Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


17.01.2022

Školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom (EWC), partnerom Rady Európy, pripravuje v termíne 6. – 9. apríla 2022 školenie školiteľov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva pre pokročilých.

Školenie je určené odborníkom formálneho aj neformálneho vzdelávania v danej oblasti. Jeho cieľom je rozvíjať ich profesijné kompetencie a poskytnúť im podporu pri budovaní inkluzívneho a demokratického školského prostredia, v ktorom sa budú všetci žiaci a členovia školskej komunity cítiť vítaní a rešpektovaní, s osobitým zameraním na začleňovanie rómskych žiakov. Školenie je založené na prístupoch Rady Európy a to v oblasti demokratického občianstva, ľudských práv a interkultúrnej výchovy a vzdelávania.

Školenie je súčasťou preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Okrem toho má prispieť k implementácii aktuálne prebiehajúcej reformy školstva na Slovensku.

Školenie je určené práve Vám, ak:

• premýšľate o postupoch, ktoré podporujú inklúziu a zabraňujú diskriminácii v školskom prostredí;
• ako školiteľ v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva rád získavate nové nástroje a kompetencie, ktoré sú zamerané na inklúziu a uplatňovanie interaktívnych metód orientovaných na žiaka;
• ďalej rozvíjate schopnosť navrhovať, organizovať a vyhodnocovať školenia a workshopy pre učiteľov a iných odborníkov v oblasti vzdelávania a podporujete inklúziu Rómov do školského prostredia prostredníctvom výchovy k ľudským právam a demokratickému občianstvu;
• sa chcete naučiť ako aplikovať celoškolský prístup, ktorý zapája do procesu všetkých aktérov školského života, aby ste vytvorili demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých;
• sa chcete oboznámiť s metodickými príručkami Rady Európy, spoznať Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru a naučiť sa ako tieto publikácie využiť vo vzdelávacom procese.

Fázy školenia 

Školiť budú skúsení lektori EWC s medzinárodnými skúsenosťami. Vzdelávacia aktivita sa uskutoční v anglickom jazyku so zabezpečeným tlmočením do/z slovenského jazyka. Od účastníkov sa znalosť anglického jazyka nevyžaduje.


Školenie pozostáva s týchto častí:
• Prípravná fáza (marec 2022), ktorá sa bude realizovať na formou online.
• Prezenčné školenie v Bratislave v termíne 6. – 9. apríla 2022 založené na metódach zážitkového učenia s možnosťou vypracovania vlastnej vzdelávacej aktivity/workshopu v spolupráci so školiteľmi.
• Praktická pilotná fáza vzdelávacej aktivity, ktorú si pripravíte (apríl – jún 2022). V priebehu tejto fázy budete v kontakte so školiteľmi, ktorí Vám poskytnú potrebnú podporu a konzultácie. Všetci vieme, že rozvoj kompetencií školiteľa si vyžaduje prax. Preto účastníci otestujú svoje vzdelávacie aktivity vo svojom pracovnom prostredí, kde budú integrovať prístupy, metódy a manuály odprezentované počas školenia.
• Evalvačné on-line stretnutie (koniec júna 2022), kde si všetci zhodnotíte úspechy a výzvy, navzájom odovzdáte skúsenosti a sprostredkujete osvedčené postupy.
Zapojení účastníci po absolvovaní všetkých častí školenia a splnení všetkých podmienok dostanú certifikát vydaný Európskym Wergeland Centrom a Štátnym pedagogickým ústavom.

Rámcový program školenia v Bratislava

5. apríl 2022 – príchod v popoludňajších/večerných hodinách a ubytovanie
1. deň – 6. apríl 2022
• Oficiálne otvorenie
• Definovanie základných pojmov z výchovy a vzdelávania v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva
• Porozumenie pojmom inklúzia, diskriminácia a interkultúrne vzdelávanie
2. deň – 7. apríl 2022
• Kompetencie, ktoré podporujú inklúziu a ako sa dajú rozvíjať – úvod to Referenčného rámca kompetencií pre demokratickú kultúru
• Vyučovanie a učenie sa pre inklúziu
• Kultúra školy podporujúca inklúziu – celoškolský prístup
3. deň – 8. apríl 2022
• Mozaika miestnych a medzinárodných osvedčených postupov pri začleňovaní Rómov
• Workshopy zamerané na rozvoj kompetencií školiteľov
4. deň – 9. apríl 2022
• Príprava vlastnej vzdelávacej aktivity
• Prezentácia pripravenej aktivity
• Záver školenia

Profil účastníka

Školenie je určené odborníkom pôsobiacich v oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania. Účastníci by mali:
• preukázať silnú motiváciu a odhodlanie zostať angažovaní počas celej vzdelávacej aktivity;
• mať možnosť pôsobiť ako multiplikátori, napr. uskutočňovať školenia pre učiteľov alebo svojich kolegov, viesť školské aktivity zamerané na problematiku inkluzívnych postupov a politík v škole;
• byť schopní aplikovať nadobudnuté kompetencie vo svojej praxi;
• byť motivovaní zlepšovať svoju prácu a schopní identifikovať, ako ešte vylepšiť školenia pre učiteľov;
• mať skúsenosti v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu, skúsenosť so školiteľkou činnosťou je výhodou;
• stotožňovať sa s hodnotami a prístupom Rady Európy.

Praktické informácie a kontakt

Účasť na školení je bezplatná.
Ubytovanie, stravné a náklady na cestu budú účastníkom uhradené zo strany organizátora (ŠPÚ) podľa z. č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

V prípade záujmu vyplňte, podpíšte a pošlite do 15. 2. 2022 (vrátane) na e-mailovú adresu zuzana.licha@statpedu.sk naskenovaný:
prihlasovací formulár,
súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov.

Počet miest je limitovaný. Informácia o výsledku výberu bude poslaná všetkým záujemcom po ukončení prihlasovania na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári najneskôr do 18. 2. 2022 (vrátane). 

Vybraným uchádzačom poskytneme program školenia a podrobnejšie praktické informácie v dostatočnom časovom predstihu.

V prípade doplňujúcich otázok a informácií kontaktujte elektronicky:
Mgr. Zuzana Lichá, koordinátorka školenia školiteľov a slovenskej akadémie: zuzana.licha@statpedu.sk
PhDr. Denisa Ďuranová, odborná konzultantka, denisa.duranova@statpedu.sk.

Leták na stiahnutie: BUDOVANIE INKLUZÍVNEHO ŠKOLSKÉHO PROSTREDIA PRE VŠETKÝCH 

Tešíme sa na Vašu účasť.