Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


27.02.2017

MŠVVaŠ schválilo záverečnú správu a uplatnenie výsledkov z experimentálneho overovania Európskeho jazykového portfólia pre žiakov vo veku 7 – 10 rokov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo dňa 13. januára 2017 záverečnú správu a uplatnenie výsledkov z experimentálneho overovania Európskeho jazykového portfólia pre žiakov vo veku 7 – 10 rokov (ďalej aj EJP 7 - 10)  od 1. 9. 2017. Na základe výsledkov experimentálneho overovania EJP 7 - 10 schválilo MŠ VVaŠ SR využívanie slovenského modelu EJP 7 - 10 pri výučbe cudzích jazykov na báze dobrovoľnosti základnými školami v Slovenskej republike.

Európske jazykové portfólio ako štruktúrovaná zbierka dokumentov rôzneho druhu s príkladmi osobných prác slúži na to, aby jeho vlastník mohol dokumentovať svoju viacjazyčnosť a jazykové kompetencie, proces učenia sa, svoje kontakty s jazykmi a interkultúrne skúsenosti v jednotlivých jazykoch. Európske jazykové portfólio pozostáva z troch častí: Jazykový pas, Jazykový životopis a Zbierka prác a dokladov.

Metodická príručka pre učiteľov, ktorí majú záujem zoznámiť sa s Európskym jazykovým portfóliom a jeho funkciami je dostupná na:

 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/ucebnice-metodiky-publikacie/portfolio-prirucka.pdf

Európske jazykové portfólio pre žiakov vo veku 7 – 10 rokov (dostupné v PDF verzii a elektronickej verzii s možnosťou vpisovania)

Európske jazykové portfólio pre žiakov vo veku 7 – 10 rokov 

Európske jazykové portfólio pre žiakov vo veku 7 – 10 rokov

Obálka