Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


15.12.2021

Dodatok č. 10 k štátnemu vzdelávaciemu programu pre 2. stupeň základnej školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo dňa 28.10.2021 pod číslom 2021/11733:21-C1630 Dodatok č. 10 k štátnemu vzdelávaciemu programu pre sekundárne vzdelávanie – 2.stupeň základnej školy s platnosťou od 1. septembra 2022.

Dokument  obsahuje:

-    Dodatok k vzdelávacím štandardom pre vyučovacie predmety dejepis a hudobná výchova v školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny – 2. stupeň základnej školy
-    Vzdelávací štandard z dejepisu pre 2. stupeň základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Cieľom dokumentu je vymedziť obsah, prostredníctvom ktorého žiaci škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny poznávajú hodnoty vlastnej národnostnej kultúry a zároveň si uvedomujú a posilňujú svoju národnostnú identitu. Dodatok vychádza z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám