Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


ŠVP pre druhý stupeň ZŠ

Štátny vzdelávací program pre druhý stupeň základnej školy (nižšie sekundárne vzdelávanie) bol schválený na gremiálnej porade ministra školstva dňa 19.6.2008.

Východiskový dokument pre úpravy na stránkach ŠPÚ bol platný k 1.3.2011.

Úpravy boli vykonané:

Rámcové učebné plány – platnosť od 1.9.2011

Druhý stupeň základnej školy tvoria 5. až 9. ročník. Záväzným dokumentom je Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike, ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie. Podľa tohto dokumentu sa vzdelávajú aj žiaci 1. až 4. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom.

Štátny vzdelávací program stanovuje povinné vyučovacie predmety, ktoré sú začlenené do jednotlivých vzdelávacích oblastí. V rámci svojho školského vzdelávacieho programu si každá škola môže vytvoriť aj vlastný vyučovací predmet (využitím voľných - disponibilných hodín). Okrem vyučovacích predmetov sú zavedené prierezové témy, ktoré sa prelínajú všetkými vzdelávacími oblasťami.

Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike, ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie

Rámcové učebné plány:

základné školy s vyučovacím jazykom slovenským

základné školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín

gymnáziá s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom slovenským

gymnáziá s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom národnostných menšín

Informáciu k zavedeniu upravených rámcových učebných plánov základných škôl a gymnázií nájdete tu.

Vzdelávacie oblasti na druhom stupni základnej školy:

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.