Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


On-line vzdelávanie v oblastiach rómskeho jazyka a rómskej kultúry

NÁZOV PROJEKTU
Online vzdelávanie v oblastiach rómskeho jazyka a rómskej kultúry

ČÍSLO PROJEKTU
20-150-02143

TRVANIE PROJEKTU
december 2020 – marec 2021

FINANČNÁ ALOKÁCIA
7 000 EUR

ZDROJE FINANCOVANIA
Fond na podporu kultúry národnostných menšín

ANOTÁCIA PROJEKTU
V čase pandémie sa ukázala potreba zabezpečovať online vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov MŠ a ZŠ v oblastiach rómskeho jazyka a rómskej kultúry, pretože prístup k učebným zdrojom a edukácii v týchto oblastiach absentuje. Online vzdelávanie je veľmi potrebné, pretože zvyšuje motiváciu pedagógov aplikovať v praxi interkultúrne témy, ktoré vo veľkej miere zmierňujú napätia medzi Rómami a majoritou, zabraňuje prejavom intolerancie k rómskym deťom v škole i mimo školy.

Hlavný cieľ projektu:

  • Zvýšiť kľúčové profesijné kompetencie zamestnancov materských a základných škôl v oblastiach aplikovania interkultúrneho prístupu a inovatívnych vyučovacích metód. Zámerom je zachovanie, ochrana a rozvoj rómskej identity prostredníctvom rómskych kultúrnych hodnôt.

Špecifické ciele projektu:

  1. Poskytnúť účastníkom projektu online vzdelávanie.
  2. Oboznámiť účastníkov projektu s príkladmi dobrej praxe zamerané na zvyšovanie interkultúrneho porozumenia.
  3. Zvýšiť záujem účastníkov projektu o poznatky z rómskeho jazyka, rómskej histórie a tradičnej rómskej kultúry.
  4. Vytvoriť zázemie pre kontinuálne vzdelávanie dospelých v rómskom jazyku, rómskej histórie a tradičnej rómskej kultúry.PROJEKTOVÉ AKTIVITY

  1. Vypracovanie návrhov online vzdelávania a technická podpora (štruktúra, koncept, vizualizácia).
  2. 1x online workshop s expertmi pre rómsku kultúru, rómsky jazyk a interkultúrny dialóg.
  3. Realizácia vzdelávania vrátane technického zabezpečenia (2x webinár).
  4. Vyhodnotenie projektu.Koordinátor projektu:
PhDr. Jozef Facuna, PhD.
Tel. kontakt: 02/ 49276 209
Email: jozef.facuna@statpedu.sk