Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Umenie a kultúra

Vzdelávacia oblasť rozvíja žiakovo povedomie vlastnej kultúrnej identity, rozvíja jeho vlastné kultúrno-historické vedomie, rozvíja schopnosť rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr, rozvíja kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť.

Žiak sa učí využívať základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu, rozlišovať rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboženstvo, šport), rozumieť ich úlohe vo svojom živote a v živote spoločnosti. Učí sa rozlišovať hlavné umelecké druhy, opisovať a verbalizovať svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel, chápať význam estetických faktorov, estetickej činnosti v každodennom živote, chápať význam umenia v živote jednotlivca a spoločnosti. Rozvíja sa jeho záujem o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu, zoznamuje sa s kultúrou iných národov, učí sa chápať význam kultúrnych a umeleckých pamiatok. Získava vedomosti a rozvíja si porozumenie k súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe. Získava informácie o miestnom, národnom, európskom a svetovom dedičstve.

Súčasťou oblasti je rozvoj zodpovedných a samostatných postojov k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde a k subkultúram, rozvoj kritického myslenia vo vzťahu k mediálnej produkcii a k iným súčasným kultúrnym procesom. Rozvíjajú sa žiakove interkultúrne kompetencie pre komunikáciu a spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr.

Rozvíja sa poznanie žiaka o zákonitostiach etikety, schopnosť komunikovať na základe pravidiel etikety.

V priebehu vyššieho sekundárneho vzdelávania si žiaci osvojujú základy viacerých umeleckých druhov, zoznamujú sa s ich miestom v kultúre a postupne sa rozvíja ich komplexné vnímanie umenia a kultúry v súvislostiach súčasných kultúrnych procesov.

Pri realizácii tejto oblasti vzdelávania sa využíva metóda kombinácie skúsenosti postavená na osobnom zážitku, cez reflexiu skúsenosti, aktívnu aplikáciu poznatkov až po ďalší rozvoj v tejto oblasti.

Oblasť je vo vyššom sekundárnom stupni realizovaná prostredníctvom povinného predmetu umenie a kultúra – identického s názvom oblasti, ale taktiež svojim obsahom a zameraním k získaniu kompetencií prispieva aj dejepis, geografia, etická výchova ako aj prierezová téma multikultúrna výchova.

Cieľom vzdelávacej oblasti je žiak, ktorý:

 • má povedomie vlastnej kultúrnej identity a rozvinuté vlastné kultúrno-historické vedomie,
 • má rozvinutú kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť,
 • získal schopnosť kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií prostredníctvom rôznych médií, vrátane hudobných umení, scénických umení, písaného a hovoreného slova, výtvarných prostriedkov, elektronických médií,
 • využíva základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu,
 • rozlišuje rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboženstvo, šport a i.), rozumie ich úlohe v živote jednotlivca a spoločnosti,
 • rozlišuje hlavné umelecké druhy, dokáže opísať svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel,
 • chápe význam estetických faktorov, estetickej činnosti v každodennom živote,
 • chápe význam umenia v živote jednotlivca a spoločnosti a v kultúre,
 • chápe význam kultúrnych a umeleckých pamiatok,
 • rozumie súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe,
 • zaujíma sa o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu a zoznamuje sa s kultúrou iných národov a regiónov,
 • získava informácie o miestnom, národnom, európskom a svetovom kultúrnom dedičstve, vie ich spracovať a kriticky vyhodnocovať,
 • získava vedomosti o významných umeleckých dielach z európskej tradície,
 • váži si celosvetové kultúrne dedičstvo, kultúrne a umelecké hodnoty rôznych svetových kultúr, rešpektuje a toleruje hodnoty iných kultúr,
 • poznáva zákonitosti etikety, dokáže kultúrne komunikovať na základe pravidiel etikety,
 • zaujíma zodpovedné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde a k subkultúram,
 • uplatňuje kritické myslenie voči mediálnej ponuke a iným súčasným kultúrnym procesom,
 • má základné interkultúrne kompetencie pre komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr.

Umenie a kultúra 

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.