Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Človek a spoločnosť

Vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť tvoria učebné predmety dejepis, občianska náuka a geografia. To sú hlavné predmety, ale do tejto oblasti svojimi témami prispievajú aj etická výchova, umenie a kultúra, prierezová téma multikultúrna výchova. Hlavnou funkciou vzdelávacej oblasti je aktívny prístup k reflektovaniu minulej a súčasnej spoločenskej skutočnosti z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej a celosvetovej perspektívy.

Prostredníctvom vzdelávacej oblasti sa žiaci zoznamujú s najvýznamnejšími historickými, geografickými a spoločenskými procesmi a javmi, ktoré sa premietajú do každodenného života a naučia sa vnímať svet integrujúco vo vzájomnom vzťahu medzi prírodou a spoločnosťou. Žiaci sa učia o minulosti svojho národa a národov Európy a sveta, poznávajú prírodné aj spoločenské charakteristiky svojej vlasti a regiónov sveta, čo vplýva na utváranie pozitívnych občianskych postojov. Žiaci sa oboznamujú so spôsobom a tradíciami ľudí v rôznych častiach sveta, so svetom detí i dospelých, osvojujú si pravidlá a normy správania doma, v škole a na verejnosti. Učia sa orientovať v čase a priestore a pochopiť vlastné miesto a úlohu v spoločnosti. Získavajú vzťah k vlasti a súčasne rozvíjajú a upevňujú si vedomie príslušnosti k európskemu civilizačnému a kultúrnemu prostrediu.

V kontexte s aktuálnymi integračnými procesmi prispieva vzdelávacia oblasť k vnímaniu národných, európskych a globálnych súvislostí. Súčasťou týchto reflexií je podpora vedomia neopakovateľnosti a jedinečnosti každého človeka v spoločnosti, jeho úcty k výtvorom predchádzajúcich generácií ako základu pre zodpovedný a aktívny prístup k životu v demokratickej spoločnosti. Vzdelávacia oblasť poskytuje odpovede na väzby ľudskej spoločnosti a prírody, ale aj na človekom vytvorené prostredie. Učí, ako odpovedať na zmeny v priestore a pomáha ich pochopiť a riešiť. Takýmto spôsobom vzdelávacia oblasť vedie k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti historického vedomia. Súčasne posilňuje úctu k iným národom a etnikám ako aj rešpekt ku kultúrnym a iným odlišnostiam. Dôležitou súčasťou vzdelávania v tejto oblasti je prevencia rasistických, xenofóbnych a extrémistických postojov, výchova k tolerancii a rešpektovaniu ľudských práv, k rovnosti mužov a žien a výchova k úcte k prírodnému a kultúrnemu prostrediu. Rozvíja myšlienkové operácie, praktické zručnosti a vedomie vlastnej identity žiaka, prispieva k uchovaniu kontinuity tradičných hodnôt našej spoločnosti.

Výchova a vzdelávanie v oblasti je zameraná na vytváranie kľúčových kompetencií tým, že žiakov vedie k:

 • osvojovaniu noriem spoločenského správania a občianskeho spolužitia,
 • rešpektovania hodnoty pozitívnych medziľudských vzťahov,
 • úcte k vlastnému národu i k iným národom a národnostiam a kresťanským tradíciám,
 • pochopeniu historickej a priestorovej orientácie,
 • získavaniu zručností poznávať a kriticky hodnotiť historický materiál,
 • získavaniu historických vedomostí z národných a svetových dejín,
 • pochopeniu príčin a dôsledkov historických udalostí,
 • práci s informáciami o Slovenskej republike ako časti zeme a o Zemi ako celku,
 • porozumeniu premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek,
 • porozumeniu a rozvíjaniu čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, schém a diagramov ako prostriedkov geografie,
 • rozvíjaniu podnikateľských zručností spracúvaním projektov,
 • zvládnutia bežných situácií v osobnom i občianskom živote,
 • nachádzaniu vlastného miesta a roly v spoločnosti,
 • získavaniu orientácie v aktuálnom verejnom živote Slovenskej republiky i vo svete,
 • pochopeniu podstaty demokracie, práv a povinností občanov, rozpoznávaniu protiprávneho konania a uvedomeniu si jeho dôsledkov,
 • vnímaniu problémových situácií, rozpoznávaniu problémov a ich riešení,
 • kultivovanému vyjadrovaniu vlastných myšlienok, názorov, postojov a ich obhajovaniu,
 • úcte k vlastnému národu i k iným národom a národnostiam,
 • pochopeniu a rešpektovaniu kultúrnych, náboženských a iných odlišností ľudí a spoločenstiev,
 • využívaniu bežných informačných a komunikačných prostriedkov,
 • budovaniu kladného vzťahu ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám.

Dejepis

Geografia

Občianska náuka

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.