Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


ERASMUS+ Slovenčina pre deti cudzincovNÁZOV PROJEKTU

Slovenčina pre deti cudzincov – pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike

ČÍSLO PROJEKTU             
2019-1-SK01-KA201-060698

GRANTOVÁ SCHÉMA    
Erasmus+, KA2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, Strategické partnerstvá pre školské vzdelávanie

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE       
Súkromná jazyková škola iCan, Slovenská republika (hlavný koordinátor projektu)
Štátny pedagogický ústav, Slovenská republika
Slovak Club Birmingham CIC, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
eMeLeS Limited, Írska republika
Petit Slavik, Francúzska republika

ANOTÁCIA
Štátny pedagogický ústav je partnerskou organizáciou v medzinárodnom projekte Erasmus+ Slovenčina pre deti cudzincov, ktorý bol schválený pod číslom 2019-1-SK01-KA201-060698. Koordinačnou organizáciou projektu je Súkromná jazyková škola iCan. Ďalšími partnerskými organizáciami spolu so Štátnym pedagogickým ústavom sú Slovak Club Birmingham CIC, eMeLeS Limited a Petit Slavik. Projekt sa realizuje od 1. septembra 2019 do 31. mája 2022. Cieľom projektu je podpora učiteľov vo výchovno-vzdelávacom procese k inklúzii detí cudzincov v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike, Veľkej Británii, Írsku a Francúzsku. Medzi hlavné výstupy Štátneho pedagogického ústavu patrí Manuál pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR, Prekladový slovník základných pojmov pre ZŠ a Workshop k Manuálu pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR.

CIEĽ
Hlavným cieľom projektu je podpora učiteľov vo výchovno-vzdelávacom procese k inklúzii detí cudzincov v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike, ako aj podpora detí Slovákov žijúcich v zahraničí vo vzdelávacích centrách vo Veľkej Británii, Írsku a Francúzsku.

ŠPECIFICKÉ CIELE
1. Tvorba didaktických materiálov na výučbu slovenského jazyka ako cudzieho jazyka pre deti cudzincov na Slovensku a deti Slovákov žijúcich v zahraničí
2. Metodické odporúčania pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR určené pre riadiacich pracovníkov, pedagogických i nepedagogických pracovníkov a rodičov

INTELEKTUÁLNE VÝSTUPY ŠPÚ
IO1 Manuál pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike

Manuál je určený pre riadiacich pracovníkov, pedagogických i odborných zamestnancov a rodičov, zameriava sa na legislatívne východiská problematiky, ktoré sa vzťahujú na procesy prijímania a začleňovania detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike a do výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka. Zároveň môže byť návodom ako „krok za krokom“ postupovať pri príprave na príchod žiaka-cudzinca do školy, a tým zabezpečiť jeho plnohodnotné začlenenie do vzdelávacieho procesu. Udržateľnosť tohto intelektuálneho výstupu bude zabezpečená pravidelnou aktualizáciou obsahu v súlade so zmenami v legislatíve a koncepčných materiáloch migračnej a integračnej politiky.

Manuál pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike
Prezentácia Vzdelávanie detí cudzincov
Základné pojmy - cudzinec, migrant, utečenec, azylant
Legislatívne minimum – školská legislatíva
Príprava na príchod žiaka do školy
Zaradenie detí cudzincov do ročníka
Adaptácia žiaka
Spolupráca s rodičmi
Hodnotenie detí cudzincov
Kurz štátneho jazyka
Príloha 1 Kontakty na inštitúcie/organizácie poskytujúce právnu pomoc a rôzne formy poradenstva cudzincom v Slovenskej republike
Príloha 2 Ukážka metodických pomôcok nápomocných pri práci v kurze štátneho jazyka
Príloha 3 Komunikačné karty
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Zoznam literatúry

Súbor materiálov a formulárov pre ZŠ 
Súčasťou Manuálu je aj súbor materiálov pre potreby základných škôl v rôznych jazykových mutáciách. Má ambíciu pomôcť školám pri sprostredkovávaní základných informácií žiakovi-cudzincovi a jeho rodičom/zákonnému zástupcovi.

Pri prekladoch sú uvedené skratky jazykov podľa ISO 639-1:
              sk – slovenský jazyk
              en – anglický jazyk
              hu – maďarský jazyk
              ru – ruský jazyk
              sr – srbský jazyk
              uk – ukrajinský jazyk
              vi – vietnamský jazyk

ORIENTÁCIA V ŠKOLE

  sk en hu ru sr uk vi
Pozdravy a frázy SK EN HU RU SR UK VI
Aktivity a činnosti v škole SK EN HU RU SR UK VI
Inštrukcie v škole SK       SR UK  
Ľudia v škole SK EN HU RU SR UK VI
Miestnosti v škole SK EN HU RU SR UK VI
Trieda SK       SR UK  
Školská jedáleň SK       SR UK  
Vyučovacie predmety (1. stupeň ZŠ) SK EN HU RU SR UK VI
Vyučovacie predmety (2. stupeň) SK EN HU RU SR UK VI
Školské pomôcky SK EN HU RU SR UK VI

ŠKATUĽKA PRVEJ POMOCI

  sk en hu ru sr uk vi
Pozdravy a frázy SK EN HU RU SR UK VI
Aktivity a činnosti v škole SK       SR UK  
Inštrukcie v škole SK       SR UK  
Ľudia v škole SK EN HU RU SR UK VI
Miestnosti v škole SK EN HU RU SR UK VI
Trieda SK       SR UK  
Školské pomôcky SK EN HU RU SR UK VI
Vyučovacie predmety SK EN HU RU SR UK VI
Zdravotné problémy SK       SR UK  

ROZHOVOR SO ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM ŽIAKA (obsah sa pripravuje)

  sk en hu ru sr uk vi
Identifikácia výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa SK EN HU RU SR UK VI
Záznam o rozhovore so zákonným zástupcom žiaka SK EN HU RU SR UK VI
Zoznam vecí a pomôcok pre žiakov základnej školy SK EN HU RU SR UK VI
Školský systém v Slovenskej republike SK EN HU RU SR UK VI
Stravovanie – Zoznam alergénov SK EN HU RU SR UK VI
Stravovanie – Školská jedáleň SK EN HU RU SR UK VI

ROZHOVOR SO ŽIAKOM

  sk en hu ru sr uk vi
Identifikačná karta nového žiaka/novej žiačky SK EN HU RU SR UK VI
Rozhovor so žiakom SK EN HU RU SR UK VI

ŽIADOSTI A FORMULÁRE (obsah sa pripravuje)

  sk en hu ru sk uk vi
Potvrdenie školy o zaradení žiaka z inej krajiny SK         UK  
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa SK         UK  
Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka základnej školy SK EN HU RU SR UK VI
Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka základnej školy SK EN HU RU SR UK VI
Žiadosť o prijatie žiaka do 2. – 9. ročníka základnej školy SK EN HU RU SR UK VI
Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania SK EN HU RU SR UK VI
Žiadosť o oslobodenie od povinnej telesnej a športovej výchovy SK EN HU RU SR UK VI
Súhlas so spracúvaním osobných údajov – zákonný zástupca (ZŠ) SK EN HU RU SR UK VI

IO2 Prekladový slovník základných pojmov pre ZŠ
Žiaci-cudzinci musia okrem komunikačného jazyka zvládnuť aj akademický (odborný) jazyk, k tomu im môžu pomôcť prekladové slovníky k jednotlivým vzdelávacím oblastiam/vyučovacím predmetom. Prekladový slovník tvorí reprezentatívny výber štandardizovaných pojmov zo vzdelávacích štandardov (obsahový štandard) jednotlivých vyučovacích predmetov ZŠ:

Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a literatúra
Matematika a práca s informáciami – matematika, informatika
Človek a príroda – prvouka, prírodoveda, biológia, fyzika, chémia
Človek a spoločnosť – vlastiveda, geografia, dejepis, občianska náuka

Slovník je pomôckou nielen pre žiakov-cudzincov navštevujúcich základnú školu v Slovenskej republike, pedagogických zamestnancov základných škôl a rodičov/zákonných zástupcov žiaka-cudzinca, ale aj pre žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v školách mimo územia Slovenskej republiky a zároveň vykonávajú komisionálne skúšky vo svojej kmeňovej škole, príp. navštevujú slovenskú sekciu v jednej z európskych škôl.
 

  sk en hu ru sr uk vi
Prekladový slovník základných pojmov pre ZŠ - EN HU RU SR UK VI
Obálka   EN HU RU SR UK VI
Poznámky pre používateľov slovníka – žiak, zákonný zástupca - EN HU RU SR UK VI
Poznámky pre používateľov slovníka – učiteľ              
slovenský jazyk a literatúra   EN HU RU SR UK VI
matematika   EN HU RU SR UK VI
informatika   EN HU RU SR UK VI
prvouka   EN HU RU SR UK VI
prírodoveda   EN HU RU SR UK VI
biológia   EN HU RU SR UK VI
fyzika   EN HU RU SR UK VI
chémia   EN HU RU SR UK VI
vlastiveda   EN HU RU SR UK VI
geografia   EN HU RU SR UK VI
dejepis   EN HU RU SR UK VI
občianska náuka   EN HU RU SR UK VI
Prehľad skloňovania a časovania   EN HU RU SR UK VI

OBRAZOVÁ PRÍLOHA
Obrazová príloha, typu WHAT IS WHAT, obsahuje základnú slovnú zásobu formou obrázkov. Veľké karty je možné:

  • založiť do zakladača a získať tak obrázkový slovník
  • skopírovať, rozstrihať na kartičky, zalaminovať a použiť pri rôznych aktivitách na hodine, napr. priradiť obrázok-slovo, pexeso, vetné modely a pod.
  • využiť pri vytváraní tematického slovníka. 

Obrazová príloha je aj ideálnou pomôckou na čítanie, predovšetkým globálnou metódou.  Žiaci sa najskôr zoznámia s obrázkami. Jednotlivé kartičky ukladajú na veľkú kartu. Na veľkej karte hľadajú rovnaký obrázok s nápisom ako na kartičke. V tejto fáze je dôležitý obrázok. Potom môžu rozstrihnúť malé kartičky podľa vyznačenej čiary na dve časti – obrázok a nápis. Žiaci si vezmú kartičku s nápisom a hľadajú rovnaký na veľkej karte. Potom otočia veľkú kartu obrázkom dole. Bude slúžiť len ako predloha. Žiaci priraďujú k jednotlivým obrázkom správnu kartičku s nápisom. Nápis na kartičkách prečítajú.

Moja škola
Moja trieda I
Moja trieda II
Moja školská taška I
Moja školská taška II
Moja rodina
Moja rodina – rodokmeň
Ľudské telo
Oblečenie I
Oblečenie II
Ovocie
Zelenina
Potraviny – nápoje I
Potraviny – nápoje II
Živočíchy
Ročné obdobie – počasie
Slovenská abeceda

TEMATICKÝ SLOVNÍK
Tematický slovník predstavuje jednoduchý spôsob osvojovania si odborného jazyka. Žiaci si môžu vytvárať slovník k vzdelávacej oblasti, vyučovaciemu predmetu alebo téme. Slovník by mal obsahovať viacero stĺpcov. Dva stĺpce „slovíčko“ a „preklad“ často nestačia, pretože sa žiak učí aj nové slová, ktorých význam nemusí poznať ani v materinskom jazyku. Slovník môže obsahovať napríklad stĺpce: SLOVENSKY, OBRÁZOK a POZNÁMKY. Do stĺpca OBRÁZOK si žiak môže nakresliť alebo nalepiť obrázok. Do stĺpca  POZNÁMKY si môže napísať príklady využitia slova vo vete, definíciu alebo preklad slova v materinskom jazyku alebo v inom jazyku (prvý alebo druhý cudzí jazyk, ktorý sa v škole učí). Na jednej strane tak žiak nestráca kontakt so svojím materinským jazykom a na strane druhej je podporená aj jedna z kľúčových kompetencií – viacjazyčnosť.  Do „výroby“ slovníka sa môžu zapojiť učitelia i spolužiaci, čo môže napomôcť k budovaniu vzájomných vzťahov a podpore jednej z prierezových tém – multikultúrnej výchovy. 

Tematický slovník môžu (najmä mladší) žiaci dopĺňať aj spolu s rodičmi. Slovník je tak podnetom k rozhovoru rodiča a dieťaťa o danej téme. Žiak si vytvára paralelnú základnú lexikálnu zásobu, získava gramatické štruktúry a interakčné komunikačné vzorce v oboch používaných jazykoch. Pocíti, že dvojjazyčnosť nie je nedostatok, ale šanca. Zároveň rodičia vnímajú, že ich jazyk je uznávaný ako rovnocenný, čím sa zvýši aj záujem rodičov o slovenčinu. Tvorba tematického slovníka však musí byť dobrovoľná, nesmie mať charakter záťaže.

Tematický slovník – jednoduché šablóny
Slovenský jazyk a literatúra
Matematika
Informatika
Prvouka
Prírodoveda
Biológia
Fyzika
Chémia
Vlastiveda
Geografia
Dejepis
Občianska náuka

INTELEKTUÁLNE VÝSTUPY iCan
BÁČKAI, K., ULIČNÁ, M.
Aha, slovenčina! Učebnica pre deti cudzincov a krajanov
Bratislava : Súkromná jazyková škola iCan, 2022.
Učebnica, dva pracovné zošity a zvukové nahrávky pre základný intenzívny kurz štátneho jazyka pre žiakov vo veku 6 – 15 rokov. 
Koncepcia didaktického materiálu vychádza jednak z metodického odporúčania na vyučovanie slovenského jazyka v základnom a rozširujúcom kurze štátneho jazyka pre deti cudzincov a druhým východiskovým bodom koncepcie je jazykový štandard pre úroveň A1 v slovenčine ako cudzom jazyku. Didaktický materiál je rozdelený na 9 komunikačných tém. Žiaci si osvoja základnú lexikálnu zásobu potrebnú na dorozumievanie sa v bežných komunikačných situáciách v rodinnom, školskom, voľnočasovom a inom prostredí. Základným didaktickým princípom je osvojovanie jazyka na komunikačnom základe s eliminovaním vysvetľovania gramatických javov. Uprednostňuje sa osvojenie si vetných modelov a základných jazykových fráz prostredníctvom zapájania žiakov do konkrétnych jazykových situácií vychádzajúcich z aktuálnych potrieb žiakov.

Aha, slovenčina!

Pracovný zošit 1 Aha, slovenčina! (pre žiakov vo veku 6 – 10 rokov)
Pracovný zošit 2 Aha, slovenčina! (pre žiakov vo veku 10 – 15 rokov)

HIRSCHNEROVÁ, Z., KAKSA FILAGOVÁ, M.
Svet okolo nás po slovensky
Bratislava : Súkromná jazyková škola iCan, 2022.
Pracovný zošit pre predškolákov s obrázkovo spracovanou a veľkým tlačeným písmom doplnenou základnou slovnou zásobou z najčastejšie sa vyskytujúcich tematických okruhov v školských vzdelávacích programoch materských škôl, možnosť využitia aj pri vzdelávaní žiakov 1. ročníka základnej školy.
Svet okolo nás po slovensky
Slovenské riekanky, vyčítanky a hádanky

MULTIPLIKAČNÉ PODUJATIA
On-line webinár Vzdelávanie detí cudzincov v Slovenskej republike – organizovaný Štátnym pedagogickým ústavom. 

Cieľom webinára bolo ozrejmiť:
- migračnú situáciu krajiny v kontexte európskej a globálnej celosvetovej mobility;
- základnú terminológiu migračnej problematiky;
- akulturačné procesy migrantov do slovenskej spoločnosti;
- legislatívne východiská problematiky, ktoré sa vzťahujú na procesy prijímania a začleňovania detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu;
- organizáciu, obsah a plánovanie kurzov štátneho jazyka pre deti cudzincov.

Informačný leták

Prezentácie:
Migrácie a novodobí migranti na Slovensku 
doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Príspevok je venovaný otázke migrácií a migrantov na Slovensku. Migračnú situáciu krajiny vysvetľuje v kontexte európskej a globálnej celosvetovej mobility. Stručne opisuje historické aspekty migrácie smerom na Slovensko, podrobne rozoberá základnú terminológiu migračnej problematiky. Migrantov sleduje z hľadiska ich počtov, krajiny pôvodu, motivácií príchodu, ako aj ďalších sociologických a kultúrnych charakteristík. Zaoberá sa tiež akulturačnými procesmi migrantov do slovenskej spoločnosti, prináša základné odporúčania pre prácu s nimi v rámci pedagogického procesu.

Migrácie a novodobí migranti na Slovensku

Škola, trieda = bezpečné a priateľské prostredie
PhDr. Janka Píšová, PhD., Štátny pedagogický ústav v Bratislave

Príspevok sa zameriava na legislatívne východiská problematiky, ktoré sa vzťahujú na procesy prijímania a začleňovania detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike a do výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka. Zároveň môže byť návodom ako „krok za krokom“ postupovať pri príprave na príchod žiaka-cudzinca do školy, a tým zabezpečiť jeho plnohodnotné začlenenie do vzdelávacieho procesu.

Škola, trieda = bezpečné a priateľské prostredie

Metodicko-didaktické inšpirácie pre prácu s deťmi na kurzoch slovenčiny
Mgr. Eva Španová, Studia Academica Slovaca, Univerzita Komenského v Bratislave

Ako postupovať pri práci na jazykovom kurze slovenčiny ako druhého jazyka? Aké sú rozdiely medzi bežnou hodinou slovenčiny ako materinského jazyka a jazykovým kurzom? Aké sú ciele výučby? Ako začať a o ktoré materiály sa oprieť? Ako rozvíjať dôležité jazykové zručnosti u detí, aby sme zlepšili ich jazykovú kompetenciu?  Ako nastaviť obsah kurzu a jeho formu? Ako zlepšiť motiváciu žiakov na hodinách? Môže aj bežný učiteľ/učiteľka slovenčiny viesť kurz slovenčiny ako druhého jazyka? Kde nájsť vhodné tipy a inšpirácie do práce?

Metodicko-didaktické inšpirácie pre prácu s deťmi na kurzoch slovenčiny

NADNÁRODNÉ STRETNUTIA
1. nadnárodné projektové stretnutie
2. nadnárodné projektové stretnutie
3. nadnárodné projektové stretnutie

Koordinátori projektu:
PhDr. Janka Píšová, PhD.
PhDr. Denisa Ďuranová
Mgr. Karol Csiba, PhD.