Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

21. november 2019

Na 28. ročníku medzinárodnej dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií v Chebe zvíťazili žiaci z Gymnázia v Lučenci, Košičania skončili tretí

Víťazom 28.ročníka medzinárodnej súťaže z našej spoločnej histórie sa v tomto ročníku stalo slovenské gymnázium z Lučenca, žiaci z košického gymnázia obsadili 3.miesto. Krajské kolá súťaže v tomto ročníku absolvovali trojčlenné súťažiace tímy z 238 škôl z Českej republiky a Slovenskej republiky, do finále postúpilo 75 z nich. Vo Veľkej sále Ekonomickej fakulty Západočeskej univerzity v Chebe bol aj riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.

Čítať celý článok

 

19. november 2019

V Letanovciach prebieha druhý cyklus vzdelávania v oblasti rómskeho jazyka a rómskej kultúry

Štátny pedagogický ústav organizuje v Letanovciach od osemnásteho do dvadsiateho druhého novembra druhý cyklus vzdelávania v rámci projektu Vzdelávanie v oblastiach rómskeho jazyka a rómskej kultúry v obciach Spišské Tomášovce a Letanovce, ktorý je financovaný z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.  Jeho cieľom je zvýšiť kľúčové profesijné kompetencie zamestnancov základných škôl zameraných na výchovu a vzdelávanie žiakov z rómskych komunít v oblastiach aplikovania interkultúrneho prístupu a inovatívnych vyučovacích metód.

Čítať celý článok

 

15. november 2019

V Banskej Bystrici sa konala subregionálna konferencia o duševnom vlastníctve vo vzdelávacom systéme

V Úrade priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR v Banskej Bystrici sa dnes skončilo dvojdňové medzinárodné odborné podujatie určené primárne pre učiteľov 2.stupňa základných škôl, stredných škôl a vzdelávacích inštitúcií. Na príprave konferencie Duševné vlastníctvo spolupracovali tri inštitúcie - Štátny pedagogický ústav, Úrad priemyselného vlastníctva SR a Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO).

Čítať celý článok

 

13. november 2019

Riaditeľ ŠPÚ odovzdal ocenenia za celoživotný prínos pre psychológiu a pedagogiku profesorom Damiánovi Kováčovi a Zdeňkovi Obdržálkovi

Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady a Redakčnej rady vedeckého časopisu Pedagogická revue si od riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu a hlavného redaktora Pedagogickej revue Ľudovíta Hajduka prevzal ocenenie za celoživotný prínos pre psychológiu prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc. a za celoživotný prínos pre pedagogiku prof. PhDr. Zdeněk Obdržálek, DrSc.Ocenenia, ktoré schválila Redakčná rada a Vedecká rada časopisu, im boli udelené pri príležitosti životného jubilea. Obidvaja vedci sa dožili v tomto roku 90-tich rokov.

Čítať celý článok

 

12. november 2019

V ŠPÚ sa uskutoční konferencia venovaná tematike ozdravenia populácie

V Štátnom pedagogickom ústave sa 27. novembra uskutoční konferencia Projekt ozdravenia populácie sa začína v školách a v rodinách. O podrobnostiach programu konferencie rokoval riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk s projektovým manažérom, predsedom Slovenského orla Jozefom Gálikom. Hlavným zámerom organizátorov konferencie je zhodnotiť výsledky plnenia úlohy z roku 2017, ktorej cieľom je ozdravenie populácie v podmienkach Slovenskej republiky.

Čítať celý článok

 

07. november 2019

Zasadala nadrezortná pracovná skupina pre celoživotné vzdelávanie pedagógov ZŠ a SŠ v oblasti záležitostí EÚ

V ŠPÚ rokovali členovia nadrezortnej pracovnej skupiny pre celoživotné vzdelávanie pedagógov základných a stredných škôl v oblasti záležitostí Európskej únie. Krátkodobý cieľ, ktorý si stanovili na mítingu zástupcovia ŠPÚ a rezortu zahraničných vecí a európskych záležitostí , je aktualizácia vzdelávacích programov cez metodické usmernenie a konkretizácia tém pre pilotný vzdelávací seminár s workshopmi  pre učiteľov a učiteľky predmetov zo vzdelávacích oblastí Človek a spoločnosť a Človek a hodnoty. Dlhodobejším cieľom pracovnej skupiny je rozšírenie obsahu vzdelávacích programov o témy súvisiace s problematikou Európskej únie v súlade s pripravovaným systémovým modelom tvorby kurikula.

Čítať celý článok

 

31. október 2019

Pod záštitou ŠPÚ sa v poľskom Krakove konalo kultúrne podujatie o pokladoch folklóru a sakrálnych stavbách na Slovensku  

Obyvatelia i návštevníci Krakova si tak aj vďaka Štátnemu pedagogickému ústavu mohli pozrieť vystúpenie detských súborov zo Slovenska spojené s výstavou obrazov a ilustrácií kníh. Súčasťou kultúrneho programu s názvom „Poklady folklóru, ilustrácie rozprávkovej knihy Šťastná ježibaba a kníh o sakrálnych stavbách slovenských obcí,“ bol koncert talentovaných žiakov, ich rodičov a pedagógov zo slovenských škôl v Krakove.

Čítať celý článok

 

30. október 2019

Rokoval organizačný výbor pre prípravu konferencií Fenomén národnej identity a slovenskej štátnosti

Na pracovnom rokovaní v ŠPÚ sa zišli členovia organizačného výboru pre prípravu pedagogicko-vedeckých konferencií určených predovšetkým učiteľom dejepisu, občianskej náuky a ďalších humanitných predmetov. Zástupcovia ŠPÚ, Matice slovenskej a Ústavu politických vied SAV dohodli na konkrétnych témach, prednášajúcich ale aj na podrobnostiach prípravy a realizácii troch konferencií, ktoré sa uskutočnia vo februári budúceho roka v Bratislave, Banskej Bystrici a Prešove.

Čítať celý článok

 

29. október 2019

O prevencii radikalizmu a extrémizmu rokoval riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk so štátnym tajomníkom MZVEZ SR  F. Ružičkom

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky František Ružička a riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk, vychádzajúc z odporúčania Stálej delegácie poslancov Národnej rady SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy, rokovali na pôde MZVEZ SR o možnosti spolupráce na preventívnych opatreniach pred šírením radikalizmu a extrémizmu s cieľom zvýšiť povedomie o európskych inštitúciách. Zhodli sa na tom, že ak má byť prevencia v tejto oblasti efektívna, musí sa začať vykonávať zavčasu a jednoznačne  vo výchovno-vzdelávacom procese.  

Čítať celý článok

 

28. október 2019

Pozvánka na konferenciu - Duševné vlastníctvo vo vzdelávacom systéme

S problematikou duševného vlastníctva sa stretávame v školách každý deň – týka sa to tak pedagógov, ako i žiakov. Informácie o tom ako a prečo ho viac podporovať a tiež ako ho chrániť a zakomponovať do vzdelávania ponúka medzinárodná konferencia Duševné vlastníctvo vo vzdelávacom systéme v dňoch 14. – 15. novembra 2019.

Čítať celý článok

 

24. október 2019

ŠPÚ zorganizoval na FF UKF v Nitre seminár pre učiteľov etickej výchovy na podporu rozvíjania tvorivého a kritického myslenia

Štátny pedagogický ústav zorganizoval, v spolupráci s Katedrou všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre a projektom APVV 15-0368 Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v centre praktickej prípravy, seminár „Dialogická podstata etickej výchovy – rozvíjanie tvorivého a kritického myslenia (cesta k formovaniu prosociálnej osobnosti)“. Na jednodňovom vzdelávacom seminári spojenom s workshopmi sa učitelia a učiteľky oboznámili s efektívnymi didakticko-metodickými prístupmi v etickej výchove v oblasti rozvíjania spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť v najrozličnejších situáciách spoločenského života. Hlavnou témou bolo sprístupnenie dialogickej podstaty etickej výchovy na ceste formovania prosociálnej osobnosti. 

Čítať celý článok

 

23. október 2019

V ŠPÚ sa konal didaktický seminár k aktuálnym trendom vo výučbe dejepisu

Didaktický seminár Aktuálne trendy vo výučbe dejepisu, ktorý sa konal v Štátnom pedagogickom ústave, bol určený pre učiteľov a učiteľky dejepisu v základných a stredných školách. Podujatie bolo prioritne zamerané na rozšírenie obzorov pedagógov v oblasti zapracovania  moderných prvkov výučby (metód a foriem) do predmetu dejepis, motivovanie k aktívnej práci so žiakmi a podnietenie k vlastnému profesijnému rozvoju.

Čítať celý článok

 

22. október 2019

V Letanovciach v Spišskonovoveskom okrese prebieha vzdelávanie o rómskom jazyku a kultúre

V Letanovciach v Spišskonovoveskom okrese organizuje Štátny pedagogický ústav tento týždeň prvý turnus vzdelávania v oblasti rómskeho jazyka a rómskej kultúry. Projekt Vzdelávanie v oblastiach rómskeho jazyka a rómskej kultúry v obciach Spišské Tomášovce a Letanovce, ktorý získal ŠPÚ, je financovaný z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Jeho cieľom je  zvýšiť kľúčové profesijné kompetencie zamestnancov základných škôl zameraných na výchovu a vzdelávanie žiakov z rómskych komunít v oblastiach aplikovania interkultúrneho prístupu a inovatívnych vyučovacích metód.

Čítať celý článok

 

22. október 2019

Medzinárodná vedecká konferencia „Psychológia inkluzívnej školy“ s účasťou ŠPÚ

Inkluzívna škola, Psychológia školy a Psychológia inkluzívnej školy, to boli tri časti medzinárodnej vedeckej  konferencie Psychológia inkluzívnej školy, v ktorých vystúpilo so svojimi  príspevkami 21 odborníkov z vysokých škôl a univerzít zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Talianska a Litvy. Témy prednášajúcich v prvej časti konferencie, ktorá sa konala dnes na pôde Paneurópskej vysokej školy v Bratislave,  sa vzťahovali na systém a porovnávanie stavu inklúzie vo formálnom i neformálnom prostredí vzdelávania v jednotlivých krajinách Európskej únie s prioritným zameraním  na štáty,  v ktorých prednášajúci žijú a profesionálne pôsobia.

Čítať celý článok

 

22. október 2019

ŠPÚ v spolupráci s Odborom školstva Okresného úradu zorganizoval v Prešove seminár pre učiteľov základných škôl o tvorbe a hodnotení učebníc

Štátny pedagogický ústav pokračuje aj v tomto roku v organizovaní seminárov o tvorbe a metodickom hodnotení učebníc. Seminár pre učiteľov z Prešovského a Košického samosprávneho kraja sa konal  v priestoroch Okresného úradu v Prešove. Na jednodňovom vzdelávacom podujatí Tvorba a metodické hodnotenie učebníc sa učitelia oboznámili s požiadavkami na tvorbu učebnice, s jej funkciami ako aj  s návodom, ako pracovať s učebnicou. Súčasne si pilotne odskúšali dotazník pre učebnice matematiky , biológie  a vlastivedy. Program seminára bol zameraný na vlastivedu, s ktorou pracujú učitelia na 1.stupni základných škôl a matematiku a biológiu pre 2.stupeň základných škôl.

Čítať celý článok