Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


08.11.2021

Začíname so vzdelávaním pedagógov, ktoré ich má pripraviť na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v dňoch 05. 11. – 07. 11. 2021 v Košiciach uskutočnil vzdelávanie pre pedagógov so zámerom pripraviť ich odborne a jazykovo na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka.

Cieľom vzdelávania je zvýšiť profesijné kompetencie pedagógov, ktoré im umožnia kvalifikovane používať rómsky jazyk v rôznych oblastiach práce s rómskymi komunitami, samostatne tvoriť učebné zdroje v rómskom jazyku, realizovať aplikovaný pedagogický výskum so zameraním na rómsky jazyk, a ktoré im pomôžu kvalitne vyučovať rómsky jazyk v základných a stredných školách.

Vzdelávanie je určené pre: a) budúcich učiteľov rómskeho jazyka, b) učiteľov, ktorí učia rómsky jazyk, c) pedagógov, ktorí učia v školách so žiakmi z rómskych komunít.

Ciele vzdelávania:

  • Osvojiť si rozsah kompetencií, ktoré zodpovedajú úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
  • Osvojiť si slovnú zásobu v rómskom jazyku (približne 4 000 lexikálnych jednotiek).
  • Osvojiť si vedomosti z rómskych reálií a rómskej literatúry.
  • Vedieť používať rómsky jazyk a aplikovať získané vedomosti z rómskych reálií a rómskej literatúry v písomnej a ústnej podobe na komunikačnej úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
  • Vedieť čítať s porozumením a aktívne počúvať odborné náročné texty v rómskom jazyku a správne reagovať na otázky vzťahujúce sa k ním, zreprodukovať text, vystihnúť hlavnú myšlienku prečítaného a/alebo počúvaného textu a vyjadriť k nej svoj vlastný názor.
  • Viesť samostatne monológ na odborne náročnú tému.
  • Vedieť sa aktívne zapájať do diskusie – pýtať sa a odpovedať na otázky, vyjadriť svoj názor a argumentačne ho zdôvodniť.

 

Vzdelávanie bude trvať minimálne jeden školský rok. Predpokladaný termín ukončenia vzdelávania je plánovaný na máj 2022.

Vzdelávanie je súčasťou preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.