Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


ERASMUS+ Slovenčina pre deti cudzincovNÁZOV PROJEKTU

Slovenčina pre deti cudzincov – pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike

ČÍSLO PROJEKTU             
2019-1-SK01-KA201-060698

GRANTOVÁ SCHÉMA    
Erasmus+, KA2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, Strategické partnerstvá pre školské vzdelávanie

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE       
Súkromná jazyková škola iCan, Slovenská republika (hlavný koordinátor projektu)
Štátny pedagogický ústav, Slovenská republik
Slovak Club Birmingham CIC, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
eMeLeS Limited, Írska republika
Petit Slavik, Francúzska republika

ANOTÁCIA
Štátny pedagogický ústav je partnerskou organizáciou v medzinárodnom projekte Erasmus+ Slovenčina pre deti cudzincov, ktorý bol schválený pod číslom 2019-1-SK01-KA201-060698. Koordinačnou organizáciou projektu je Súkromná jazyková škola iCan. Ďalšími partnerskými organizáciami spolu so Štátnym pedagogickým ústavom sú Slovak Club Birmingham CIC, eMeLeS Limited a Petit Slavik. Projekt sa realizuje od 1. septembra 2019 do 28. februára 2022, t. j. 30 mesiacov. Cieľom projektu je podpora učiteľov vo výchovno-vzdelávacom procese k inklúzii detí cudzincov v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike, Veľkej Británii, Írsku a Francúzsku. Medzi hlavné výstupy Štátneho pedagogického ústavu patrí Manuál pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR, Prekladový slovník základných pojmov pre ZŠ a Workshop k Manuálu pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR.

CIEĽ
Hlavným cieľom projektu je podpora učiteľov vo výchovno-vzdelávacom procese k inklúzii detí cudzincov v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike, Veľkej Británii, Írsku a Francúzsku.

ŠPECIFICKÉ CIELE
1. Tvorba didaktických materiálov na výučbu slovenského jazyka ako cudzieho jazyka pre deti cudzincov na Slovensku a deti Slovákov žijúcich v zahraničí
2. Metodické odporúčania pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR určené pre riadiacich pracovníkov, pedagogických i nepedagogických pracovníkov a rodičov

INTELEKTUÁLNE VÝSTUPY ŠPÚ
Manuál pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR
Prekladový slovník základných pojmov pre ZŠ

MULTIPLIKAČNÉ PODUJATIA
Workshop k Manuálu pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR

NADNÁRODNÉ STRETNUTIA
1. nadnárodné projektové stretnutie

Koordinátori projektu:
PhDr. Janka Píšová, PhD.
PhDr. Denisa Ďuranová
Mgr. Karol Csiba, PhD.