Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


13.08.2021

Výzva na prihlasovanie sa záujemcov o spoluprácu v Ústrednej komisii pre výchovu a vzdelávanie v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach (KVVZ)

Štátny pedagogický ústav v súčasnosti vytvára novú Ústrednú komisiu pre výchovu a vzdelávanie v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach (KVVZ) za účelom vývoja a implementácie nových štátnych výchovných programov.

KVVZ bude poradným orgánom pre všetky návrhy zmien v oblasti kurikula aj podporných opatrení vo vzdelávaní a výchove v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach; cieľom komisie bude prerokovávať zmeny vo výchovnej činnosti vo VVZ, spolupracovať na tvorbe štátnych výchovných programov pre jednotlivé VVZ, poskytovať pomoc a poradenstvo pri tvorbe a realizácii výchovných programov v praxi a pod.

SPOLUPRÁCA

Pri tvorbe obsahových výstupov by sme radi spolupracovali s pedagógmi a odborníkmi z praxe, ale aj s výskumníkmi alebo ďalšími relevantnými aktérmi. Vašu participáciu považujeme za nevyhnutný prvok, aby zmeny vo výchove a vzdelávaní boli úspešné. V prípade záujmu prosíme o vyplnenie online formulára Charakteristika kandidátov na členov KVVZ, a to najneskôr do 15. septembra 2021. Cieľom online formulára je vytvoriť databázu členov ústredných kurikulárnych komisií a ich profesijných profilov.