Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Vzdelávanie

Skončil sa cyklus inovatívneho vzdelávania učiteľov a pracovníkov pre vzdelávanie detí a žiakov z rómskych komunít

Štátny pedagogický ústav úspešne ukončil inovatívne vzdelávanie učiteľov, vychovávateľov, asistentov učiteľov a pracovníkov zaoberajúcich sa vzdelávaním detí a žiakov z rómskych komunít. Vzdelávanie prebiehalo v týchto oblastiach: história Rómov a rómska kultúra, inovatívne vzdelávacie metódy, rómsky jazyk ako pomocný jazyk vo výchovno-vzdelávacom procese.

Vzdelávací program zahŕňa tieto tematické celky: 1. Úvod k interkultúrnemu vzdelávaniu, 2. O histórii, etnografii a folklóre Rómov, 3. Motivácia žiakov konverzáciou v rómskom jazyku, 4. Inovatívnymi metódami k inklúzii vo vzdelávaní.

Obsah programu inovatívneho vzdelávania bol zameraný na získanie a zdokonaľovanie nadpredmetových profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov, ktoré sú potrebné na aplikáciu nových poznatkov v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov z rómskych komunít.

Absolventi vzdelávania získali najnovšie poznatky, ako motivovať žiakov, aby sa ich záujem o vzdelávanie zvýšil, a ako zvyšovať schopnosti a zručnosti žiakov tak, aby im pomáhali dosahovať lepšie výsledky v škole. Vzdelávacie tréningy zároveň rozšírili vedomosti z histórie Rómov, rómskej kultúry, rómskeho jazyka a inovatívnych vzdelávacích metód.

Učitelia základných škôl dňa 26.03. 2018 úspešne prezentovali svoje práce pred skúšobnou komisiou v podobe prezentácií výchovno-vzdelávacích ukážok, v rámci ktorých preukázali schopnosti aplikovať získané poznatky z inovatívneho vzdelávania v pedagogickej praxi.

Inovatívne vzdelávanie je akreditované MŠVVaŠ SR pod názvom „Interkultúrne vzdelávanie v základnej škole so žiakmi z rómskych komunít“, číslo rozhodnutia o akreditácii: 1184/2014 - KV. Absolvent akreditovaného vzdelávania získa 25 kreditov.

Akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania je jeden z výstupov preddefinovaného projektu „Spolu s Rómami dosiahneme viac“, ktorý bol financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

V Bratislave dňa 28.03. 2018

 

Štátny pedagogický ústav bude opäť vzdelávať učiteľov základných škôl

Medzi prioritné úlohy ŠPÚ patrí inovatívne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí sú kľúčovými aktérmi pri vytváraní podmienok pre inkluzívne vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v školách. ŠPÚ bude realizovať akreditované inovačné vzdelávanie v rámci trvalej udržateľnosti projektu „Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“, ktorý bol financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Inovačné vzdelávanie je zamerané na podporu systému inkluzívneho vzdelávania v základných školách so žiakmi z rómskych komunít.

Prihláška a bližšie informácie k vzdelávaniu sú uvedené v nižšie priložených dokumentoch.

Prihláška

Základné informácie k programu

Kontakt: jozef.facuna@statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav uskutočnil prípravu pedagógov vyučujúcich rómsky jazyk rámci projektu  Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov. Projekt sa realizoval v rámci Programu SK 04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie, ktorého partnerom bola Rada Európy a správcom Úrad vlády Slovenskej republiky.

Príprava pedagógov vyučujúcich rómsky jazyk prebiehala v podobe intenzívneho vzdelávania v rómskom jazyku (03-04/2016). Hlavné ciele vzdelávania boli: 1) pripraviť účastníkov vzdelávania na vykonanie štátnej jazykovej skúšky, a zároveň 2) zvýšiť ich jazykové kompetencie v oblasti vyučovania rómskeho jazyka v školách.

Na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka (úroveň C1) sa prihlásili 11 rómski pedagógovia zo Slovenska. Ústna časť štátnej jazykovej skúšky z rómskeho jazyka sa uskutočnila 11. júna 2016.