Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal atašé pre jazykovú spoluprácu Veľvyslanectva Francúzskej republiky v SR

19. september 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal atašé pre jazykovú spoluprácu Veľvyslanectva Francúzskej republiky v SR

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. prijal v ŠPÚ atašé pre jazykovú spoluprácu Veľvyslanectva Francúzskej republiky v Slovenskej republike Emannuelle Daill. Hovorili spolu o vzájomnej spolupráci v jazykovom vzdelávaní francúzštiny a o príprave spoločného vzdelávacieho programu pre učiteľov francúzskeho jazyka. ŠPÚ, v spolupráci s francúzskymi odborníkmi, pripraví návrh vzdelávacieho programu, ktorý predloží ministerstvu školstva na akreditáciu pre rozvoj a ďalší rast učiteľov francúzskeho jazyka. 

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal partnerov  medzinárodného projektu ERASMUS + pre inkluzívne vzdelávanie Rómov

14. september 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal partnerov medzinárodného projektu ERASMUS + pre inkluzívne vzdelávanie Rómov

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. otvoril dnes prvé pracovné stretnutie pre realizáciu inovatívneho medzinárodného projektu Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia v rámci programu Erasmus + KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, Strategické partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Na pracovnom stretnutí v Bratislave, ktorého druhú časť tvoril workshop, zastupoval nórskeho partnera projektu prof. Steinar Bryn z medzinárodnej mimovládnej organizácie Nansen Fredssenter/Nansen Center for Peace and Dialogue so sídlom v Lillehammeri, a českého partnera, Seminár romistiky z Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, PhDr. Jan Červenka, PhD.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal menovacie dekréty členom novej Predmetovej komisie pre rusínsky jazyk a literatúru

14. september 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal menovacie dekréty členom novej Predmetovej komisie pre rusínsky jazyk a literatúru

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. odovzdal dnes menovacie dekréty predsedníčke a členom  Predmetovej komisie pre rusínsky jazyk a literatúru, ktorá je pri ŠPÚ vytvorená prvýkrát v histórii. Do funkcie predsedníčky si členovia novej predmetovej komisie zvolili  PaedDr. Marcelu Ruňaninovú, riaditeľku ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom rusínskym v Kalnej Roztoke.  Členovia komisie sa oboznámili s úlohami, ktoré ich v spolupráci s ŠPÚ čakajú v najbližších mesiacoch. Pracovať budú najmä na zisťovaní aktuálneho stavu implementácie vzdelávacích štandardov pre rusínsky jazyk a literatúru na základných školách a tvorbe registra škôl s vyučovacím jazykom rusínskym a škôl s vyučovaním rusínskeho jazyka. Na základe týchto zistení bude vypracovaná priebežná správa, ktorej výsledky sa zapracujú do Koncepcie vzdelávania národnostných menšín.  „Predmetové komisie majú nezastupiteľný a mimoriadny význam pri tvorbe a obsahu kurikulárnych dokumentov na Slovensku,“ uviedol vo svojom úvodnom príhovore riaditeľ ŠPÚ doc. Ľ. Hajduk.

Čítať celý článok

 
V Štátnom pedagogickom ústave sa predmetová komisia pre slovenský jazyk a literatúru zaoberala zoznamom autorov a štandardizovaných literárnych diel

13. september 2016

V Štátnom pedagogickom ústave sa predmetová komisia pre slovenský jazyk a literatúru zaoberala zoznamom autorov a štandardizovaných literárnych diel

Predmetová komisia pre slovenský jazyk a literatúru dnes zasadala v Štátnom pedagogickom ústave v novom zložení na ďalšie dvojročné obdobie. Riaditeľ ŠPÚ doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. odovzdal novým členom predmetovej komisie menovacie dekréty. Na svojom prvom zasadnutí diskutovali členovia komisie o zozname autorov a štandardizovaných literárnych diel.

Čítať celý článok

 
Metodické usmernenie č. 2/2016 k používaniu učebníc v základných školách v školskom roku 2016/2017

12. september 2016

Metodické usmernenie č. 2/2016 k používaniu učebníc v základných školách v školskom roku 2016/2017

Štátny pedagogický ústav vydal metodické usmernenie k používaniu učebníc v základných školách v školskom roku 2016/2017.

Čítať celý článok

 
ŠKOLSTVO MÁ VIAC DBAŤ NA HODNOTOVÚ ORIENTÁCIU ŽIAKOV: ROZHOVOR S RIADITEĽOM ŠTÁTNEHO PEDAGOGICKÉHO ÚSTAVU ĽUDOVÍTOM HAJDUKOM.

12. september 2016

ŠKOLSTVO MÁ VIAC DBAŤ NA HODNOTOVÚ ORIENTÁCIU ŽIAKOV: ROZHOVOR S RIADITEĽOM ŠTÁTNEHO PEDAGOGICKÉHO ÚSTAVU ĽUDOVÍTOM HAJDUKOM.

V rozhovore pre Slovenské národné noviny riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. upozornil, že v súčasnom školstve by sa malo viac dbať na hodnotovú orientáciu žiakov. „Deti vidia mnoho negatívnych príkladov. Treba im vedieť vysvetliť, ktoré sú morálne hodnoty, prečo ich treba uprednostniť, vysvetliť, čo je zlo, násilie, intolerancia, prečo to majú odsúdiť“, uviedol riaditeľ ŠPÚ. Zároveň podčiarkol dôležitosť hľadania morálnych hodnôt, odkazov a príkladov vlastenectva z našich národných dejín a podporu výchovy k národným a kresťanským tradíciám. V rozhovore pre SNN zdôraznil, že je potrebné zefektívniť vyučovanie v základných školách, aby žiaci zo Slovenska dosahovali v medzinárodných meraniach nadpriemerné výsledky a odpovedal aj na otázku, či by mal štát menej vstupovať do obsahu vzdelávania a prečo je povinnosťou štátu, zabezpečiť pre príslušníkov národnostných menšín dokonalú znalosť slovenčiny. 

Čítať celý článok

 
Metodický list na osvojovanie štátneho – slovenského jazyka v materských školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín

09. september 2016

Metodický list na osvojovanie štátneho – slovenského jazyka v materských školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín

 
Usmernenie pre špeciálne materské školy, špeciálne triedy a predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotným znevýhodnením v bežných materských školách

09. september 2016

Usmernenie pre špeciálne materské školy, špeciálne triedy a predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotným znevýhodnením v bežných materských školách

Na základe schváleného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách Štátny pedagogický ústav vypracuje a predloží na schválenie Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR vzdelávacie programy pre deti:

Čítať celý článok

 
Korupcia. Námety na vyučovanie pre základné a stredné školy

08. september 2016

Korupcia. Námety na vyučovanie pre základné a stredné školy

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s nadáciou Zastavme korupciu pripravil pre učiteľov niekoľko námetov na aktivity, ktorými sa žiakom na základných a stredných školách približuje problematika korupcie. Táto tematika je súčasťou Národného štandardu finančnej gramotnosti, verzia 1.1.

Čítať celý článok

 
Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským

08. september 2016

Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským

Štátny pedagogický ústav je spoluriešiteľom projektu s názvom Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským, ktorý bol schválený MŠVVaŠ SR dňa 27. 8. 2015 pod č. 2015-14697/33730:2-100A.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľ. Hajduk odovzdal menovacie dekréty členom Predmetovej komisie pre cudzie jazyky

08. september 2016

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľ. Hajduk odovzdal menovacie dekréty členom Predmetovej komisie pre cudzie jazyky

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Doc .PhDr. Ľudovít Hajduk PhD. odovzdal dnes menovacie dekréty členom Predmetovej komisie cudzie jazyky (PKCJ). Do funkcie predsedníčky PKCJ riaditeľ ŠPÚ vymenoval PhDr. Nadeždu Zemaníkovú, PhD. z Katedry germanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Predmetová komisia v novom zložení posudzovala návrh inovovaného Katalógu cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského, španielskeho a talianskeho jazyka. Úprava cieľových požiadaviek na maturitné skúšky vychádza z Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Podstatné veci vo všeobecnej časti cieľových požiadaviek, ktorá je rovnaká pre všetky cudzie jazyky, sa v zásade nemenia. V špecializovaných častiach, ktoré sa týkajú jednotlivých cudzích jazykov, autori doplnili ilustratívne príklady v časti jazykové prostriedky. Citlivo pristupovali takisto k úprave tematických okruhov, aby školy, ktoré už majú vypracované zadania okruhov, ich nemuseli meniť. Do nového Katalógu cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z cudzích jazykov budú doplnené požiadavky 12 recenzentov, ktorí k materiálu vypracovali 36 posudkov. 

Čítať celý článok

 
INAUGURAČNÝ KONGRES O ŠPORTE A KRESŤANSTVE V YORKU, ANGLICKO

06. september 2016

INAUGURAČNÝ KONGRES O ŠPORTE A KRESŤANSTVE V YORKU, ANGLICKO

V dňoch 24.-28.8. 2016 sa uskutočnil Inauguračný svetový kongres o športe a kresťanstve v Yorku (Anglicko), ktorého sa aktívne zúčastnila pracovníčka Štátneho pedagogického ústavu Mgr. Dana Masaryková PhD., ktorá prezentovala možnosti riešenia otázok v oblasti  športu, školskej telesnej výchovy a kresťanstva.

Čítať celý článok

 
Bilingválne štúdium už aj v čínskom jazyku

05. september 2016

Bilingválne štúdium už aj v čínskom jazyku

Na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici otvorili dnes nový študijný odbor, bilingválne slovensko-čínske päťročné štúdium. Škola, ktorá má dlhoročné skúsenosti s bilingválnym slovensko-španielskym študijným odborom, otvára uvedený typ štúdia formou experimentálneho overovania, schváleného ministerstvom školstva.
     Tento projekt je ojedinelý nielen na Slovensku. „Bilingválne slovensko-čínske štúdium môže byť precedensom v celej strednej Európe, ktorá sa zatiaľ k čínskemu jazyku správa zdráhavo“, povedal dnes riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk, ktorý spolu so splnomocneným veľvyslancom Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike J. E. Linom, riaditeľom Odboru gymnázií a jazykových škôl MŠVVaŠ SR  Igorom Gallusom a ďalšími hosťami, bilingválne štúdium otvoril.
„Gymnázium v európskej tradícii ako gymnasion zušľachťovalo najmä dušu. Projekt bilingválneho slovensko-čínskeho gymnázia je takýmto dialógom. Je dialógom kultúr a diskurzom poznania“, uviedol v úvodnom príhovore riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk, ktorý riaditeľke Gymnázia M. Kováča Alene Paulovej odovzdal vyznamenanie Cenu a pamätnú medailu ŠPÚ za inovatívny prínos v rozvoji gymnaziálneho vzdelávania na Slovensku.
     "Mandarínska čínština je jazykom, ktorým hovorí najviac ľudí. Znalosť čínštiny je jednoznačne konkurenčnou výhodou. Vo Francúzsku a Veľkej Británii existujú stovky stredných škôl, ktoré zaraďujú čínštinu ako druhý vyučovací jazyk, hospodársko-ekonomická výmena a obchod s Čínou vo svete stále rastie. Čínština je jazykom budúcnosti," zdôvodnila zámer vyučovať tento jazyk na Gymnáziu M. Kováča v Banskej Bystrici jeho riaditeľka Alena Paulová. 
     Ojedinelý projekt v rámci strednej Európy každý rok počas päťročného štúdia absolvuje 30 študentov s prognózou uplatnenia sa na trhu práce nielen v rámci Slovenskej republiky, ale najmä v zahraničí. Žiaci ukončia štúdium na úrovni C1 z čínskeho jazyka. Odborným zmluvným garantom projektu je Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Certifikované učebnice a kvalifikovaných lektorov garantuje čínska strana. Štúdium v tejto štátnej vzdelávacej inštitúcii je bezplatné.
    "V čínskom jazyku sa budú študovať predmety prírodovedného charakteru ako matematika, chémia, biológia, fyzika, geografia, telesná a športová výchova. Paralelne s výučbou v čínskom jazyku bude predmet vyučovaný aj v slovenskom jazyku, čím dôjde k funkčnému prepojeniu najmä odbornej terminológie potrebnej pre ďalšie štúdium na vysokých školách," doplnila riaditeľka Gymnázia M. Kováča.

Čítať celý článok

 
Úzka spolupráca so školami a rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti: rozhovor s riaditeľom Štátneho pedagogického ústavu Ľudovítom Hajdukom

02. september 2016

Úzka spolupráca so školami a rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti: rozhovor s riaditeľom Štátneho pedagogického ústavu Ľudovítom Hajdukom

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. poskytol do prvého tohtoročného čísla časopisu Dnešná škola – Človek a príroda  rozhovor s RNDr. Helenou Vicenovou, predsedníčkou Združenia učiteľov chémie. V rozhovore rezonovala téma činnosti ŠPÚ, v ktorej sú dôležité Ústredné predmetové komisie umožňujúce uplatniť skúsenosti najlepších učiteľov, didaktikov a uznávaných odborníkov pri riešení závažných odborno-metodických a koncepčných problémov výchovy a vzdelávania v SR. „Podporujeme, aby sa v ÚPK spojili akademické poznatky s praktickými skúsenosťami učiteľov v ZŠ a SŠ“ – zdôraznil Ľudovít Hajduk.

Čítať celý článok

 
Program Pestalozzi – Vzdelávacia aktivita Rady Európy s termínom registrácie september 2016

02. september 2016

Program Pestalozzi – Vzdelávacia aktivita Rady Európy s termínom registrácie september 2016

Európsky workshop zameraný na stratégie výučby pre rozvoj funkčnej gramotnosti sa uskutoční v dňoch 15. 11. – 17. 11. 2016 v Bielorusku. Pracovným jazykom je ruština/angličtina.
Aktivity sa môže zúčastniť 10 medzinárodných účastníkov z rôznych krajín, ktorí spĺňajú kritériá cieľovej skupiny pre danú aktivitu. Záujemcovia za SR sa môžu registrovať na uvedenú vzdelávaciu aktivitu cez on-line registračný systém.
Termín ukončenia registrácie je 10. september 2016.    
Bližšie informácie o vzdelávacej aktivite:

Čítať celý článok