Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS)

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom realizuje národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS). Vyzvanie na predloženie projektu bolo zverejnené 3. septembra 2020.

Hlavným cieľom projektu je podporiť profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej PZ a OZ) pri zavádzaní a realizácii zmien v školách a školských zariadeniach, vrátane zvládania krízovej, postkrízovej situácie a dopadov súvisiacich s prerušením vyučovania v školách a školských zariadeniach (ďalej len školách) v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Cieľovou skupinou projektu sú PZ a OZ škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Projekt má jednu hlavnú aktivitu, ktorá zahŕňa tri odborné podaktivity:

Podaktivita 1.1 Revízia a inovácia profesijných štandardov (realizuje MPC).

Prvá podaktivita je zameraná na revíziu a inováciu súčasných a tvorbu nových profesijných štandardov. Nové a inovované profesijné štandardy budú reagovať na požiadavky platnej legislatívy a umožnia ich efektívnejšie aplikovanie v profesijnom rozvoji PZ a OZ.

Zrealizované (ku 9.3.2021):
V januári 2021 sa sformovala expertná skupina, zložená zo širokého spektra špecialistov v oblasti vzdelávania a školskej problematiky: z piatich učiteľov profesijného rozvoja MPC a desiatich externých odborníkov s bohatými domácimi i medzinárodnými skúsenosťami.

Expertná skupina urobila podrobnú analýzu platnej verzie profesijných štandardov a identifikovala priestor na ich inováciu. Rozhodla o vytvorení tzv. spoločného základu pre niektoré kariérové pozície, čo by malo vylúčiť mechanické opakovanie niektorých častí profesijného štandardu. Stanovila kritériá inovovaného profesijného štandardu a vytvorila vzorový profesijný štandard, ktorý bude slúžiť ako model a opora pracovným skupinám. Viac sa dočítate tu.

Od marca 2021 sa formujú pracovné skupiny, ktoré budú rovnako zložené z učiteľov profesijného rozvoja MPC a externých odborníkov z praxe. V projekte sa plánuje vytvoriť, resp. inovovať cca 48 profesijných štandardov. Viac o možnosti zapojenia sa do pracovných skupín a ich práci sa dozviete tu.

Chceme, aby sa na revízii a inovácii profesijných štandardov podieľala aj odborná verejnosť. Práve preto vzniklo Učiteľské fórum, ako priestor na pripomienkovanie, reflexiu i zdieľanie skúseností s využívaním profesijných štandardov v praxi.

Podaktivita 1.2 Podpora zavádzania a realizácie zmien v školách a školských zariadeniach na báze transferu inovácií a najlepších medzinárodných a domácich skúseností (realizuje MPC).

Druhá podaktivita zahŕňa viacero činností. Jednou z nich je tvorba najlepších pedagogických a odborných skúseností (ďalej NOPS) a ich prezentácia na odborných konferenciách. Podporou sieťovania PZ a OZ prostredníctvom učiteľských fór sa zabezpečí ich rozšírenie aj do škôl a školských zariadení. Ďalšími činnosťami sú:

  • tvorba programov vzdelávania s dôrazom na inkluzívny aspekt a ich realizácia v oblasti profesijného rozvoja PZ a OZ,
  • poskytovanie poradenstva školám a školským zariadeniam,
  • realizovanie prieskumov na zisťovanie potrieb PZ a OZ. Všetky aktivity majú spoločný cieľ, ktorým je transfér inovácií do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zrealizované (ku 9.3.2021):
Z 26 programov inovačného vzdelávania, aktuálne ponúkame 9 programov vzdelávania:
•    Metódy a techniky personalizovaného vyučovania
•    Formatívne hodnotenie na podporu učenia sa žiakov
•    Kooperatívne techniky na podporu učenia sa žiakov
•    Podpora a rozvíjanie kreatívneho myslenia žiakov
•    Využitie portfólia v procese sebarozvoja pedagogického zamestnanca
•    Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu pedagogických a odborných zamestnancov - východiská tvorby inkluzívneho prostredia triedy a skupiny
•    Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu pedagogických a odborných zamestnancov - aplikácia aktivít na rozvíjanie inkluzívnej kultúry
•    Didaktické spracovanie materiálov zverejnených na edukačnom portáli VIKI
•    Využitie prostriedkov edukačného portálu VIKI na tvorbu didaktických materiálov
Programy inovačného vzdelávania sú zverejnené na webovej stránke Metodicko-pedagogického centra: https://mpc-edu.sk/sk/edu/program. Učebné zdroje k niektorým z týchto programov nájdete na https://mpc-edu.sk/sk/materialy-na-stiahnutie. Programy vzdelávania boli tvorené nielen internými učiteľmi profesijného rozvoja, ale aj odborníkmi z externého prostredia, ktorí sa príslušnej problematike dlhodobo venujú. Každý program inovačného vzdelávania bol posudzovaný dvoma externými hodnotiteľmi z praxe.
Za úspešné absolvovanie programov inovačného vzdelávania podľa zákona č. 138/2019 Z. z. získa pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec príplatok za profesijný rozvoj.
Záujemcovia z radov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa na uvedené programy inovačného vzdelávania môžu prihlásiť na https://mpc-edu.sk/sk/ponuka-vzdelavania a vzdelávaním získať inovované poznatky, zručnosti a kompetencie v oblasti, v ktorej sa chcú zdokonaľovať.

Podaktivita 1.3 Komplexná podpora pre pedagogických a odborných zamestnancov počas krízovej a post-krízovej situácie, súvisiacej s prerušením vyučovania v školách (realizuje ŠPÚ).

Tretia podaktivita je zameraná na zabezpečenie adekvátnej reakcie vzdelávacieho systému na krízovú a post-krízovú situáciu súvisiacu s prerušením vyučovania v školách v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 prostredníctvom vytvorenia online platformy adresujúcej potreby všetkých aktérov v školstve (PZ, OZ, vedenia škôl).
Portál Učíme na diaľku vznikol v apríli 2020 a slúži ako nástroj oficiálnej komunikácie a priamej podpory učiteľom, riaditeľom či rodičom počas epidémie koronavírusu. Okrem publikovania záväzných rozhodnutí a usmernení je prostredníctvom portálu poskytované e-mailové poradenstvo, zverejňované ďalšie nástroje pomoci a podpory pre učiteľov, žiakov a ich rodičov, či realizované webináre pre pedagogických a odborných zamestnancov. Záznamy z nich sú pre ďalších záujemcov sprístupnené priamo na portáli www.ucimenadialku.sk, ako aj na YouTube kanáli. Zdieľanie aktuálnych informácií podporuje aj facebooková stránka portálu

Do projektu s celoslovenskou pôsobnosťou bude zapojených cca 8 000 PZ a OZ. Projekt trvá do 31. decembra 2022 a je financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 1.
Informácie o projekte a možnostiach zapojenia externých expertov budú postupne zverejňované na www.mpc-edu.sk a www.statpedu.sk.

           

     

www.esf.gov.sk
www.minedu.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.