Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Rozvíjanie profesijných kompetencií

Štátny pedagogický ústav začal v júli 2015 riešiť národný projekt Rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov materských, základných a stredných škôl v kontexte zvyšovania úspešnosti reformy systému základného vzdelávania, ktorý je hradený z finančných prostriedkov EÚ. 

Hlavným cieľom projektu bolo zvyšovanie profesijných kompetencií učiteľov prostredníctvom aktivít profesijného rozvoja a identifikovanie ich vplyvu na riadenie vzdelávacích procesov.

Špecifické ciele

  • Overiť u učiteľov s rozšírenou kvalifikáciou na výučbu AJ na 1. stupni ZŠ profesijné a jazykové kompetencie nadobudnuté v národnom projekte ESF.
  • Identifikovať vplyv profesijných kompetencií učiteľov MŠ, ZŠ a gymnázií na úspešnosť zavádzania školskej reformy, vrátane odporúčaní na kurikulárne inovácie.
  • Identifikovať vplyv aktivít profesijného rozvoja učiteľov MŠ zameraných na kvalitu zavádzania inovovaného štátneho vzdelávacieho programu.