Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Ciele vzdelávania

 Hlavnými cieľmi gymnázia sú rozvinuté absolventove schopnosti, znalosti a hodnotové postoje tak, aby:

  • bol absolvent pripravený pre pracovný a mimopracovný život v spoločnosti,
  • získal nevyhnutný vzdelanostný základ pre pokračovacie vo vzdelávaní a pre svoj osobný a sociálny rozvoj.

Zámerom je rozvinúť u absolventov kľúčové spôsobilostí v akademických oblastiach učenia sa tak, aby:

  • si mohli vybrať optimálnu cestu k svojej študijnej a profesijnej kariére podľa svojich schopností, potrieb a záujmov,
  • získali dostatok príležitostí nadobudnuté spôsobilosti samostatne tvorivo uplatňovať v kontexte pracovnej a mimopracovnej praxe a zároveň boli motivovaní k ich rozvoju v priebehu pokračovacieho vzdelávania.

Predpokladom dosiahnutia týchto cieľov je používanie učebných postupov a prístupov, ktoré podporujú rozvinutie vedeckého systémového, kritického a kreatívneho myslenia prostredníctvom inovatívnych organizačných foriem výučby.

Ciele vyššieho sekundárneho – gymnaziálneho vzdelávania možno zoskupiť do štyroch kategórií:

  • personálne: maximálne rozvitie potenciálu každého žiaka pre osobnostné zrenie a stávanie sa svojskou, samostatnou (nezávislou) a tvorivou osobnosťou.
  • sociálne: rozvinutie žiakovho zmyslu pre sociálnu vzájomnosť, starostlivosť a spravodlivosť, upevnenie záujmu o uchovanie národného dedičstva a akceptovanie kultúrnych odlišností,
  • profesijno-orientačné: rozvitie schopností k informovanému výberu svojho profesionálneho smerovania,
  • všeobecnovzdelávacie: rozvitie širokého kultúrneho (všeobecného, najmä vedeckého) vzdelanostného základu pre celoživotné zveľaďovanie pri súbežnom pestovaní kreativity.

 

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.