Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Zásady tvorby ŠkVP

Zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov ISCED 3

Školský vzdelávací program je základným pedagogickým dokumentom školy (podľa školského zákona).

Školský vzdelávací program vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, rade školy a písomnom súhlase zriaďovateľa školy podľa zákona § 7odsek 2.

Súlad školského vzdelávacieho programu so Štátnym vzdelávacím programom, cieľmi a princípmi vzdelávania kontroluje Štátna školská inšpekcia.

Zásady:

 1. Školský vzdelávací program vypracováva škola na základe Štátneho vzdelávacieho programu. Odráža sa v ňom zameranie školy a stratégia, ktorú určuje vedenie školy spolu s regiónom a obcou. Zohľadňuje potreby a možnosti žiakov, pedagogického zboru.
 2. Školský vzdelávací program je výpoveďou školy o predstave kvality vzdelávania.
 3. Školský vzdelávací program tvorí spolu celý pedagogický zbor.
 4. Pre tvorbu školského vzdelávacieho programu využíva škola voliteľné hodiny a vypracováva si vlastný učebný plán. V školskom učebnom pláne sú využité všetky hodiny, ktoré má škola k dispozícii.
 5. Škola môže mať aj viacero školských učebných plánov, v prípade, že má triedy s rôznym zameraním.
 6. V učebnom pláne sú uvedené aj nové predmety, ktoré si zvolila škola.
 7. V učebnom pláne bude uvedený aj spôsob realizácie prierezových tém.
 8. Pre každý predmet, v prípade, že škola doplnila počet hodín pre predmety v Štátnom vzdelávacom programe musí škola vypracovať učebné osnovy.
 9. V prípade zaradenia nových predmetov, vypracuje učebné osnovy.
 10. Škola si môže vytvoriť názov pre svoj školský vzdelávací program, ktorý vystihuje jej myšlienky.

Školský vzdelávací program obsahuje:

        A) Všeobecné údaje

 1. Názov vzdelávacieho programu
 2. Predkladateľ
 3. Zriaďovateľ
 4. Platnosť dokumentu
 5. Charakteristika školy – veľkosť, umiestnenie a pod.

  B) Charakteristiku školského vzdelávacieho programu
   
 6. Stratégiu školy, vymedzenie cieľov školy
 7. Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu
 8. Zameranie, resp. profiláciu školy
 9. Profil absolventa
 10. Organizácia prijímacieho konania
 11. Organizácia maturitnej skúšky
 12. Vzdelávacie stratégie
 13. Školský učebný plán
 14. Učebné osnovy predmetov
 15. Metódy vyučovania
 16. Organizácia vyučovania
 17. Vyučovací jazyk
 18. Personálne zabezpečenie
 19. Materiálne a priestorovo-technické podmienky
 20. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
 21. Vnútorný systém hodnotenia a klasifikácie žiakov
 22. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy
 23. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov
 24. Podmienky pre vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.