Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Konferencie

Medzinárodná vedecká konferencia Spolu s Rómami dosiahneme viac – Jekhetane le Romenca buter keraha – Together with Roma, we will achieve more, nad ktorou prevzal záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler sa uskutočnila  4. – 5. novembra 2015 v hoteli Tatra (Námestie 1. mája 5, Bratislava).

Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bola výmena najnovších vedeckých poznatkov a skúseností, ako aj formulácia záverov a praktických odporúčaní pre rozvoj inkluzívnej edukácie prostredníctvom inovatívnych prístupov rešpektujúcich kultúrnu rozmanitosť detí a žiakov. Vzhľadom na predmet a ciele tejto konferencie jej účastníkmi boli zástupcovia Veľvyslanectva nórskeho kráľovstva, Rady Európy, vládnych inštitúcií, vysokých škôl, základných a stredných škôl, mimovládnych organizácii z krajín, ako sú Francúzsko, Belgicko, Island, Holandsko, Rumunsko, Moldavsko, Česká republika a Slovenská republika.

Výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie bude vedecký zborník publikovaný v slovenskom a anglickom jazyku. Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutočnila v rámci projektu „Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Program konferencie 

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie