učiteľky pod názvom: „Ako viesť svoju triedu k férovosti“

02. september 2021

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu zorganizoval webinár pre triednych učiteľov/učiteľky pod názvom: „Ako viesť svoju triedu k férovosti“

Dňa 30.8.2021 sa uskutočnil webinár (online formou) pre triednych učiteľov/ky základných škôl z celého Slovenska. Zúčastnilo sa ho takmer 70 pedagógov a pedagogičiek.

Čítať celý článok

 
Nový štátny vzdelávací program pripravujú aj učiteľky a učitelia z praxe

26. august 2021

Nový štátny vzdelávací program pripravujú aj učiteľky a učitelia z praxe

Práce na zmenách obsahu a formy vzdelávania, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy a odolnosti, pokračujú aj počas letného obdobia. Užšie pracovné tímy ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie v súčasnosti pripravujú návrh Úvodu do kurikula základného vzdelávania, ktorý zohľadní potreby 21. storočia. Do komisií, ktoré vznikli na základe otvorenej výzvy Štátneho pedagogického ústavu, je zapojených 256 ľudí. Polovicu z nich tvoria ľudia z pedagogickej praxe – učitelia a riaditelia na základných školách a učitelia profesijného rozvoja. Dokument bude v priebehu jesene dostupný na verejnú konzultáciu.

Čítať celý článok

 

26. august 2021

Výzva na prihlasovanie záujemcov o spoluprácu v ústrednej komisii pre umelecké vzdelávanie v základných umeleckých školách

Štátny pedagogický ústav zriaďuje nový poradný orgán Ústrednú komisiu pre umelecké vzdelávanie v základných umeleckých školách (KUV). Cieľom komisie bude prerokovávať zmeny vo vzdelávaní v ZUŠ, spolupracovať na tvorbe štátneho vzdelávacieho programu pre ZUŠ, poskytovať pomoc a poradenstvo pri tvorbe a realizácii školských vzdelávacích programov v praxi a pod.

Čítať celý článok

 

25. august 2021

Európsky deň jazykov 2021

26. september – Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít (napríklad súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní, športových podujatí).

Čítať celý článok

 

25. august 2021

Efektívna výučba filozofie pre stredné školy (súbor metodických listov)

Štátny pedagogický ústav vypracoval v súčinnosti s odborníkmi na výučbu filozofie z radov stredoškolských pedagógov elektronickú publikáciu s názvom EFEKTÍVNA VÝUČBA FILOZOFIE CEZ STANOVANIE A RIEŠENIE NOSNÝCH PROBLÉMOV NA HODINÁCH OBČIANSKEJ NÁUKY NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH (metodické a didaktické podnety).

Čítať celý článok

 

18. august 2021

Stretnutie učiteľov nemeckého jazyka a učiteľov zo škôl s vyučovaním nemeckého jazyka

Štátny pedagogický ústav v Bratislave v spolupráci s Edukácia @ Internet organizuje dňa 26. augusta 2021 v Štátnom pedagogickom ústave stretnutie učiteľov nemeckého jazyka a učiteľov zo škôl s vyučovaním nemeckého jazyka.

Čítať celý článok

 

13. august 2021

Výzva na prihlasovanie sa záujemcov o spoluprácu v Ústrednej komisii pre výchovu a vzdelávanie v špeciálnych výchovných zariadeniach (KŠVZ)

Štátny pedagogický ústav v súčasnosti vytvára novú Ústrednú komisiu pre výchovu a vzdelávanie v špeciálnych výchovných zariadeniach (KŠVZ) za účelom vývoja a implementácie nových štátnych výchovných programov.

Čítať celý článok

 

13. august 2021

Výzva na prihlasovanie sa záujemcov o spoluprácu v Ústrednej komisii pre výchovu a vzdelávanie v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach (KVVZ)

Štátny pedagogický ústav v súčasnosti vytvára novú Ústrednú komisiu pre výchovu a vzdelávanie v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach (KVVZ) za účelom vývoja a implementácie nových štátnych výchovných programov.

Čítať celý článok

 

13. august 2021

Výzva na prihlasovanie sa záujemcov o spoluprácu v Ústrednej komisii pre vzdelávanie v jazykových školách (KJŠ)

Štátny pedagogický ústav zriaďuje nový poradný orgán Ústrednú komisiu pre vzdelávanie v jazykových školách (KJŠ). Cieľom komisie bude prerokovávať zmeny vo vzdelávaní v jazykových školách, spolupracovať na tvorbe štátneho vzdelávacieho programu pre jazykové školy, poskytovať pomoc a poradenstvo pri tvorbe a realizácii školských vzdelávacích programov v praxi a pod.

Čítať celý článok

 

05. august 2021

Pekná Maďarská reč

Štátny pedagogický ústav ako gestor súťaže Pekná maďarská reč v zmysle platného Organizačného poriadku súťaže č. 2017-12659/39357:2-10IO zverejnil záverečnú správu súťaže za školský rok 2020/2021.

Čítať celý článok

 

05. august 2021

Poznaj Slovenskú reč

Štátny pedagogický ústav ako gestor súťaže Poznaj slovenskú reč v zmysle Organizačného poriadku súťaže č. 2017-12374/39423:2-10IO zverejnil záverečnú správu 41. ročníka celoštátnej súťaže za školský rok 2020/2021.

Čítať celý článok

 

28. júl 2021

Školenie pedagógov – príprava na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka (c1)

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) bude vzdelávať pedagógov so zámerom pripraviť ich odborne a jazykovo na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka. Cieľom vzdelávania je zvýšiť profesijné kompetencie pedagógov, ktoré im umožnia kvalifikovane používať rómsky jazyk v rôznych oblastiach práce s rómskymi komunitami, samostatne tvoriť učebné zdroje v rómskom jazyku, realizovať aplikovaný pedagogický výskum so zameraním na rómsky jazyk, a ktoré im pomôžu kvalitne vyučovať rómsky jazyk v základných a stredných školách.

Čítať celý článok

 

15. júl 2021

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás navždy opustila naša kolegyňa Ing. Mária Lukáčová.
Posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutoční dňa 16. júla 2021 o 12:00 hod. na cintoríne Ružinov – Vrakuňa.

Čítať celý článok

 

15. júl 2021

Výzva na výskum dosahov pandémie a priebehu dištančného vzdelávania v regionálnom školstve

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo Výzvu na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl v roku 2021. Jej súčasťou je aj realizácia výskumu vplyvov pandemickej situácie, ktorý pripravil Štátny pedagogický ústav.

Čítať celý článok

 

07. júl 2021

Prvé zasadnutie ústredných predmetových komisií

Počiatočné prázdninové dni sa v Banskej Bystrici prvýkrát stretli členovia novovytvorených ústredných predmetových komisií (ÚPK), ktoré vznikli ako poradný orgán Štátneho pedagogického ústavu. Ich cieľom je pripraviť nové kurikulum základných a stredných škôl.

Čítať celý článok