Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

22. október 2019

V Letanovciach v Spišskonovoveskom okrese prebieha vzdelávanie o rómskom jazyku a kultúre

V Letanovciach v Spišskonovoveskom okrese organizuje Štátny pedagogický ústav tento týždeň prvý turnus vzdelávania v oblasti rómskeho jazyka a rómskej kultúry. Projekt Vzdelávanie v oblastiach rómskeho jazyka a rómskej kultúry v obciach Spišské Tomášovce a Letanovce, ktorý získal ŠPÚ, je financovaný z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Jeho cieľom je  zvýšiť kľúčové profesijné kompetencie zamestnancov základných škôl zameraných na výchovu a vzdelávanie žiakov z rómskych komunít v oblastiach aplikovania interkultúrneho prístupu a inovatívnych vyučovacích metód.

Čítať celý článok

 

22. október 2019

Medzinárodná vedecká konferencia „Psychológia inkluzívnej školy“ s účasťou ŠPÚ

Inkluzívna škola, Psychológia školy a Psychológia inkluzívnej školy, to boli tri časti medzinárodnej vedeckej  konferencie Psychológia inkluzívnej školy, v ktorých vystúpilo so svojimi  príspevkami 21 odborníkov z vysokých škôl a univerzít zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Talianska a Litvy. Témy prednášajúcich v prvej časti konferencie, ktorá sa konala dnes na pôde Paneurópskej vysokej školy v Bratislave,  sa vzťahovali na systém a porovnávanie stavu inklúzie vo formálnom i neformálnom prostredí vzdelávania v jednotlivých krajinách Európskej únie s prioritným zameraním  na štáty,  v ktorých prednášajúci žijú a profesionálne pôsobia.

Čítať celý článok

 

22. október 2019

ŠPÚ v spolupráci s Odborom školstva Okresného úradu zorganizoval v Prešove seminár pre učiteľov základných škôl o tvorbe a hodnotení učebníc

Štátny pedagogický ústav pokračuje aj v tomto roku v organizovaní seminárov o tvorbe a metodickom hodnotení učebníc. Seminár pre učiteľov z Prešovského a Košického samosprávneho kraja sa konal  v priestoroch Okresného úradu v Prešove. Na jednodňovom vzdelávacom podujatí Tvorba a metodické hodnotenie učebníc sa učitelia oboznámili s požiadavkami na tvorbu učebnice, s jej funkciami ako aj  s návodom, ako pracovať s učebnicou. Súčasne si pilotne odskúšali dotazník pre učebnice matematiky , biológie  a vlastivedy. Program seminára bol zameraný na vlastivedu, s ktorou pracujú učitelia na 1.stupni základných škôl a matematiku a biológiu pre 2.stupeň základných škôl.

Čítať celý článok

 

18. október 2019

Absolventi pilotného projektu „Komunikáciou k porozumeniu a úspechu“ na gymnáziu v Stropkove si prevzali certifikáty od riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk odovzdal 18. októbra v Stropkove ďalšie certifikáty za úspešné absolvovanie experimentálneho overovania vzdelávania v pilotnom projekte „Komunikáciou k porozumeniu a úspechu“.  Na slávnostnej akadémii k 70. výročiu založenia Gymnázia v Stropkove si prevzala certifikát za úspešné absolvovanie tréningov, zameraných na komunikačné, prezentačné  a mediálne kompetencie, riaditeľka školy Ivana Jecušková a desať učiteľov tamojšieho gymnázia.

Čítať celý článok

 

16. október 2019

ŠPÚ spustil verejné pripomienkovanie

Pracovná skupina vymenovaná riaditeľom ŠPÚ prof. PhDr. Ľudovítom Hajdukom, PhD. pripravila dokument Koncepcia skvalitnenia matematického vzdelávania na základných a stredných školách v SR.

Čítať celý článok

 

16. október 2019

Na seminári „Maturita z biológie“ sa v ŠPÚ zišlo niekoľko desiatok učiteľov z celého Slovenska

Štátny pedagogický ústav zorganizoval 16.októbra seminár pre učiteľov s názvom Maturita z biológie, ktorý im má slúžiť ako pomôcka v súvislosti so zmenami v cieľových požiadavkách na vedomosti a zručnosti maturantov z biológie. Na seminári, na ktorom boli nielen učitelia, ale aj vysokoškolskí pedagógovia pripravujúci budúcich učiteľov biológie, sa hovorilo aj o novej publikácii pre učiteľov, ktorí sa venujú študentom pred maturitnými skúškami. Pripravuje ju ŠPÚ a školám bude k dispozícii už v blízkej budúcnosti.

Čítať celý článok

 

10. október 2019

Riaditeľ  ŠPÚ Ľ. Hajduk zastupoval na 5.schôdzi EPAN v Štrasburgu slovenský rezort školstva

Hlavným cieľom výsledkov rokovania  expertov pre oblasť vzdelávania EPAN ( Education Policy Advisors Network - Sieť poradcov pre vzdelávaciu politiku), ktorá sa v týchto dňoch koná v Štrasburgu, je poskytnúť školám v Európe súbor konkrétnych nástrojov ako pomôcku pre učiteľov a iných pedagogických pracovníkov na iniciovanie konštruktívnej diskusie v európskych učebniach, ktoré zabezpečia rešpekt všetkých voči všetkým. Rezort školstva SR zastupuje na medzinárodnom rokovaní expertov o budúcnosti školstva EÚ, ktoré organizuje Rada Európy, riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu a národný expert pre obsah vzdelávania v Sieti poradcov vzdelávacích politík - Education Policy Advisers Network (EPAN) Ľudovít Hajduk.

Čítať celý článok

 

07. október 2019

ŠPÚ prezentoval Slovensko v Estónsku na treťom nadnárodnom stretnutí k projektu Učme sa, ako sa učiť

Tretie nadnárodné stretnutie členov projektového tímu medzinárodného projektu Erasmus+ Učme sa, ako sa učiť (LELE2), ktoré sa konalo 3. – 4. októbra 2019 v Kuressaare v Estónsku, využili partneri projektu na vyhodnotenie realizovaných projektových aktivít a ich výstupov. Na pracovnom medzinárodnom stretnutí sa zúčastnili všetci zástupcovia organizácií, ktorí spolupracujú na projekte, ktorého cieľom je zvyšovanie kompetencií žiakov stredných škôl v troch oblastiach: kritické myslenie, riešenie problémov a manažovanie vlastného procesu učenia sa. Hlavným koordinátorom tohto medzinárodného projektu, do ktorého sa zapojilo Maďarsko, Slovensko, Rumunsko a Estónsko je Panónska univerzita so sídlom v maďarskom  Veszpréme. Slovenskú republiku zastupoval Štátny pedagogický ústav v Bratislave a Cirkevná spojená škola Marianum z Komárna.

Čítať celý článok

 

05. október 2019

Aktuálne trendy vo výučbe dejepisu v základných a stredných školách

V Štátnom pedagogickom ústave sa 22. októbra 2019 sa uskutoční jednodňové podujatie pre učiteľov a učiteľky dejepisu, reflektujúce na aktuálne didaktické a metodické výzvy vo výučbe tohto predmetu. ŠPÚ pripravil pre učiteľov a učiteľky dejepisu didaktický seminár s workshopmi, zameraný na aktuálne trendy vo výučbe tohto predmetu. Lektormi jednotlivých blokov jednodňového podujatia budú renomovaní odborníci na didaktiku dejepisu z akademického, školského aj múzejného prostredia. 

Čítať celý článok

 

04. október 2019

ŠPÚ organizuje seminár pre učiteľov etickej výchovy základných a stredných škôl z BSK, TTSK a NSK

Odborný seminár spojený s workshopmi  „Dialogická podstata etickej výchovy – rozvíjanie tvorivého a kritického myslenia“ (cesta k formovaniu prosociálnej osobnosti), ktorý organizuje Štátny pedagogický ústav, vznikol Klub učiteľov etickej výchovy, ktorý vznikol z iniciatívy členov predmetovej komisie pre predmet etická výchova, sa bude konať 24.októbra v Nitre.

Čítať celý článok

 

04. október 2019

V Bratislave sa  konala 2. medzinárodná vedecká konferencia SLÁVIA 2019 pod záštitou riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka

Na medzinárodnej vedeckej konferencii  „SLÁVIA 2019 - Inovatívne prístupy k organizovaniu vzdelávacej činnosti v osvojovaní slovanských jazykov a kultúr v teórii a metodike vyučovania v Slovenskej republike, Ruskej federácii a v iných krajinách 2019“, ktorá sa konala už po druhý raz v Bratislave, dominovala tento rok téma bilingválneho vzdelávania. Záštitu nad konferenciou prebral riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.

Čítať celý článok

 

03. október 2019

3. nadnárodné projektové stretnutie v rámci medzinárodného projektu Učme sa, ako sa učiť (LELE2)

V dňoch 3. – 4. októbra 2019 sa v Gymnáziu Kuressaare v Estónsku koná  3. nadnárodné stretnutie medzinárodného tímu projektu Učme sa, ako sa učiť (LELE2), ktorý bol schválený pod číslom 2018-1-HU01-047839 v rámci grantovej schémy Erasmus+. Na pracovnom medzinárodnom stretnutí sú všetci zástupcovia organizácií, ktorí spolupracujú na projekte.
Slovenskú republiku zastupuje Štátny pedagogický ústav v Bratislave, Cirkevná spojená škola Marianum z Komárna. Maďarsko má v projekte zastúpenú Panónsku univerzitu vo Veszpréme, Univerzitu Esterházy Károly z Budapešti, Gymnázium Bela I zo Szekszardu, Rumunsko Lýceum Teoretic Teglas Gabor, Deva, Estónsko Gymnázium v Kuressaare.

Čítať celý článok

 

02. október 2019

Pri príležitosti 100.výročia Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci vydala Srbská pošta poštovú známku

Za účasti Štátneho pedagogického ústavu Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci si početnými podujatiami pripomenulo sté výročie svojho pôsobenia. Hlavné oslavy storočnice sa začali v pondelok 30. septembra vedeckým sympóziom, na ktorom odborníci hodnotili celé storočie činnosti školy a význam gymnázia pri zachovaní slovenskej identity. O deň neskôr sa účastníci osláv mohli oboznámiť s Pamätnicou gymnázia a novootvorenou Historickou izbou Gymnázia Jána Kollára, ktorá je zrealizovanou polstoročnou ideou mať v školskom areáli historickú izbu. Pri príležitosti stého výročia gymnázia odhalili Slováci žijúci v zahraničí sochu Jána Kollára. V Slovenskom vojvodinskom divadle sa predstavili aj divadelníci slovenského Spišského divadla hrou Vladimíra Hurbana Vladimírova Boj, ktorú režijne pripravil Michal Babiak. Program vyvrcholil slávnostnou akadémiou Tak plynie čas v Slovenskom vojvodinskom divadle.

Čítať celý článok

 

30. september 2019

Seminár o bilingválnych deťoch vo vzdelávacom centre Slovákov v Dubline bol poučný pre rodičov a inšpiratívny pre zástupcov rezortu školstva

Bilingvizmus alebo viacjazyčná výchova bola téma odborného seminára s názvom Bilingválne detstvo, ktorý sa konal v vo Vzdelávacom centre pre slovenské deti v Dubline, bol určený predovšetkým pre rodičov detí žijúcich v zahraničí a ich učiteľov. Z prednášok a diskusie s lektorkami zo Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Inštitút detskej reči v Bratislave si odniesli veľa nových poznatkov a inšpiratívnych podnetov aj zástupcovia rezortu školstva. Odborno-kultúrne podujatie ocenil aj riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk, ktorý odovzdal riaditeľke vzdelávacieho centra v Dubline Márii Pacherovej pamätnú medailu ŠPÚ a ďakovný list za dlhoročnú obetavú činnosť v oblasti vzdelávania detí Slovákov žijúcich v zahraničí.

Čítať celý článok

 

30. september 2019

Štátny pedagogický ústav realizuje vzdelávací projekt pre zamestnancov škôl a odborných pracovníkov priamo v Letanovciach

Štátny pedagogický ústav realizuje vzdelávací projekt pre zamestnancov škôl a odborných pracovníkov priamo v Letanovciach. V rámci neho nadviazal partnerskú spoluprácu s pedagógmi základných škôl v oblasti zvyšovania ich profesijných kompetencií v edukačnom procese žiakov z rómskych komunít.  Projekt Vzdelávanie v oblastiach rómskeho jazyka a rómskej kultúry v obciach Spišské Tomášovce a Letanovce je financovaný z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. 
Tlačová správa 30.09. 2019

Čítať celý článok