Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

20. október 2021

Na Slovensku historicky po prvý raz zasadol Žiacky poradný výbor. Hlas žiakov a žiačok bude počuť aj pri pripravovaných zmenách vo vzdelávaní

Žiacky poradný výbor, nový poradný orgán Štátneho pedagogického ústavu a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, má za sebou prvé oficiálne stretnutie. Na dvojdňovom zasadnutí v dňoch 12. a 13. októbra sa prvý raz stretli žiaci a žiačky zo základných a stredných škôl, ktorí rovnomerne zastupujú všetky kraje Slovenska. Výbor má celkom 16 členov a členiek. Budú mať možnosť vyjadrovať sa aj k pripravovaným zmenám vo vzdelávaní.

Čítať celý článok

 

15. október 2021

Výzva pre školy na zasielanie vzorových vzdelávacích programov

Cieľom výzvy je zozbierať niekoľko typologicky odlišných školských vzdelávacích programov pre materské školy, základné školy, gymnáziá, prípadne aj pre ZUŠ a jazykové školy. Všetky školské vzdelávacie programy by mali byť v súlade s príslušným štátnym vzdelávacím programom, čo bude predmetom posúdenia výskumnými pracovníkmi Štátneho pedagogického ústavu.

Čítať celý článok

 

06. október 2021

Prihláste sa na pokročilé školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

Do malého kolektívu účastníkov školenia pre školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva, ktorí základné školenie absolvovali v minulom školskom roku on-line, hľadáme „spolužiakov“, ktorí sa k nim pridajú a absolvujú školenie pre pokročilých prezenčne v Bratislave.

Čítať celý článok

 
Mnoho podnetných a zaujímavých informácií o jazykoch, kultúre iných národov ale aj o učení sa a vyučovaní jazykov sa dozvedeli účastníci               a účastníčky vzdelávacieho podujatia Európsky deň jazykov on-line 2021

05. október 2021

Mnoho podnetných a zaujímavých informácií o jazykoch, kultúre iných národov ale aj o učení sa a vyučovaní jazykov sa dozvedeli účastníci a účastníčky vzdelávacieho podujatia Európsky deň jazykov on-line 2021

Štátny pedagogický ústav a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku – Generálne riaditeľstvo pre preklad v spolupráci s kultúrnymi inštitútmi na Slovensku zorganizovali v dňoch 29. – 30. septembra 2021 druhý ročník vzdelávacieho podujatia Európsky deň jazykov on-line. Zúčastnilo sa ho viac ako 1000 žiakov a učiteľov. Vďaka on-line prenosu sa prepojili s lektormi z rôznych kútov Európy.

Čítať celý článok

 

05. október 2021

EduTV: Tvorte s nami vzdelávacie videá

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) aktuálne vytvára databázu krátkych vzdelávacích videí pre predmety 1. - 5. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny aj pre školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny.

Čítať celý článok

 
Výzva na prihlasovanie na vzdelávanie školského manažmentu

04. október 2021

Výzva na prihlasovanie na vzdelávanie školského manažmentu

Štátny pedagogický ústav pripravuje bezplatné inovatívne vzdelávanie pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadiacom procese základných a stredných škôl. Cieľom vzdelávania je oboznámiť účastníkov s príkladmi dobrej praxe v oblasti implementácie rómskeho jazyka a rómskej kultúry v školskom vzdelávacom programe, prostredníctvom toho podporovať interkultúrnu výchovu a zohľadňovať jazykovú odlišnosť žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.

Čítať celý článok

 

01. október 2021

Zapojte svoju školu do súťaže „Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás“

Zastúpenie Európskej komisie, Kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad a Štátny pedagogický ústav vyhlasujú súťaž „Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás“. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky základné a stredné školy, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťaž v štyroch kategóriách bude prebiehať do 15. októbra 2021.

Čítať celý článok

 
Výzva na prihlasovanie na inovačné vzdelávanie v programe Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní

01. október 2021

Výzva na prihlasovanie na inovačné vzdelávanie v programe Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní

Štátny pedagogický ústav poskytuje vzdelávanie v profesijnom rozvoji podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čítať celý článok

 

28. september 2021

Štátny pedagogický ústav hľadá odborníkov, ktorí budú pracovať na zmenách pre kvalitnejšie vzdelávanie

Hľadáme ľudí do rozširujúceho sa tímu Štátneho pedagogického ústavu, ktorí nám pomôžu pri príprave a implementácií zmien vo vzdelávaní, ktoré sa budú týkať nového kurikula pre základné školy a nastavovaní kvalitnejšej podpory vo vzdelávaní.

Čítať celý článok

 

27. september 2021

Program podujatia Európsky deň jazykov online 2021 a registrácia na workshopy

Štátny pedagogický ústav a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku – kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad v spolupráci s kultúrnymi inštitútmi pôsobiacimi na Slovensku a vybranými zástupcami učiteľov a učiteliek pripravujú vzdelávacie podujatie Európsky deň jazykov online.

Čítať celý článok

 

26. september 2021

Novela školského zákona otvorí cestu pre potrebné zmeny v obsahu a formách vzdelávania

Novelou školského zákona, ktorú v lete schválila vláda SR, sa bude zaoberať parlament na prebiehajúcej schôdzi. Štátny pedagogický ústav považuje navrhované úpravy zákona za kľúčové pre pripravované zmeny v obsahu a formách vzdelávania. Tie majú za cieľ slovenské školstvo zmodernizovať a priblížiť potrebám 21. storočia.

Čítať celý článok

 
Uskutočnilo sa tretie stretnutie pracovnej skupiny pre nadpredmetovú hodnotovú výchovu vo vzdelávaní

21. september 2021

Uskutočnilo sa tretie stretnutie pracovnej skupiny pre nadpredmetovú hodnotovú výchovu vo vzdelávaní

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu organizoval dňa 20.9.2021 (v online priestore) 3. zasadnutie pracovnej skupiny pre nadpredmetovú hodnotovú výchovu vo vzdelávaní.

Čítať celý článok

 
Žiaci a žiačky budú mať možnosť vyjadrovať sa k pripravovaným zmenám vo vzdelávaní

16. september 2021

Žiaci a žiačky budú mať možnosť vyjadrovať sa k pripravovaným zmenám vo vzdelávaní

Do tvorby nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy budú zapojení aj žiaci a žiačky, ktorí sa stretnú v novovzniknutom poradnom orgáne Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže. Prihlášku do Žiackeho poradného výboru zaslalo viac ako 250 mladých ľudí zo základných a stredných škôl. Komisia v záverečnom kole vybrala 16 žiakov a žiačok, ktorí budú rovnomerne zastupovať všetky kraje Slovenska, základné aj stredné školy.

Čítať celý článok

 
Vzdelávacie podujatie „Európsky deň jazykov on-line“

14. september 2021

Vzdelávacie podujatie „Európsky deň jazykov on-line“

Milí učitelia, milé učiteľky, 
Milí žiaci, milé žiačky,

Chceli by ste sa zapojiť do zaujímavých on-line workshopov z cudzích jazykov? Máte záujem dozvedieť sa s akými výzvami sa stretávajú nielen učitelia slovenského jazyka na národnostne zmiešanom území? Potrebujete inšpirácie, ako učiť inovatívne a zaujímavo? Čo viete o jazykoch národnostných menšín? Radi by ste spoznali aj nie úplne známe jazyky, ktoré vstupujú do života ľudí na Slovensku v rôznych kontextoch a situáciách?

Čítať celý článok

 
Metodické odporúčanie k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách v školskom roku 2021/2022

14. september 2021

Metodické odporúčanie k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách v školskom roku 2021/2022

S ohľadom na organizačnú náročnosť, rôzne možnosti pre dištančné vzdelávanie žiakov a pretrvávajúce rozdiely vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov vyplývajúce z predchádzajúcich školských rokov pripravil Štátny pedagogický ústav Metodické odporúčanie k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách v školskom roku 2021/2022.

Čítať celý článok