Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


01.07.2021

Vznikli poradné orgány pri zmenách vo vzdelávaní. Záujem prejavilo 278 odborníkov, odborníčok, ľudí z praxe a 256 mladých ľudí

Zmeny v obsahu a forme vzdelávania budú postavené na princípe participatívnosti. Štátny pedagogický ústav preto vytvára nové ústredné predmetové komisie pre základné i stredoškolské vzdelávanie. Riadiť a koordinovať ich bude Hlavná koordinačná skupina a zriadený bol aj Žiacky poradný výbor, ktorý žiakom a žiačkam umožní reagovať na pripravované zmeny.

Proces prípravy zmien vo vzdelávaní bude koordinovaný tzv. Hlavnou koordinačnou skupinou (HKS), ktorá má 23 členov - zástupcov rezortu školstva, Štátneho pedagogického ústavu, Štátnej školskej inšpekcie, NÚCEM, Metodicko-pedagogického centra, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Slovenskej komory učiteľov, zástupcov pedagogických fakúlt, riaditeľov základných škôl a stredných škôl.

Samotné kurikulum bude tvorené odborníkmi a odborníčkami na jednotlivé vzdelávacie oblasti, predmety a stupne vzdelávania. V júni 2021 bola Štátnym pedagogickým ústavom vyhlásená verejná výzva na zapojenie sa do ústredných predmetových komisií (ÚPK), ktorých činnosť bude sústredená najmä na reformu kurikula v základných a stredných školách. ÚPK budú pripravovať nový štátny vzdelávací program (ŠVP) pre základné školy, ku ktorému sa budú vytvárať aj sprievodné dokumenty, zamerané na:
- východiskové princípy a filozofia vzdelávacieho programu;
- metodológiu vzdelávacích oblastí v celku povinného vzdelávania;
- organizáciu vyučovania a učenia sa pre vzdelávacie oblasti v jednotlivých vzdelávacích cykloch;
- didaktické prostriedky a učebné zdroje pre jednotlivé vzdelávacie oblasti;
- hodnotenie žiakov a evaluáciu výsledkov vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích cykloch a vzdelávacích oblastiach.
Záujem stať sa členmi a členkami prejavilo 278 odborníkov, akademických pracovníkov a učiteľov z praxe. Do ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie bolo na základe posúdenia žiadostí oslovených 238 členov. Tí budú pracovať v samostatných komisiách pre jednotlivé vzdelávacie oblasti, príp. podoblasti:
●             Jazyk a komunikácia (slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk ako druhý jazyk a vyučovacie jazyky a literatúra)
●             Cudzie jazyky
●             Matematika
●             Informatika
●             Človek a príroda
●             Človek a svet práce
●             Človek a spoločnosť
●             Umenie a kultúra
●             Zdravie a pohyb

Práca ústredných predmetových komisií začína na spoločnom odbornom stretnutí, ktoré sa bude konať v dňoch 1.- 3. júla 2021.

Výstupy a predbežné návrhy zmien budú pravidelne konzultované aj s odbornou verejnosťou.

Pripravované zmeny budú konzultované aj so zástupcami tých, ktorých sa vzdelávanie najviac dotýka - teda samotnými žiakmi. ŠPÚ v spolupráci s Iuventou - Slovenským inštitútom mládeže zriadil tzv. Žiacky poradný výbor, ktorý bude mať 16 členov spomedzi žiakov základných a stredných škôl. Prihlasovanie do tohto poradného orgánu bolo otvorené do 30. júna 2021, záujem prejavilo 256 mladých ľudí z celého Slovenska.

Bližšie informácie aj aktuality k plánovaním zmenám v obsahu a forme vzdelávania budeme postupne uverejňovať na https://vzdelavanie21.statpedu.sk/