Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


13.02.2017

Informačný seminár pre riaditeľov a zástupcov riaditeľov ZŠ a vedúcich MZ a PK

Dňa 8. 2. 2017 výskumní a vývojoví zamestnanci ŠPÚ prijali pozvanie Mestského úradu , oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, Školského Úradu v Kysuckom Novom Meste a Spoločného obecného školského úradu v Rudine  na stretnutie s riaditeľmi , zástupcami riaditeľov a vedúcimi MZ a PK zo škôl v pôsobnosti uvedených školských úradov.

Na informačnom seminári bola prítomným bližšie predstavená webová stránka ŠPÚ, pripravovaný metodický portál ŠPÚ pre učiteľov, finančné vzdelávanie a ponuka seminárov i workshopov pre oblasť matematiky, prírodovedných predmetov a finančnej gramotnosti. V plodnej diskusii si učitelia, riaditelia a ich zástupcovia vyjasnili postupnú implementáciu inovovaného ŠVP do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Na základe spokojnosti  sa všetky zúčastnené strany dohodli na ďalšej spolupráci.

Z reakcií účastníkov vyberáme:

„Dúfam, že akéto stretnutie nebolo len jedno, ale že bude v poradí ako prvé.

Toto stretnutie mi dalo veľa užitočných informácií tak o riadení ako i tvorbe a priebehu vyučovacieho procesu.

Ďakujeme veľmi pekne najmä za ponuku vo finančnom vzdelávaní.

Stretnutie bolo pre mňa užitočné a časovo úsporné – mali sme to „doma“. Vďaka za veľa informácií a diskusiu.

Ďakujem, určite toto stretnutie nebolo formálne a pomohlo mi pri tvorbe ŠkVP a v mojej riadiacej práci. Doposiaľ všetky prezentácie, na ktorých som sa zúčastnila, boli všeobecné, nekonkrétne. Ďakujem. J

Seminár mal veľmi dobrú úroveň, bol konkrétny, efektívny s odborným prístupom oboch lektoriek.“