Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Pilotné overovanie

Pilotné overovanie upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov 

Prerušenie školského vyučovania počas pandémie, ktorého dôsledkom bolo nedostatočné osvojenie si požadovaných vedomostí a spôsobilostí žiakmi na úrovni jednotlivých ročníkov ako aj pri výstupe zo stupňa vzdelania (primárneho vzdelávania), prílišná detailnosť súčasných vzdelávacích štandardov a slabšia vnútorná integrita platných štátnych vzdelávacích programov pre základné školy podnietila Štátny pedagogický ústav k vytvoreniu flexibilnejších rámcových učebných plánov pre základné školy a redukovaných vzdelávacích cieľov a štandardov. Školy môžu podľa nich postupovať od školského roka 2020/2021 alebo aj od ďalšieho školského roka podľa svojho záujmu a rozhodnutia.

Obsah vzdelávania na prvom stupni a druhom stupni ZŠ je rozdelený na tri ucelené časti vzdelávacieho programu – cykly, pričom druhý cyklus združuje posledný ročník prvého stupňa ZŠ a začiatočný ročník druhého stupňa ZŠ. Vzniká tým priestor na to, aby žiaci, ktorí v dôsledku prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 nedokážu do ukončenia štvrtého ročníka naplniť všetky ciele vzdelávania určené pre primárne vzdelávanie, mohli potrebné zručnosti a vedomosti nadobudnúť v priebehu piateho ročníka, a to bez nutnosti opakovať ročník.  

Upravené ciele a obsah vzdelávania vymedzujú povinný obsah výchovy a vzdelávania v základných školách. Sú vzdelávacími štandardmi na osvojenie si vedomostí, zručností a schopností, ktoré majú žiaci získať, aby mohli pokračovať vo vzdelávaní v nadväzujúcej časti vzdelávacieho programu. 

Školy, ktoré majú záujem o použitie tejto úpravy vo vlastných školských vzdelávacích programoch, sa musia prihlásiť do programu pilotného overovania, koordinovaného Štátnym pedagogickým ústavom.

Tešíme sa na spoluprácu pri zlepšovaní vzdelávacích programov pre naše základné školy.