Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

10. október 2019

Riaditeľ  ŠPÚ Ľ. Hajduk zastupoval na 5.schôdzi EPAN v Štrasburgu slovenský rezort školstva

Hlavným cieľom výsledkov rokovania  expertov pre oblasť vzdelávania EPAN ( Education Policy Advisors Network - Sieť poradcov pre vzdelávaciu politiku), ktorá sa v týchto dňoch koná v Štrasburgu, je poskytnúť školám v Európe súbor konkrétnych nástrojov ako pomôcku pre učiteľov a iných pedagogických pracovníkov na iniciovanie konštruktívnej diskusie v európskych učebniach, ktoré zabezpečia rešpekt všetkých voči všetkým. Rezort školstva SR zastupuje na medzinárodnom rokovaní expertov o budúcnosti školstva EÚ, ktoré organizuje Rada Európy, riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu a národný expert pre obsah vzdelávania v Sieti poradcov vzdelávacích politík - Education Policy Advisers Network (EPAN) Ľudovít Hajduk.

Čítať celý článok

 

07. október 2019

ŠPÚ prezentoval Slovensko v Estónsku na treťom nadnárodnom stretnutí k projektu Učme sa, ako sa učiť

Tretie nadnárodné stretnutie členov projektového tímu medzinárodného projektu Erasmus+ Učme sa, ako sa učiť (LELE2), ktoré sa konalo 3. – 4. októbra 2019 v Kuressaare v Estónsku, využili partneri projektu na vyhodnotenie realizovaných projektových aktivít a ich výstupov. Na pracovnom medzinárodnom stretnutí sa zúčastnili všetci zástupcovia organizácií, ktorí spolupracujú na projekte, ktorého cieľom je zvyšovanie kompetencií žiakov stredných škôl v troch oblastiach: kritické myslenie, riešenie problémov a manažovanie vlastného procesu učenia sa. Hlavným koordinátorom tohto medzinárodného projektu, do ktorého sa zapojilo Maďarsko, Slovensko, Rumunsko a Estónsko je Panónska univerzita so sídlom v maďarskom  Veszpréme. Slovenskú republiku zastupoval Štátny pedagogický ústav v Bratislave a Cirkevná spojená škola Marianum z Komárna.

Čítať celý článok

 

05. október 2019

Aktuálne trendy vo výučbe dejepisu v základných a stredných školách

V Štátnom pedagogickom ústave sa 22. októbra 2019 sa uskutoční jednodňové podujatie pre učiteľov a učiteľky dejepisu, reflektujúce na aktuálne didaktické a metodické výzvy vo výučbe tohto predmetu. ŠPÚ pripravil pre učiteľov a učiteľky dejepisu didaktický seminár s workshopmi, zameraný na aktuálne trendy vo výučbe tohto predmetu. Lektormi jednotlivých blokov jednodňového podujatia budú renomovaní odborníci na didaktiku dejepisu z akademického, školského aj múzejného prostredia. 

Čítať celý článok

 

04. október 2019

ŠPÚ organizuje seminár pre učiteľov etickej výchovy základných a stredných škôl z BSK, TTSK a NSK

Odborný seminár spojený s workshopmi  „Dialogická podstata etickej výchovy – rozvíjanie tvorivého a kritického myslenia“ (cesta k formovaniu prosociálnej osobnosti), ktorý organizuje Štátny pedagogický ústav, vznikol Klub učiteľov etickej výchovy, ktorý vznikol z iniciatívy členov predmetovej komisie pre predmet etická výchova, sa bude konať 24.októbra v Nitre.

Čítať celý článok

 

04. október 2019

V Bratislave sa  konala 2. medzinárodná vedecká konferencia SLÁVIA 2019 pod záštitou riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka

Na medzinárodnej vedeckej konferencii  „SLÁVIA 2019 - Inovatívne prístupy k organizovaniu vzdelávacej činnosti v osvojovaní slovanských jazykov a kultúr v teórii a metodike vyučovania v Slovenskej republike, Ruskej federácii a v iných krajinách 2019“, ktorá sa konala už po druhý raz v Bratislave, dominovala tento rok téma bilingválneho vzdelávania. Záštitu nad konferenciou prebral riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.

Čítať celý článok

 

03. október 2019

3. nadnárodné projektové stretnutie v rámci medzinárodného projektu Učme sa, ako sa učiť (LELE2)

V dňoch 3. – 4. októbra 2019 sa v Gymnáziu Kuressaare v Estónsku koná  3. nadnárodné stretnutie medzinárodného tímu projektu Učme sa, ako sa učiť (LELE2), ktorý bol schválený pod číslom 2018-1-HU01-047839 v rámci grantovej schémy Erasmus+. Na pracovnom medzinárodnom stretnutí sú všetci zástupcovia organizácií, ktorí spolupracujú na projekte.
Slovenskú republiku zastupuje Štátny pedagogický ústav v Bratislave, Cirkevná spojená škola Marianum z Komárna. Maďarsko má v projekte zastúpenú Panónsku univerzitu vo Veszpréme, Univerzitu Esterházy Károly z Budapešti, Gymnázium Bela I zo Szekszardu, Rumunsko Lýceum Teoretic Teglas Gabor, Deva, Estónsko Gymnázium v Kuressaare.

Čítať celý článok

 

02. október 2019

Pri príležitosti 100.výročia Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci vydala Srbská pošta poštovú známku

Za účasti Štátneho pedagogického ústavu Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci si početnými podujatiami pripomenulo sté výročie svojho pôsobenia. Hlavné oslavy storočnice sa začali v pondelok 30. septembra vedeckým sympóziom, na ktorom odborníci hodnotili celé storočie činnosti školy a význam gymnázia pri zachovaní slovenskej identity. O deň neskôr sa účastníci osláv mohli oboznámiť s Pamätnicou gymnázia a novootvorenou Historickou izbou Gymnázia Jána Kollára, ktorá je zrealizovanou polstoročnou ideou mať v školskom areáli historickú izbu. Pri príležitosti stého výročia gymnázia odhalili Slováci žijúci v zahraničí sochu Jána Kollára. V Slovenskom vojvodinskom divadle sa predstavili aj divadelníci slovenského Spišského divadla hrou Vladimíra Hurbana Vladimírova Boj, ktorú režijne pripravil Michal Babiak. Program vyvrcholil slávnostnou akadémiou Tak plynie čas v Slovenskom vojvodinskom divadle.

Čítať celý článok

 

30. september 2019

Seminár o bilingválnych deťoch vo vzdelávacom centre Slovákov v Dubline bol poučný pre rodičov a inšpiratívny pre zástupcov rezortu školstva

Bilingvizmus alebo viacjazyčná výchova bola téma odborného seminára s názvom Bilingválne detstvo, ktorý sa konal v vo Vzdelávacom centre pre slovenské deti v Dubline, bol určený predovšetkým pre rodičov detí žijúcich v zahraničí a ich učiteľov. Z prednášok a diskusie s lektorkami zo Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Inštitút detskej reči v Bratislave si odniesli veľa nových poznatkov a inšpiratívnych podnetov aj zástupcovia rezortu školstva. Odborno-kultúrne podujatie ocenil aj riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk, ktorý odovzdal riaditeľke vzdelávacieho centra v Dubline Márii Pacherovej pamätnú medailu ŠPÚ a ďakovný list za dlhoročnú obetavú činnosť v oblasti vzdelávania detí Slovákov žijúcich v zahraničí.

Čítať celý článok

 

30. september 2019

Štátny pedagogický ústav realizuje vzdelávací projekt pre zamestnancov škôl a odborných pracovníkov priamo v Letanovciach

Štátny pedagogický ústav realizuje vzdelávací projekt pre zamestnancov škôl a odborných pracovníkov priamo v Letanovciach. V rámci neho nadviazal partnerskú spoluprácu s pedagógmi základných škôl v oblasti zvyšovania ich profesijných kompetencií v edukačnom procese žiakov z rómskych komunít.  Projekt Vzdelávanie v oblastiach rómskeho jazyka a rómskej kultúry v obciach Spišské Tomášovce a Letanovce je financovaný z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. 
Tlačová správa 30.09. 2019

Čítať celý článok

 

25. september 2019

Zapojte sa do projektu ŠPÚ a PF UK!

Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

Čítať celý článok

 

25. september 2019

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk a prvá tajomníčka Veľvyslanectva SRN v Bratislave E. Baumann sa dohodli na ďalšej spolupráci inštitúcií

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal v ŠPÚ prvú tajomníčku veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecka v Bratislave Elisabeth Baumann, zodpovednú za tlačové oddelenie a oddelenie pre kultúru. Novovymenovaná tajomníčka veľvyslanectva prisľúbila riaditeľovi ŠPÚ aktívnu spoluprácu pri realizácii podujatí a vzdelávacích aktivitách zameraných na cudzie jazyky, osobitne na nemecký jazyk v slovenských školách na Slovensku ako aj v školách s vyučovacím jazykom nemeckým.

Čítať celý článok

 

23. september 2019

Zasadala Predmetová komisia ŠPÚ pre ukrajinský jazyk a literatúru

V Prešove 20. septembra 2019 zasadala Predmetová komisia pre ukrajinský jazyk a literatúru. Členky komisie, vyučujúce ukrajinský jazyk a literatúru, situovali zasadnutie predmetovej komisie do priestorov Centra ukrajinskej kultúry v Prešove.

Čítať celý článok

 

23. september 2019

Zasadala Predmetová komisia ŠPÚ pre rusínsky jazyk a literatúru

V piatok 20. septembra 2019 zasadala Predmetová komisia pre rusínsky jazyk a literatúru, ktorá pracuje pri Štátnom pedagogickom ústave a je poradným orgánom riaditeľa ŠPÚ. Členovia komisie hovorili spolu predovšetkým o výskumnom projekte s názvom „Systémový model tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie“.

Čítať celý článok

 

21. september 2019

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk hovoril s veľvyslancom SR a riaditeľkou slovenskej školy a škôlky pri SKM v Paríži o podpore vzdelávania slovenských detí v západnej Európe

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk odovzdal v sobotu 21. septembra ďakovný list a pamätnú medailu ŠPÚ riaditeľke Slovenskej školy a škôlky PETIT SLAVIK pri Slovenskej katolíckej misii v Paríži Alžbete de la Bouvrie. Na otvorení nového školského roka 2020-2021ocenil úspešnú a obetavú prácu pri vzdelávaní detí slovenských krajanov vo Francúzsku aj tímu učiteľov, pracovníkov školy a rektora SKM v Paríži Imricha Tótha. Prisľúbil tiež, že okrem šlabikárov, ktoré osobne priniesol, budú škole a škôlke PETIT SLAVIK doručené v najbližšom čase zásielky ďalších učebníc formou diplomatickej pošty.

Čítať celý článok

 

19. september 2019

Štátny pedagogický ústav realizuje vzdelávací projekt pre zamestnancov škôl a odborných pracovníkov

Tlačová správa 19.09. 2019 

Štátny pedagogický ústav realizuje vzdelávací projekt pre zamestnancov škôl a odborných pracovníkov. Projekt Vzdelávanie v oblastiach rómskeho jazyka a rómskej kultúry v obciach Spišské Tomášovce a Letanovce je financovaný z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. 

Čítať celý článok