Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


ŠVP pre prvý stupeň ZŠ

Štátny vzdelávací program pre prvý stupeň základnej školy (primárne vzdelávanie) bol schválený na gremiálnej porade ministra školstva dňa 19.6.2008.

Východiskový dokument pre úpravy na stránkach ŠPÚ bol platný k 1.3.2011.

Úpravy boli vykonané:

Rámcové učebné plány – platnosť od 1.9.2011

Prvý stupeň základnej školy tvoria 1. až 4. ročník. Záväzným dokumentom je Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike, ISCED 1 - primárne vzdelávanie.  

Štátny vzdelávací program stanovuje povinné vyučovacie predmety, ktoré sú začlenené do jednotlivých vzdelávacích oblastí. V rámci svojho školského vzdelávacieho programu si každá škola môže vytvoriť aj vlastný vyučovací predmet (využitím voľných - disponibilných hodín). Okrem vyučovacích predmetov sú zavedené prierezové témy, ktoré sa prelínajú všetkými vzdelávacími oblasťami.

Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike, ISCED 1 - primárne vzdelávanie 
(Po kliknutí sa vám otvorí pdf súbor v novom okne) 

Rámcové učebné plány:

Informáciu k zavedeniu upravených rámcových učebných plánov základných škôl a gymnázií nájdete tu.

Odporúčania pre základné školy, ktoré integrujú metodiku CLIL do vyučovania na prvom stupni základnej školy (PDF) 

Vzdelávacie oblasti na prvom stupni základnej školy:

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.