Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


07.07.2021

Prvé zasadnutie ústredných predmetových komisií

Počiatočné prázdninové dni sa v Banskej Bystrici prvýkrát stretli členovia novovytvorených ústredných predmetových komisií (ÚPK), ktoré vznikli ako poradný orgán Štátneho pedagogického ústavu. Ich cieľom je pripraviť nové kurikulum základných a stredných škôl.

Kurikulárne komisie tvorí takmer 250 zástupcov akademickej obce, odborníci, odborníčky, učitelia a učiteľky zo štátnych, súkromných aj cirkevných škôl, zo škôl pre nadané deti aj s deťmi zo znevýhodneného prostredia, ktorí reagovali na júnovú otvorenú výzvu a prejavili záujem stať sa súčasťou poradných orgánov pri pripravovaných zmenách vo vzdelávaní. Členovia ÚPK pracujú v dvanástich komisiách orientovaných na jednotlivé vzdelávacie oblasti a podoblasti pre predprimárne, základné a stredoškolské vzdelávanie - Jazyk a komunikácia, Cudzie jazyky, Matematika, Informatika, Človek a príroda, Človek a svet práce, Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb.

Na prvom stretnutí v tvorivej a kooperatívnej atmosfére členovia ÚPK zadefinovali kľúčové východiská a zámery v rámci jednotlivých vzdelávacích oblastí, navrhli pracovnú verziu štruktúry kurikula pre každú vzdelávaciu oblasť a pomenovali kľúčové ciele pre jednotlivé cykly. Vytvorením mapy kurikula každej vzdelávacej oblasti sa vykročilo k súdržnému a logicky vystavanému štátnemu vzdelávaciemu programu.
Dôležitou súčasťou spoločného pracovného stretnutia bolo vymedzenie hraníc a prienikov medzi vzdelávacími oblasťami a ich zosúladenie. V najbližších týždňoch a mesiacoch ich budú komisie rozvíjať tak, aby boli do konca roka pripravené návrhy na konzultácie s odbornou verejnosťou.

Stretnutia členov ÚPK v Banskej Bystrici sa zúčastnili zástupcovia a zástupkyne Štátneho pedagogického ústavu – riaditeľka Miroslava Hapalová, Branislav Pupala, Petra Fridrichová, Metodicko-pedagogického centra – riaditeľ Ivan Pavlov, Danica Hullová, Štátnej školskej inšpekcie – hlavná inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská a mnohí ďalší.
Medzí hostí patril minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling, rezort školstva zastupoval aj Martin Kríž, riaditeľ Odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní MŠVVaŠ SR.

O práci a základných výstupoch ústredných predmetových komisií budeme priebežne informovať na webovom sídle www.statpedu.sk, ako aj facebookovej stránke.