Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


15.07.2021

Výzva na výskum dosahov pandémie a priebehu dištančného vzdelávania v regionálnom školstve

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo Výzvu na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl v roku 2021. Jej súčasťou je aj realizácia výskumu vplyvov pandemickej situácie, ktorý pripravil Štátny pedagogický ústav.

Výzva na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl v roku 2021 je v plnom znení zverejnená na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).
Cieľom výzvy je podpora vysokých škôl pri napĺňaní cieľov a zámerov z dlhodobého zámeru MŠVVaŠ SR, Plánu obnovy a ich strategických zámerov a úloh v zmysle ich dlhodobých zámerov, a to v nasledujúcich témach:
Téma 1: Integrácia vysokých škôl
Téma 2: Vytvorenie systému podpory vysokoškolských učiteľov
Téma 3: Materské školy pri vysokých školách
Téma 4: Rozvoj výskumných kapacít v oblasti pedagogického výskumu
Téma 5: Optimalizácia procesov vysokých škôl formou auditu personálnej a organizačnej štruktúry vysokej školy
Téma 6: Zelené univerzity
Téma 7: Podpora internacionalizácie vysokoškolského prostredia

Podpora vysokých škôl pri sieťovaní a rozvoji výskumných kapacít pri realizácii pedagogického výskumu v téme dosahov pandémie a priebehu dištančného vzdelávania v regionálnom školstve je cieľom Témy 4.
Podmienkou podpory je zapojenie do výskumu výskumníkov zo Slovenskej akadémie vied a/alebo z neziskových organizácii aktívnych v tejto téme. Na realizácii projektu s cieľom sieťovania kapacít je tak potrebné zabezpečiť účasť najmenej z troch subjektov, z nich najmenej jeden je neziskovou organizáciou alebo občianskym združením, ktorý má preukázateľné výstupy v oblasti realizácie prieskumov, výskumov a analýz.

Respondentmi výskumu by mali byť okrem pedagogických a odborných zamestnancov bežných aj špeciálnych materských, základných a stredných škôl aj samotní žiaci a rodičia a iní aktéri v školstve, za použitia viacerých kvalitatívnych i kvantitatívnych nástrojov zberu dát (dotazníky, pološtrukturované rozhovory, skupinové diskusie, atď.).

Termín na predloženie žiadostí:
do 30. septembra 2021 v prípade tém č. 1, 4 a 5

Realizácia aktivít:
od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2022

Maximálna podpora:
400 tis. eur.

Oprávnení žiadatelia:
Žiadosti o dotáciu môžu podávať len verejné vysoké školy.

Špecifikácia výskumu 

Zdroj: Výzva na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl v roku 2021 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)