Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Iné dokumenty

V tejto časti sa nachádzajú dokumenty, ktoré nie sú priamo súčasťou Štátnych vzdelávacích programov, ale na základe rôznych vládnych a rezortných dokumentov  by ich obsah mal byť implementovaný do  vzdelávania žiakov v SR.

Školy by s týmito dokumentmi mali byť oboznámené a mali by ich brať do úvahy pri smerovaní svojho výchovno-vzdelávacieho pôsobenia.

Názov               číslo schvaľovacej doložky platnosť od
     
Výchova k manželstvu a rodičovstvu 
Výchova k manželstvu a rodičovstvu – učebné osnovy    MŠ SR-4560/2010-916  1.9.2010
Finančná gramotnosť 
Národný štandard finančnej gramotnosti, verzia 1.0   CD-2009-22702/9699-1:913 19.3.2009
Slovník základných pojmov      
Výchova k ľudským právam  
Plán výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2005 - 2014   8.2.2005
Vzdelávanie detí cudzincov  
Metodické odporúčania. Jazykový kurz. Vyučovanie štátneho jazyka pre deti cudzincov v SR (Jazyková príprava detí utečencov)   2014
Kurikulum slovenských reálií pre deti cudzincov v Slovenskej republike - stredná úroveň (kurz) CD-2008-26098/53586-1:915  
CD-2005-25654 / 39860 25.12.2005
Učebný plán pre základný a rozširujúci jazykový kurz štátneho jazyka pre deti cudzincov CD-2005-25654 / 39860 21.12.2005
Deti cudzincov vo výchovno-vzdelávacom procese z hľadiska  dodržiavania ľudských práv a práv detí Informačno-metodický materiál pre pedagógov vzdelávajúcich deti z rôzneho multikultúrneho prostredia

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.