Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Človek a hodnoty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Človek a hodnoty

Vzdelávacia oblasť sa zameriava na budovanie a kultiváciu duševného, duchovného a sociálneho rozmeru mladých ľudí. Napomáha im k postupnému vytváraniu ich hodnotovej orientácie tak, aby raz ako dospelí jedinci boli prínosom pre ľudské spoločenstvo.

Cieľom vzdelávacej oblasti je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, u ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby dokázali v budúcnosti prispieť k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.

Obsah vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa realizuje v povinne voliteľných učebných predmetoch etická výchova alebo náboženská výchova.

Povinne voliteľný učebný predmet Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností (otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných), ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevencii porúch správania a učenia.

Povinne voliteľný učebný predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka.

Učebné osnovy náboženskej výchovy budú predmetom schvaľovania Konferencie biskupov Slovenska v zmysle zmluvy s Vatikánom.

Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k rozvíjaniu schopností a spôsobilostí žiakov a vedie ich k:

 • sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,
 • hodnoteniu, zaujímaniu stanovísk, rozlišovaniu dobra os zla,
 • spoznávaniu efektívnej komunikácie, dôvodov a prvkov prosociálneho správania,
 • spoznávaniu zásad dobrých medziľudských vzťahov,
 • zvnútorňovaniu prosociálnych hodnôt, postojov a sociálnych noriem,
 • rozvíjaniu sociálnych zručností,
 • formovaniu spoločenstva žiakov,
 • rozvíjaniu a reflexii v otázkach Boha, významu sveta, zmyslu a hodnoty života a noriem pre konanie človeka a dávaniu odpovede na základe zjavenia a viery v cirkvi,
 • oboznamovaniu so skutočnosťou viery a s posolstvom, na ktorom sa viera zakladá a napomáhaniu prostredníctvom uvažovania rozumom zdôvodniť vieru,
 • prijímaniu osobných rozhodnutí vo vzťahu k iným konfesiám a náboženstvám, k svetonázorom a ideológiám a podpore pochopenia a tolerancie voči rozhodnutiam druhých,
 • motivácii k osobnému náboženskému životu a k zodpovednému konaniu v cirkvi a v spoločnosti,
 • odhadnutiu emocionálneho stavu a spôsobov reagovania druhého človeka (jeho pocity, city, temperament, spôsoby riešenia krízových situácií a i.),
 • vcíteniu sa do položenia iného človeka, vedieť, čo prežíva, ako pociťuje preňho stresovú situáciu, byť k nemu empatický, tolerantný,
 • poznaniu a uvedomeniu si svojich osobnostných vlastností, temperamentu, reagovaniu a správaniu sa v bežnej situácii, ale aj v situácii záťaže, stresu, krízy,
 • uvedomeniu si, ako sa ja sám, ale aj iní okolo mňa, správajú, reagujú v konfliktnej situácii ako takej (napr. s deťmi, partnermi, manželmi), ale aj v konkrétnom konflikte na pracovisku (únikové, agresívne a konsenzové spôsoby riešenia),
 • učeniu sa efektívne riešiť bežný partnerský, rodinný a pracovný konflikt (s jedincami rôzneho veku, pohlavia, vzdelania, osobnostných čŕt, ale aj konflikt s podriadenými a kolegami),
 • rozpoznávaniu únikových, agresívnych a asertívnych prejavov správania a reagovania u iných osôb a sám byť schopný reagovať neagresívne aj v situácii záťaže, stresu, krízy na pracovisku,
 • učeniu sa presadzovať svoje požiadavky, návrhy, názory, postoje asertívne tak, aby som druhých nezraňoval,
 • lepšiemu odhadnutiu a poznaniu neverbálnych prejavov komunikácie druhých, na základe neverbálnych prejavov správania poznať, čo druhý prežíva, aké má pocity, emócie, ako bude v najbližšej dobe reagovať,
 • uplatňovaniu aktívnych techník počúvania druhých s dôrazom na vypočutie druhých,
 • úspešnému zvládaniu vyjednávania s podriadeným, nadriadeným, kolegom,
 • predchádzaniu agresívnym a únikovým formám správania a konania (šikanovanie a mobbing),
 • tolerovaniu názorov, správania a prežívania iných s ohľadom na ich vek, pohlavie, vzdelanie, národnú, národnostnú, etnickú, politickú, náboženskú príslušnosť a na ich osobnostné charakteristiky.

Etická výchova

Evanjelické náboženstvo

Evanjelické náboženstvo pre cirkevné gymnáziá so štvorročným štúdiom

Evanjelické náboženstvo pre cirkevné gymnáziá s päťročným štúdiom

Evanjelické náboženstvo pre cirkevné gymnáziá s osemročným štúdiom

Katolícke náboženstvo

Náboženstvo pravoslávnej cirkvi

Náboženstvo cirkvi bratskej

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.