Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


13.02.2017

ŠPÚ bude garantom experimentálneho overovania bilingválneho slovensko-čínskeho štúdia na Gymnáziu M. Kováča v Banskej Bystrici

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a riaditeľka Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici Alena Paulová podpísali dnes dohodu o spolupráci a garancii experimentálneho overovania bilingválneho slovensko-čínskeho štúdia na tamojšom gymnáziu. Predmetom dohody je experimentálne overovanie učebných osnov čínskeho jazyka ako druhého vyučovacieho jazyka v rámci päťročného študijného odboru 7902 J 74 – bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom – čínskym jazykom a učebných osnov predmetov vyučovaných v čínskom jazyku. Štátny pedagogický ústav sa zaväzuje realizovať povinnosti garanta experimentálneho overovania učebných osnov čínskeho jazyka ako druhého vyučovacieho jazyka počas piatich po sebe nasledujúcich školských rokov. 

„Konkrétne to znamená, že budeme overovať  stanovené ciele výskumu a výskumné hypotézy, aplikovať formy a metódy overovania v rámci výskumnej vzorky, pravidelne priebežne vyhodnocovať experimentálne overovanie za každý školský rok najneskôr jeden mesiac po skončení školského roka a predkladať tieto materiály Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle predloženého návrhu experimentálneho overovania a platnej legislatívy“, uviedol po podpise zmluvy riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

ŠPÚ bude tiež nápomocný pri schvaľovaní učebníc  v čínskom jazyku pre matematiku, fyziku, biológiu, chémiu a čínsky jazyk pre prvý a druhý ročník gymnázia. Bilingválne slovensko-čínske štúdium na Gymnáziu M. Kováča v Banskej Bystrici bude používať klasické slovenské učebnice platné pre gymnáziá, preložené do čínskeho jazyka.