Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Spolu s Rómami dosiahneme viac II.NÁZOV PREDDEFINOVANÉHO PROJEKTU

Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov

SLOGAN PROJEKTU
Spolu s Rómami dosiahneme viac

ČÍSLO PROJEKTU
LDIPP001

TRVANIE PROJEKTU
máj 2020 – máj 2023

ZDROJE FINANCOVANIA
Projekt je financovaný z Nórskych grantov a zo  štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MEDZINÁRODNÝ PARTNER PROJETKU
Európske Wergeland Centrum, Oslo, Nórsko

ANOTÁCIA PROJEKTU
Štátny pedagogický ústav je prijímateľom preddefinovaného projektu „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ známejší pod názvom „Spolu s Rómami dosiahneme viac“.
Hlavným cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školského vzdelávacieho programu škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania a demokratického a inkluzívneho školského prostredia.

Aktivity projektu sa upriamujú na:

-    tvorbu publikácií so zameraním na rómsky jazyk a literatúru, kultúru a históriu Rómov,
-    prípravu a realizáciu inovatívneho vzdelávania pre pedagógov MŠ, ZŠ a SŠ v oblastiach rómskeho jazyka, kultúry a histórie Rómov, inovatívnych vzdelávacích metód, výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu,
-    prípravu a realizáciu inovatívneho vzdelávanie pre školský manažment,
-    realizáciu konferencií a workshopov,
-    tvorbu metodologického (vzdelávacieho) portálu poskytujúceho výstupy tohto projektu, ako aj ďalších výstupov projektov, ktoré realizoval ŠPÚ v predchádzajúcom období,
-    tlač publikácií.

PROJEKTOVÉ AKTIVITY

Názov aktivity 1: Otváracia konferencia, priebežná konferencia a záverečná konferencia
Táto aktivita zahŕňa tri konferencie, a to otváraciu, priebežnú a záverečnú konferenciu. Ich cieľom je propagácia aktivít preddefinovaného projektu, prijímateľa a partnera projektu, zviditeľnenie donora projektu a prezentovanie výsledkov a výstupov projektu.

Názov aktivity 2: Inovatívne vzdelávacie programy pre školský manažment a inovatívne vzdelávacie tréningy pre pedagogických zamestnancov
V rámci tejto aktivity budú vypracované vzdelávacie programy, študijné materiály pre pedagógov v materských, základných a stredných školách. Budú vyškolení zástupcovia zo školského manažmentu a pedagogickí a odborní zamestnanci v oblastiach práce so žiakmi z rómskych komunít zo sociálne znevýhodnených životných podmienok, rómskeho jazyka, rómskej kultúry a inovatívnych vzdelávacích metód a foriem vyučovania.

Informácia o vzdelávacej aktivite
Leták
Prihlasovací formulár
Súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov
 

Názov aktivity 3: Príprava učiteľov na jazykovú skúšku z rómskeho jazyka
V rámci tejto aktivity bude pripravený obsah programu vzdelávania a budú realizované vzdelávacie tréningy pre účastníkov dištančnou a prezenčnou formou. Účastníci tohto vzdelávania sa budú odborne pripravovať na štátne jazykové skúšky z rómskeho jazyka (úroveň C1). Štátny pedagogický ústav organizačne zabezpečí účasť absolventov týchto vzdelávacích tréningov na štátnych jazykových skúškach.

Názov aktivity 4: Medzinárodné worskhopy
V rámci tejto aktivity budú pripravené a organizačne zabezpečené štyri medzinárodné workshopy, ktoré sa uskutočnia u medzinárodného partnera projektu v Nórsku. Obsahovú a odbornú stránku workshopov pripraví prijímateľ projektu v spolupráci s partnerom projektu. V rámci workshopov budú vyhodnotené plnenia jednotlivých aktivít projektu, aktualizovanie časového harmonogramu aktivít projektu, ako aj plánovanie ďalších spoločných aktivít projektu.

Názov aktivity 5: Študijné návštevy (tréningy) v Nórsku
Pre pedagógov budú pripravené dve týždňové študijné návštevy, tréningy v Európskom Wergeland Centre v Nórsku. Cieľom študijných návštev, tréningov je prehĺbiť, zvýšiť a prepojiť nadobudnuté teoretické poznatky v oblasti interkultúrného vzdelávania v rámci vzdelávacích aktivít 2 s praxou nórskeho vzdelávacieho systému. Účastníci tréningov budú mať možnosť vidieť prácu nórskych pedagógov so žiakmi v škole a oboznámiť sa s pedagogickou praxou v oblasti inkluzívneho vzdelávania (vzdelávania žiakov rôznych národností a kultúr). Obsahová náplň vzdelávacích tréningov bude pripravená v spolupráci s medzinárodným partnerom projektu  ̶  Európskym Wergeland Centrom.

Názov aktivity 6: Tréningy pre multiplikátorov/školiteľov v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu
Táto aktivita zahŕňa školenie multiplikátorov/školiteľov v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Školenie je zamerané na zvýšenie odborných kapacít v danej oblasti, t. j. vyškoliť školiteľov, učiteľov alebo iných aktérov z oblasti vzdelávania s cieľom posilniť kapacity v oblasti výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu a inkluzívneho rozvoja škôl. Vybudovaná sieť multiplikátorov/školiteľov podporí implementáciu Slovenskej akadémie „Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých“.

Leták - školenie školiteľov

Prihlasovací formulár

Názov aktivity 7: Slovenská akadémia "Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých"
Slovenská akadémia „Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých“ (ďalej i Akadémia) je zameraná na podporu demokratického školského prostredia v Slovenskej republike, posilnenie profesijných kompetencií vedenia škôl, učiteľov a ďalších aktérov v oblasti výchovy a vzdelávania, podporu partnerstva a spolupráce škôl v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Účastníci nadobudnú praktické nástroje a stratégie na vytvorenie demokratického a inkluzívneho školského prostredia pre všetkých žiakov prostredníctvom celoškolského prístupu. Akadémia bude zahŕňať analýzu potrieb a situácie školy a umožní školským tímom pripraviť akčný plán, ktorý bude reagovať na výzvy, ktorým musí škola čeliť. Realizačná a hodnotiaca fáza akčných plánov zúčastnených škôl bude prebiehať jeden školský rok.

Výzva
Leták
Prihlasovací formulár
GDPR
Správa 2021

Názov aktivity 8: Učebné materiály
Učebné materiály budú pripravované priebežne počas trvania projektu. Budú zostavené autorské tímy, dohodnú sa termíny pilotného overovania učebných materiálov priamo v školách, následne po overení vizualizácia, tlač a distribúcia publikácií. Súčasťou tejto aktivity budú jazykové úpravy v slovenskom a rómskom jazyku, edičné úpravy, recenzie a grafické spracovanie.

Manažér preddefinovaného projektu:
PhDr. Jozef Facuna, PhD.
Tel. kontakt: 02/ 49276 209
Email: jozef.facuna@statpedu.sk