Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Projekt „Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika"

Realizátorom národného projektu bol od októbra 2008 do septembra 2011 Štátny pedagogický ústav v rámci priameho zadania z MŠVVaŠ SR.

Odborné aktivity projektu zabezpečovalo päť univerzít: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Fakulta prírodných vied, Žilinská univerzita v Žiline.

Strategickým cieľom projektu bolo navrhnúť, vyvinúť a realizovať moderné ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky a informatickej výchovy na ZŠ a SŠ, podporované digitálnymi technológiami. Projekt si vytýčil dva špecifické ciele:

  1. vytvoriť a realizovať akreditované vzdelávacie moduly pre tri cieľové skupiny učiteľov informatiky a informatickej výchovy na ZŠ a SŠ,
  2. vybaviť účastníkov vzdelávania digitálnymi technológiami potrebnými k ich efektívnemu vzdelávaniu, ktoré následne využijú vo vyučovacom procese.

Druhý cieľ projektu sa realizoval nákupom a distribúciou digitálnej techniky účastníkom vzdelávania. Základným východiskom pri plánovaní naplnenia prvého špecifického cieľa boli tri cieľové skupiny:

1. pedagogickí zamestnanci 1. stupňa ZŠ,

2. pedagogickí zamestnanci na 2. stupni ZŠ alebo SŠ, nekvalifikovaní pre predmet  informatika,

3. pedagogickí zamestnanci na 2. stupni ZŠ alebo SŠ, kvalifikovaní pre predmet informatika.

Na vzdelávanie boli v projekte naplánované tri kľúčové aktivity.

•   Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ na informatiku a informatickú výchovu.

•   Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ.

•   Ďalšie vzdelávanie kvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ.

Vo vzdelávacích programoch boli naplánované štyri obsahové línie: Digitálna gramotnosť učiteľa, Moderná škola, Vlastný odborový kontext informatiky a Didaktika informatiky, resp. informatickej výchovy. V takto vytýčenom priestore boli pre každý vzdelávací program definované vzdelávacie moduly. Pre každý vzdelávací modul bol vytvorený samostatný, pôvodný a inovatívny študijný materiál. Navrhnuté študijné programy boli akreditované.

Do realizácie aktivít projektu bolo zapojených 1174 škôl a 1515 učiteľov. Vzdelávanie každý učiteľ ukončil vypracovaním záverečnej práce, jej prezentáciou a záverečnou skúškou.

V projekte boli vytvorené, akreditované a použité tri vzdelávacie programy pre tri cieľové skupiny účastníkov vzdelávania. Všetky tri programy sú moderné a inovatívne. Program pre učiteľov primárneho vzdelávania na integráciu informatickej výchovy do poznávacieho procesu žiakov na 1. stupni ZŠ je svojou podstatou unikátny a jeho vytvorenie a implementácia stála zrejme najviac námahy. Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ možno považovať za významný krok, pretože učitelia tejto cieľovej skupiny dostali príležitosť získať kvalitné a moderné informatické vzdelanie a dosiahnuť odbornú a didaktickú úroveň kvalifikovaných učiteľov informatiky, ktorí dokážu iniciovať a riadiť moderný konštruktívny poznávací proces. V tomto procese žiaci rozvíjajú svoju digitálnu gramotnosť, a tiež samostatné, kritické a zodpovedné rozhodovanie, rozvoj svojej tvorivosti a ďalších vyšších poznávacích funkcií. Kvalifikovaní učitelia informatiky (tretia cieľová skupina) zasa získali výnimočnú príležitosť doplniť a modernizovať svoje informatické pedagogické vzdelanie.

Akreditácia vzdelávacích programov

Všeobecno-vzdelávací predmet Informatika - rozhodnutie

Vyučovanie informatickej výchovy - rozhodnutie

Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách - rozhodnutie

Výstupy projektu

Komplexné informácie o projekte

Záverečná správa

Publikácie

 

Viac informácií o projekte môžete nájsť na webstránke projektu: dvui.ccv.upjs.sk