Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Vzdelávanie žiakov s nadaním

Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním

Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov s nadaním je dosiahnuť optimálny rozvoj ich nadania a pripraviť ich na tvorivé využitie tohto nadania v prospech spoločnosti. Okrem rozvoja výkonových charakteristík nadania sa kladie dôraz na harmonický osobnostný vývin nadaných žiakov, ich emocionálnej charakteristiky i sociálne vzťahy.

Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním sa na stredných školách uskutočňuje:

 1. v gymnáziách (intelektové nadanie),
 2. v konzervatóriách (umelecké nadanie),
 3. v športových školách (športové nadanie),
 4. v stredných odborných školách (praktické nadanie, ale aj ostatné druhy nadania).

Gymnáziá sa môžu profilovať ako školy zamerané na rozvoj všeobecného intelektového nadania, ako školy s rozšíreným vyučovaním niektorých predmetov (zamerané na rozvoj špecifického intelektového nadania), môžu tiež zriaďovať triedy so zameraním na rozvoj všeobecného intelektového nadania žiakov a/alebo triedy s rozšíreným vyučovaním prírodovedných, humanitných alebo estetickovýchovných predmetov.

Športové triedy sa môžu zriaďovať v gymnáziách i v stredných odborných školách.

Žiaci stredných škôl, ktorých nadanie je natoľko výnimočné, že ho nemožno optimálne rozvíjať bežným vzdelávacím programom školy, postupujú podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Žiaci, ktorých športová, umelecká alebo profesijná príprava vyžaduje osobitné usporiadanie povinností, môžu postupovať podľa individuálneho učebného plánu.

Podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu postupujú tiež všetci nadaní žiaci, ktorí majú okrem nadania špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajúce zo zdravotného znevýhodnenia alebo sociálne znevýhodneného prostredia. V ich individuálnom výchovno-vzdelávacom programe treba zohľadniť všetky druhy ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.

Vo všetkých organizačných formách vzdelávania je potrebné vytvárať žiakom s nadaním špecifické podmienky pre úspešné rozvíjanie ich nadania a optimalizáciu vývinu ich osobnosti, najmä:

 • špecifikovať v školskom vzdelávacom programe, resp. v individuálnom vzdelávacom programe ciele vzdelávania s ohľadom na druh a stupeň rozvíjaného nadania a na potrebu všestranného osobnostného rozvoja nadaných žiakov,
 • zabezpečiť vzdelávanie nadaných žiakov materiálne, metodicky i personálne,
 • pri výchove a vzdelávaní všeobecne intelektovo nadaných žiakov spolupracovať so psychológom,
 • vzdelávanie žiakov so špecifickým intelektovým nadaním, umeleckým, športovým alebo praktickým nadaním musia zabezpečovať odborní pedagógovia s príslušnou aprobáciou, resp. športoví tréneri a majstri odbornej prípravy,
 • stanoviť jednoznačné kritériá pre prijímanie nadaných žiakov do programu zameraného na rozvíjanie konkrétneho druhu nadania v súlade so všeobecne záväznými rezortnými predpismi (všeobecne intelektovo nadaní žiaci sú diagnostikovaní zariadením výchovného poradenstva a prevencie na základe záväzných psychologických kritérií, do tried s rozšíreným vyučovaním sa žiaci prijímajú na základe pedagogického posúdenia ich vedomostnej úrovne a overenia špeciálnych schopností a zručností, v prípade športovo nadaných aj overenie zdravotnej spôsobilosti),
 • dbať na všestranný rozvoj osobnosti nadaných žiakov,
 • rozvíjať a stimulovať všeobecné i špeciálne schopnosti žiakov, ich zručnosti a spôsobilosti v súlade s ich nadaním,
 • za tým účelom upraviť učebný plán rozšírením dotácie predmetov, na ktorých rozvoj je školský vzdelávací program zameraný, resp. zaradením ďalších špecifických predmetov; žiak môže absolvovať časť výchovno-vzdelávacieho procesu na inej škole na základe dohody s touto školou,
 • umožniť mimoriadne nadaným žiakom postúpiť do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka alebo absolvovať dva ročníky v priebehu jedného školského roka a tak skrátiť dobu stredného vzdelávania,
 • umožniť žiakom v súlade s ich nadaním vzdelávať sa v konkrétnych predmetoch podľa rozšírených učebných osnov (čo môže byť upravené v školskom, skupinovom alebo individuálnom vzdelávacom programe),
 • umožniť žiakom vzdelávanie pod vedením tútora alebo vzdelávanie v konkrétnom predmete pod vedením učiteľa inej strednej školy alebo vysokej školy,
 • zamestnávať žiakov zmysluplne, zadávať im stimulujúce úlohy a využívať pedagogické postupy zamerané na rozvoj samostatnosti a tvorivosti žiakov (napr. projektové vyučovanie),
 • akceptovať vlastné postupy žiakov, ktoré vedú k žiaducim výsledkom, aj keď sa líšia od bežne používaných,
 • viesť žiakov k realistickému sebahodnoteniu vlastných schopností a výsledkov svojej práce,
 • viesť žiakov k vzájomnej spolupráci.

Základné podmienky integrovaného vzdelávania žiakov s nadaním v triedach stredných škôl

Sústava stredných škôl je dostatočne diferencovaná, takže žiakom s rôznymi druhmi nadania umožňuje vzdelávať sa v stredných školách príslušného zamerania. Napriek tomu môže dôjsť k situáciám, kedy školský vzdelávací program plne nezodpovedá výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho žiaka, čo musí byť potvrdené odborným posúdením žiakovho nadania. Takýto žiak má byť vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu.

Individuálny výchovno-vzdelávací program pre nadaných žiakov sa vypracúva v prípade, ak:

 • nadanie žiaka vzdelávaného v zodpovedajúcom type školy dosahuje natoľko vysokú úroveň, že školský vzdelávací program, podľa ktorého postupujú jeho spolužiaci, nezabezpečuje optimálny rozvoj jeho nadania,
 • ak je na mieste rozvíjať okrem nadania, na ktoré je školský vzdelávací program príslušnej školy primárne zameraný, aj iný druh nadania žiaka,
 • ak má nadaný žiak aj ďalšie špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajúce z jeho zdravotného znevýhodnenia alebo sociálne znevýhodneného prostredia.

Individuálny výchovno-vzdelávací program pre žiaka strednej školy vypracúva škola v spolupráci so zariadením výchovného poradenstva a prevencie, o spoluprácu môže požiadať aj externých odborníkov. Žiak, ktorý nie je plnoletý, môže podľa individuálneho vzdelávacieho programu postupovať iba s informovaným súhlasom svojho zákonného zástupcu, po dosiahnutí plnoletosti musí s postupom podľa tohto programu súhlasiť sám.

Ak je v triede strednej školy viac žiakov s rovnakými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, môžu postupovať podľa skupinového výchovno-vzdelávacieho programu. To sa týka najmä výnimočne všeobecne intelektovo nadaných žiakov bežných tried gymnázií, ale napríklad aj žiakov stredných odborných škôl s výrazným praktickým nadaním v konkrétnej oblasti, či so športovým nadaním, ak pre nich nebola vytvorená samostatná športová trieda.

Individuálny výchovno-vzdelávací program

Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie individuálne integrovaného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v strednej škole. Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.

Individuálny výchovno-vzdelávací program nadaného žiaka obsahuje:

 • základné informácie o žiakovi,
 • špecifikáciu druhu a štruktúry jeho nadania, s opisom silných a slabých stránok žiakovej osobnosti,
 • modifikáciu učebných plánov a učebných osnov,
 • špecifiká organizácie a foriem vzdelávania,
 • zapojenie tútora alebo učiteľa/učiteľov inej strednej školy alebo vysokej školy do vzdelávania žiaka,
 • možnosti absolvovať časť vzdelávania v inej strednej škole,
 • požiadavky na zabezpečenie špeciálnych učebných pomôcok,
 • zabezpečenie spolupráce s príslušnými odborníkmi (podľa druhu rozvíjaného nadanie),
 • prípadný individuálny učebný plán.

Individuálny výchovno-vzdelávací program možno v jednotlivých predmetoch v priebehu školského roka spresňovať formou časovo-tematických plánov. Podľa aktuálneho vývinu nadania žiaka možno program priebežne meniť a upravovať.

V individuálnom výchovno-vzdelávacom programe nadaného žiaka s ďalšími špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (nadaného žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo nadaného žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia) musia byť zohľadnené aj tieto potreby a program má okrem rozvoja nadania zabezpečiť aj kompenzáciu nedostatkov žiaka.

Skupinový výchovno-vzdelávací program

Ak sú v triede strednej školy integrovane vzdelávaní viacerí žiaci s rovnakým druhom nadania, ktorí nemajú iné špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, môžu postupovať podľa skupinového výchovno-vzdelávacieho programu, ktorá môže byť formulovaný aj ako súčasť školského vzdelávacieho programu. Obsahuje:

 • modifikáciu učebných plánov a učebných osnov,
 • špecifiká organizácie a foriem vzdelávania,
 • zapojenie tútora alebo učiteľa/učiteľov inej strednej školy alebo vysokej školy do vzdelávania žiaka,
 • možnosti absolvovať časť vzdelávania v inej strednej škole,
 • požiadavky na zabezpečenie špeciálnych učebných pomôcok,
 • zabezpečenie spolupráce s príslušnými odborníkmi (podľa druhu rozvíjaného nadanie).

V individuálnej dokumentácii každého integrovaného žiaka však musia byť okrem základných informácií o ňom uvedené aj informácie o špecifikácii druhu a štruktúry nadania, s opisom silných a slabých stránok jeho osobnosti.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.