Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


ŠVP pre gymnáziá

Gymnáziá poskytujú všeobecné vzdelanie. Záväzným dokumentom je Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike, ISCED 3A - vyššie sekundárne vzdelávanie. Podľa tohto dokumentu sa vzdelávajú žiaci gymnázií so štvorročným štúdiom a žiaci 5. až 8. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom.


Štátny vzdelávací program stanovuje povinné vyučovacie predmety, ktoré sú začlenené do jednotlivých vzdelávacích oblastí. V rámci svojho školského vzdelávacieho programu si každá škola môže vytvoriť aj vlastný vyučovací predmet (využitím voľných - disponibilných hodín). Okrem vyučovacích predmetov sú zavedené prierezové témy, ktoré sa prelínajú všetkými vzdelávacími oblasťami.

Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike, ISCED 3A - vyššie sekundárne vzdelávanie
Rámcové učebné plány:

gymnáziá so štvorročným a osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom slovenským

gymnáziá so štvorročným a osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom národnostných menšín

gymnáziá s dvoma vyučovacími jazykmi (bilingválne gymnáziá)

Informáciu k zavedeniu upravených rámcových učebných plánov základných škôl a gymnázií nájdete tu.  
Poznámka: Psychosociálny tréning už nie je povinnou súčasťou rámcových učebných plánov. Školy si ho môžu zaradiť do učebného plánu v rámci školského vzdelávacieho programu.

Vzdelávacie oblasti na gymnáziu: 

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.