Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


01.03.2017

V ŠPÚ zasadala Ústredná umelecká rada odborov základných umeleckých škôl

Ústredná predmetová komisia Štátneho pedagogického ústavu pre umelecké odbory základných umeleckých škôl (ZUŠ) sa na svojom prvom tohtoročnom rokovaní zaoberala najmä úlohami a plánmi, ktoré je členov čakajú v najbližších mesiacoch. na najbližších mesiacoch. Po odovzdaní  menovacích dekrétov si členovia komisie zvolili predsedu a odhlasovali zmenu názvu na Ústrednú umeleckú radu odborov ZUŠ (ÚURO ZUŠ).

„Každý odbor ZUŠ má v komisii zastúpenie, reprezentované odborníkom, ktorý si v najbližšom období vyberie okruh spolupracovníkov z radov pedagógov a metodikov , pôsobiacich v jeho odbore. Hlavnou úlohou týchto odborných kolektívov bude úprava Štátneho vzdelávacieho programu“, uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

V druhej časti rokovania ÚURO ZUŠ sa venovali  jeho členovia aktuálnemu stavu umeleckého školstva na Slovensku a diskutovali o posledných legislatívnych zmenách. Pozornosť upriamili na hlavné problémy umeleckého školstva, vychádzajúce z podnetov riaditeľov ZUŠ. Zhodli sa na tom,  že pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v základných umeleckých školách je nevyhnutná úzka spolupráca ŠPÚ, Štátnej školskej inšpekcie, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Asociácie základných umeleckých škôl  (AZUŠ).

Ústredná umelecká rada odborov ZUŠ sa opäť zíde koncom apríla tohto roka.