Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Rámcové učebné plány

Rámcový učebný plán je dokument, ktorý stanovuje časové dotácie vyučovacích predmetov. V zmysle školského zákona je časová dotácia definovaná iba za celý stupeň vzdelávania. Rozpis časovej dotácie do jednotlivých ročníkov je v kompetencii školy, podobne aj zaradenie učiva do ročníkov, pričom sa však zohľadňuje vekuprimeranosť. Obsah vzdelávania vychádza zo vzdelávacích štandardov uvedených v prílohách ŠVP.

Pôvodné rámcové učebné plány z roku 2008 boli nahradené novými rámcovými učebnými plánmi (príloha), ktoré sú účinné od 1.9.2011. Škola môže postupovať aj podľa rámcových učebných plánov z roku 2008 a nedostane sa do rozporu s novými rámcovými učebnými plánmi.

V súčasnosti platné učebnice pre reformné ročníky sú pripravované podľa pôvodného rámcového učebného plánu.

 Rámcové učebné plány pre gymnáziá so štvorročným a osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom slovenským
 Vzdelávacia oblasť  Vyučovací predmet  Počet hodín za 1. – 4. ročník         (5. – 8. ročník OG)
 Jazyk a komunikácia   Slovenský jazyk a literatúra 12
 Prvý cudzí jazyk 16
 Druhý cudzí jazyk 8
    36
 Človek a príroda   Fyzika 5
 Chémia 5
 Biológia 6
    16
 Človek a spoločnosť   Dejepis 6
 Geografia 4
 Občianska náuka 3
    13
 Človek a hodnoty  Etická výchova / Náboženská výchova / Náboženstvo 2
    2
 Matematika a práca s informáciami  Matematika 11
 Informatika 3
    14
 Umenie a kultúra  Umenie a kultúra 4
    4
 Zdravie a pohyb  Telesná a športová výchova / Športová príprava 8
    8
 Povinné hodiny spolu   93
 Voliteľné hodiny   31
 Počet hodín spolu   124

Pozn. OG = gymnázium s osemročným štúdiom

 1. Škola môže po vyjadrení rady školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší celkový počet hodín, najviac však 144. Ak sa škola rozhodne zvýšiť počet hodín nad 124, tieto sú financované spravidla z vlastných zdrojov. Zohľadnenie navýšenia celkového počtu hodín v normatívne finančných prostriedkov upravuje nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.
 2. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni v jednom ročníku nesmie byť vyšší ako 36.
 3. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.
 4. Školy s vyučovaním jazyka národnostných menšín využijú na vyučovanie tohto jazyka voliteľné hodiny.
 5. Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy. Delenie je povinné v predmetoch vzdelávacej oblasti človek a hodnoty, ďalej v predmetoch telesná a športová výchova, informatika, prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk a na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení.
 6. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania, napr. vyučovacie bloky.
 7. Cudzie jazyky - vyučujú sa dva z uvedených jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky a taliansky. Podľa potreby a možností školy aj ďalšie cudzie jazyky.
 8. Voliteľné hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Časť z nich môže ponechať ako voliteľné hodiny, v ktorých si žiak alebo jeho zákonný zástupca vyberie predmety z ponuky školy. Voliteľné hodiny je možné využiť na:
  1. Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu.
  2. Vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe.
  3. Vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v rámci bežných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.
  4. Špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 9. Poznámky pre športové gymnáziá:
  1. Trieda sa na hodinách športovej prípravy delí podľa potreby.
  2. Telesná a športová výchova sa vyučuje v rámci športovej prípravy.
  3. Športová príprava sa uskutočňuje v rozsahu 10-24 hodín týždenne podľa športových metodík. Realizácia športovej prípravy je v kompetencii školy.
 10. V externej forme štúdia sa nevyučujú predmety telesná a športová výchova a etická výchova/náboženská výchova.

  Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod číslom 2011-7915/18752:1-922 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre vyššie sekundárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011.

 

 Rámcové učebné plány pre gymnáziá so štvorročným a osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom národnostných menšín

 Vzdelávacia oblasť  Vyučovací predmet  Počet hodín za 1. – 4. ročník         (5. – 8. ročník OG)
 Jazyk a komunikácia    Vyučovací jazyk a literatúra 8
 Slovenský jazyk a slovenská literatúra  8
 Prvý cudzí jazyk  16
 Druhý cudzí jazyk  8
     40
 Človek a príroda   Fyzika  5
 Chémia  5
 Biológia  6
     16
 Človek a spoločnosť   Dejepis  6
 Geografia  4
 Občianska náuka  3
     13
 Človek a hodnoty  Etická výchova / Náboženská výchova / Náboženstvo  2
     2
 Matematika a práca s informáciami  Matematika  11
 Informatika  3
     14
 Umenie a kultúra  Umenie a kultúra  4
     4
 Zdravie a pohyb  Telesná a športová výchova / Športová príprava  8
     8
 Povinné hodiny spolu    97
 Voliteľné hodiny    32
 Počet hodín spolu    129

Pozn. OG = gymnázium s osemročným štúdiom

 1. Škola môže po vyjadrení rady školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší celkový počet hodín, najviac však 149. Ak sa škola rozhodne zvýšiť počet hodín nad 129, tieto sú financované spravidla z vlastných zdrojov. Zohľadnenie navýšenia celkového počtu hodín v normatívne finančných prostriedkov upravuje nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.
 2. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni v jednom ročníku nesmie byť vyšší ako 38.
 3. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.
 4. Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy. Delenie je povinné v predmetoch vzdelávacej oblasti človek a hodnoty, ďalej v predmetoch telesná a športová výchova, informatika, prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk a na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení.
 5. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania, napr. vyučovacie bloky.
 6. Cudzie jazyky - vyučujú sa dva z uvedených jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky a taliansky. Podľa potreby a možností školy aj ďalšie cudzie jazyky.
 7. Voliteľné hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Časť z nich môže ponechať ako voliteľné hodiny, v ktorých si žiak alebo jeho zákonný zástupca vyberie predmety z ponuky školy. Voliteľné hodiny je možné využiť na:
  1. Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do Štátneho vzdelávacieho programu.
  2. Vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe.
  3. Vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v rámci bežných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych výchovnovzdelávacích programov.
  4. Špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 8. Poznámky pre športové gymnáziá:
  1. Trieda sa na hodinách športovej prípravy delí podľa potreby.
  2. Telesná a športová výchova sa vyučuje v rámci športovej prípravy.
  3. Športová príprava sa uskutočňuje v rozsahu 10-24 hodín týždenne podľa športových metodík. Realizácia športovej prípravy je v kompetencii školy.
 9. V externej forme štúdia sa nevyučujú predmety telesná a športová výchova a etická výchova/náboženská výchova.

 Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod číslom 2011-7927/18859:1-915 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre štvorročné a osemročné gymnáziá s vyučovacím jazykom národnostných menšín, s platnosťou od 1. septembra 2011.

 

Rámcový učebný plán pre gymnáziá s dvoma vyučovacími jazykmi (bilingválne gymnáziá)

 Vzdelávacia oblasť  Vyučovací predmet  Počet hodín za 1. – 5. ročník        
 Jazyk a komunikácia   Slovenský jazyk a literatúra 12
 Prvý cudzí jazyk 22
 Druhý cudzí jazyk 10
    44
 Človek a príroda   Fyzika 5
 Chémia 5
 Biológia 6
    16
 Človek a spoločnosť   Dejepis 5
 Geografia 4
 Občianska náuka 3
    12
 Človek a hodnoty  Etická výchova / Náboženská výchova / Náboženstvo 2
    2
 Matematika a práca s informáciami  Matematika 11
 Informatika 3
    14
 Umenie a kultúra  Umenie a kultúra 4
    4
 Zdravie a pohyb  Telesná a športová výchova / Športová príprava 10
    10
 Povinné hodiny spolu   102
 Voliteľné hodiny   50
 Počet hodín spolu   152
 1. Škola môže po vyjadrení rady školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší celkový počet hodín, najviac však 177. Ak sa škola rozhodne zvýšiť počet hodín nad 152, tieto sú financované spravidla z vlastných zdrojov. Zohľadnenie navýšenia celkového počtu hodín v normatívne finančných prostriedkov upravuje nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.
 2. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni v jednom ročníku nesmie byť vyšší ako 36.
 3. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.
 4. Školy s vyučovaním jazyka národnostných menšín využijú na vyučovanie tohto jazyka voliteľné hodiny.
 5. Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy. Delenie je povinné v predmetoch vzdelávacej oblasti človek a hodnoty, ďalej v predmetoch telesná a športová výchova, informatika, druhý vyučovací jazyk, cudzí jazyk a na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení.
 6. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania, napr. vyučovacie bloky.
 7. Cudzie jazyky - vyučujú sa dva z uvedených jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky a taliansky. Podľa potreby a možností školy aj ďalšie cudzie jazyky.
 8. Voliteľné hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Časť z nich môže ponechať ako voliteľné hodiny, v ktorých si žiak alebo jeho zákonný zástupca vyberie predmety z ponuky školy. Voliteľné hodiny je možné využiť na:
  1. Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu.
  2. Vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe.
  3. Vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v rámci bežných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.
  4. Špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 9. Gymnáziá s dvoma vyučovacími jazykmi (bilingválne gymnáziá) s osemročnou organizáciou štúdia postupujú v 1. - 4. ročníku podľa rámcového učebného plánu pre nižšie sekundárne vzdelávanie (ISCED 2) realizované v gymnáziách s osemročným štúdiom a v 5. - 8. ročníku podľa rámcového učebného plánu pre vyššie sekundárne vzdelávanie (ISCED 3A) pre školy so štvorročnou formou štúdia. Vyučovanie druhého vyučovacieho jazyka bude na týchto školách realizované s využitím hodinovej dotácie pre prvý cudzí jazyk a v rámci voliteľných hodín.
 10. V externej forme štúdia sa nevyučujú predmety telesná a športová výchova a etická výchova/náboženská výchova.

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod číslom 2011-7915/18755:3-922 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre vyššie sekundárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011.

 

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.