Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Matematika a práca s informáciami

Táto oblasť zahŕňa učebné predmety Matematiku a Informatiku. Učebný predmet Matematika na gymnáziách je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament.

Rámec:

 • matematické poznatky a zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce kompetencie, ktoré sú potrebné v životnej praxi,
 • rozvoj presného myslenia a formovanie argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia
 • súhrn matematickej gramotnosti, ktorá patrí k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka
 • informácie dokumentujúce potrebu matematiky pre spoločnosť.

Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov:

 • Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
 • Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
 • Geometria a meranie
 • Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
 • Logika, dôvodenie, dôkazy.

Matematika rozvíja u žiakov matematické myslenie, ktoré je potrebné pri riešení rôznych problémov v každodenných situáciách, kedy sa musia používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).

Učebný predmet Informatika rozširuje a prehlbuje žiacke vedomosti z predchádzajúceho stupňa vzdelávania. Rozvíja logické a algoritmické myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať, syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Buduje informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej spoločnosti s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov.

Cieľom matematiky na gymnáziách je, aby žiak získal schopnosť používať matematiku v svojom budúcom živote.

Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť študentom, aby získavali nové vedomosti, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. Má napomôcť rozvoju ich algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich.

Výsledkom vyučovania Matematiky na gymnáziách má byť správne používanie matematickej terminológie a symboliky a matematizácia reálnej situácie, tvorbou matematických modelov.

Matematika na gymnáziách má viesť študentov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa.

Má rozvíjať študentove funkčné a kognitívne kompetencie, metakognitívne kompetencie a vhodnou voľbou organizačných foriem a metód výučby aj ďalšie kompetencie potrebné v ďalšom živote, schopnosti kooperácie a komunikácie – spoluprácu v skupine pri riešení problému

Matematika na gymnáziách si kladie za cieľ aj to, aby študent spoznal v matematike súčasť ľudskej kultúry a silný a nevyhnutný nástroj pre spoločnosť.

Cieľom vyučovania informatiky je, aby žiaci:

 • si rozvíjali schopnosť logického a algoritmického myslenia,
 • si rozvíjali schopnosť kooperácie a komunikácie,
 • nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu,
 • sa naučili základné pojmy a postupy informatiky,
 • sa naučili efektívne používať prostriedky informatiky, si budovali informatickú kultúru,
 • rešpektovali právne a etické zásady používania informačných technológií a produktov.

Obsah vyučovania matematiky na gymnáziu je zameraný na získanie spoločnosťou očakávanej úrovni všeobecného stredoškolského vzdelania. Organicky nadväzuje hlavne na algebrické učivo zo základnej školy, na učivo o funkciách, postupnostiach, štatistiky, kombinatoriky a pravdepodobnosti. Geometrické učivo je obohatené o analytickú geometriu a ďalšie geometrické učivo.

V predmete informatika sú žiaci vedení k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s informáciami v počítačových systémoch. Vzdelávací obsah informatiky v ŠVP je rozdelený na päť tematických okruhov:

 • Informácie okolo nás
 • Komunikácia prostredníctvom IKT
 • Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
 • Princípy fungovania IKT
 • Informačná spoločnosť

Informatické vzdelávanie na gymnáziu rozširuje učivo základnej školy a zároveň buduje základy informatiky ako vednej disciplíny. Výber poznatkov je vymedzený tak, aby sa žiaci oboznámili so základnými pojmami, postupmi a prostriedkami informatiky ako vedy pretransformovanými do didaktického systému. Buduje sa u žiakov informatická kultúra, t.j. vychovávajú sa k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov.

Matematika

Informatika

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.