Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


ŠVP pre základné umelecké školy

Štátny vzdelávací program (ŠVP) základných umeleckých škôl (ZUŠ) je základný dokument, od ktorého sa odvíjajú školské vzdelávacie programy hudobného odboru, výtvarného odboru, tanečného odboru a literárno-dramatického odboru ZUŠ. Vzdelávací proces ZUŠ je charakterizovaný vysokým stupňom individuálnej starostlivosti. Umožňujú to najmä variabilné študijné programy a alternatívne metódy práce. Prípravné štúdium ZUŠ má najviac dva ročníky. Je určené pre žiakov prvého stupňa základnej školy a pre talentované deti v predškolskom veku.

Štátny vzdelávací program ZUŠ má dve úrovne:

Primárne umelecké vzdelanie ISCED 1B
Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie ISCED 2B

Rámcové učebné plány a učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy - Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby

Učebné osnovy hry na akordeóne
Učebné osnovy hry na flaute
Učebné osnovy hry na gitare
Učebné osnovy hry na viole
Učebné osnovy hry na zobcovej flaute
Učebné osnovy pre komornú hru, súborovú a orchestrálnu hru, dychový orchester, ľudovú hudbu, hru v ľudovom orchestri
Učebné osnovy hudobnej a hlasovej prípravy
Učebné osnovy hudobnej náuky
Učebné osnovy pre hlasovú výchovu, spev
Učebné osnovy hry na husliach
Učebné osnovy hry na keyboarde
Učebné osnovy hry na klarinete
Učebné osnovy hry na klavíri
Učebné osnovy literárno-dramatického odboru
Učebné osnovy tanečného odboru
Učebné osnovy zborového spevu
Učebné plány a učebné osnovy predmetu hudba a počítač
Učebné osnovy hry na keltskej (detskej) harfe
Učebné osnovy hry;na sopránovej zobcovej flaute
Učebné osnovy hry na elektrickej gitare
Učebné plány hry na elektrickej gitare
Učebné osnovy hry na cimbale
Učebné osnovy výtvarný odbor

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.