Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Fázy Projektu

Prvá aktivita

Workshop s medzinárodnou účasťou k príprave obsahu vzdelávacieho programu pre pedagogických zamestnancov prvého stupňa základných škôl so žiakmi z rómskych komunít.

 

Druhá aktivita

Realizácia inovatívneho vzdelávania, ktorého hlavným cieľom bude vyškoliť pedagogických zamestnancov vybraných základných škôl so žiakmi z rómskych komunít tak, aby vedeli používať: a) rómsky jazyk ako podporný jazyk vo vzdelávacom procese, b) vzdelávacie metódy podporujúce interkultúrne a inkluzívne vzdelávanie, c) učebné texty (vypracované v rámci tohto projektu). Inovatívne vzdelávanie vytvára kvalitný predpoklad pre interkultúrne a inkluzívne vzdelávanie. Inovatívne vzdelávanie vytvára príležitosť: 1) preklenúť komunikačné bariéry medzi rómskymi žiakmi a nerómskymi žiakmi, 2) preklenúť komunikačné bariéry medzi rómskymi žiakmi a pedagogickými zamestnancami (učiteľmi, vychovávateľmi a pedagogickými asistentmi), 3) vybaviť pedagogických zamestnancov kompetenciami, ktoré im umožnia efektívne pracovať s rómskymi žiakmi na školách, a tiež umožnia objektivizovať problémy žiakov vo vzdelávaní, 4) sprístupniť pedagogickým zamestnancom informácie o rómskom jazyku, kultúre a histórii Rómov s cieľom pestovania medzietnickej tolerancie, 5) vytvárať na školách priaznivú školskú klímu, 6) zabrániť diskriminácii a segregácii rómskych žiakov na školách.

 

Tretia aktivita

Tvorba učebných textov. Hlavným cieľom je vypracovať učebné texty, ktoré podporia vyučovanie rómskeho jazyka a literatúry a rómskych reálií v základných a stredných školách. Zámerom týchto učebných textov bude tiež podpora interkultúrneho a inkluzívneho vzdelávania v školách. Zoznam publikácií: Rozprávky v slovenskom a rómskom jazyku, Rómsko - slovenská čítanka, Rómsko - slovenská čítanka vrátane pracovného zošita, Amari Romaňi Čhib/Naša romčina vrátane pracovného zošita, Dejepisná čítanka (pátrame po minulosti Rómov, Rómsko-slovenský-slovensko-rómsky slovník, Metodika podporujúca inkluzívne vzdelávanie na školách, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v slovensko-anglickej verzii, Rómska kultúra, Školská sociálna práca so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít.

 

Štvrtá aktivita

Študijná návšteva organizovaná v spolupráci s Nansen Fredssenter / Nansen Center for Peace and Dialogue v Lillehammeri s cieľom podporiť osvojené kompetencie absolventov inovačného vzdelávania v oblasti multikulturality a interkultúrneho vzdelávania žiakov z rómskych komunít.

 

Piata aktivita

Medzinárodná vedecká konferencia, ktorej cieľom bude výmena praktických skúsenosti zo vzdelávania rómskych žiakov a nerómskych žiakov na školách. Súčasťou konferencie bude záverečná prezentácia účastníkov inovatívneho vzdelávania.