Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


01.03.2017

Predmetová komisia ŠPÚ pre občiansku náuku sa zaoberala strednými odbornými školami

Predmetová komisia ŠPÚ pre predmet občianska náuka sa na prvom tohtoročnom zasadaní venovala stredným odborným školám s pedagogickým zameraním. Rokovanie otvoril riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk, ktorý zároveň odovzdal menovacie dekréty novým členom komisie.  Hlavnou témou rokovania bola úprava Štátnych vzdelávacích programov pre stredné odborné školy s pedagogickým zameraním, ktoré poskytujú úplné stredoškolské odborné vzdelanie.

„Predmetová komisia sa rozhodla, že v týchto školách odstráni z obsahových a výkonových štandardov predmetu občianska náuka tematický celok, ktorý sa zaoberá problematikou psychológie, pretože konkrétne odbory majú psychológiu ako samostatný predmet. Namiesto psychológie pribudne žiakom v týchto stredných odborných školách tematický celok, ktorý sa venuje finančnej gramotnosti“, uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

V rámci uvedeného tematického celku komisia vybrala iba najdôležitejšie požiadavky, aby sa predišlo preťažovaniu žiakov. Prijatý návrh Ústrednej predmetovej komisie pre predmet občianska náuka bude predložený Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Členovia PK ON hovorili aj o aktuálnom stave výučby predmetu občianska náuka v školách a jeho didakticko-metodickej podpore. Spoločné stanovisko predložia ne vedomie vedeniu ŠPÚ.