Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

03. máj 2020

Štátny pedagogický ústav pripravil webináre k aktuálnym témam v čase mimoriadnej situácie. Prvý z nich, venovaný učiteľom 1.stupňa ZŠ, nájdete na nižšie uvedenom linku

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Komenského inštitútom pripravil webináre k aktuálnym témam, ktoré sa venujú vysvetleniu zmien v hodnotení v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Zámerom webinárov je pomôcť učiteľom aj rodičom zorientovať sa v usmernení a v zmenách, ktoré prináša. 

Čítať celý článok

 

28. apríl 2020

Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo 28.4.2020 usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Jeho súčasťou je aj materiál Štátneho pedagogického ústavu s názvom "Obsah vzdelávania v ZŠ počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách" (v prílohe). ŠPÚ vzhľadom na vzniknutú špecifickú situáciu, ktorá si zo strany pedagogických zamestnancov vyžaduje enormné úsilie, odporúča  prioritne sa zamerať na zvládnutie vymedzeného základného učiva v hlavných vzdelávacích oblastiach.

Čítať celý článok

 

28. apríl 2020

Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

Štátny pedagogický ústav vzhľadom na vzniknutú špecifickú situáciu, ktorá si zo strany pedagogických zamestnancov vyžaduje enormné úsilie, odporúča prioritne sa zamerať na zvládnutie vymedzeného základného učiva v hlavných vzdelávacích oblastiach.

Čítať celý článok

 

22. apríl 2020

Prieskum ukázal, že rodičia si želajú zmeny vo vzdelávaní

V Štátnom pedagogickom ústave (ŠPÚ) dnes predstavili výsledky prieskumu, ktoré reflektujú na aktuálne zmeny v hodnotení žiakov, prepadávania a obsahu vzdelávania. Tie začiatkom apríla predstavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátny pedagogický ústav. Zatvorenie škôl a z toho plynúce zmeny trápia nielen pedagógov, ale aj rodičov. Aký majú rodičia postoj k aktuálnym témam vo vzdelávaní? Malo by podľa nich dôjsť k zmenám v obsahu vzdelávania? A ako vnímajú systém hodnotenia svojich detí, či ich prepadávanie? Aj na tieto otázky sa sústredil prieskum medzi rodičmi základných škôl, ktorý v polovici apríla realizovala agentúra Focus pre Komenského inštitút.

Čítať celý článok

 

20. apríl 2020

Vyhlásenie 4. ročníka súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v SR

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvom zahraničných vecí a SK UNESCO vyhlasuje 4. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike.

Čítať celý článok

 

15. apríl 2020

Akčný plán zlepšovania modelu CAF v ŠPÚ

Členovia CAF tímu vypracovali Akčný plán zlepšovania modelu CAF v ŠPÚ na základe zistených slabších stránok fungovania inštitúcie vo vzťahu k zamestnancom, spoločenskej zodpovednosti, funkčnosti administratívnej štruktúry a strategickosti cieľov. K spolupráci a komunikácii o tvorbe Akčného plánu zlepšovania (APZ) boli vyzvaní všetci zamestnanci, podobne ako aj k pripomienkovaniu návrhu APZ pri predstavení návrhu APZ.

Čítať celý článok

 

02. apríl 2020

Upozornenie: Semináre pre učiteľov ruského jazyka v základných školách sú zrušené

Seminár učiteľov ruského jazyka v základných školách o spôsoboch a metódach vyučovania ruského jazyka na 1. stupni základnej školy, ktorý sa mal konať v súvislosti so zavedením Dodatku č. 3  „Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským“,  upravujúcim rámcový učebný plán pre ZŠ s prihliadnutím na možnosť výberu prvého cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní, je v súvislosti so šírením koronavírusu zrušený.

Čítať celý článok

 

29. marec 2020

Informácia o prístupe k metodickej príručke pre žiakov s mentálnym postihnutím

Dovoľujeme si vás informovať, že na požiadanie vám pošleme metodickú príručku Prípravný ročník pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorá obsahuje aj pracovné listy na matematiku a rozvíjanie grafomotorických zručností žiaka.
Kontaktná mailová adresa: silvia.senanova@statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav

Čítať celý článok

 

23. marec 2020

PORADENSKÝ SERVIS A ODPORÚČANIA PRE ŠKOLY V SÚVISLOSTI S PRERUŠENÍM VYUČOVANIA v MŠ, ZŠ a SŠ

ŠPÚ v dôsledku zabezpečenia kontinuity v plnení štátnych vzdelávacích programov v súvislosti s prerušením výučby v materských, základných a stredných školách, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19

Čítať celý článok

 

23. marec 2020

Informácia k súťažiam Pekná maďarská reč a Poznaj slovenskú reč

V súvislosti s rastúcim rizikom šírenia koronavírusu COVID-19 a v zmysle 4. bodu 3. usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 9. marca 2020 sa rušia a zakazujú s okamžitou platnosťou „okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach“.

Čítať celý článok

 

22. marec 2020

Poradenský servis a odporúčania pre školy v súvislosti s prerušením vyučovania v MŠ, ZŠ a SŠ

ŠPÚ v dôsledku zabezpečenia kontinuity v plnení štátnych vzdelávacích programov v súvislosti s prerušením výuky v materských, základných a stredných školách, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19

Čítať celý článok

 

22. marec 2020

Informácia k príprave 28. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

V súvislosti s rastúcim rizikom šírenia koronavírusu COVID-19 a vydaním 3. Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 9.3.2020, ktoré ruší a zakazuje v bode 4 okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach, Vás chceme informovať, že slávnostné odovzdávanie ocenení víťazom 28. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu, Prečo mám rád Slovensko, ktoré sa malo konať 21. mája 2020 v Nových Zámkoch, sa odkladá na neurčito.
O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.

Čítať celý článok

 

12. marec 2020

Opatrenie riaditeľa ŠPÚ k rastúcemu riziku šírenia koronavírusu COVIS-19

Riaditeľ ŠPÚ prísne zakazuje od 12. marca 2020 do odvolania návštevy v budove Štátneho pedagogického ústavu.

Čítať celý článok

 

10. marec 2020

MŠVVŠ SR vydalo tretie usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 9. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal ďalšie opatrenia a zákazy.
Na základe uvedených prijatých opatrení a zákazov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy. Viď link nižšie.

Čítať celý článok

 

09. marec 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo druhé usmernenie k šíreniu koronavírusu

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy.

Čítať celý článok