Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

Na prahu nového školského roku 2016/2017...

02. september 2016

Na prahu nového školského roku 2016/2017...

Milí žiaci, študenti, vážení učitelia a rodičia,

Čítať celý článok

 
MŠVVaŠ SR schválilo Rámcový učebný plán ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny

26. august 2016

MŠVVaŠ SR schválilo Rámcový učebný plán ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 25. augusta 2016 schválilo Rámcový učebný plán ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny ako súčasť Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2016 začínajúc prvým a druhým ročníkom.

Čítať celý článok

 
ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MS

17. august 2016

ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MS

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 je k dispozícii len v elektronickej verzii. Dokument nebude vydaný v tlačenej podobe.

 
Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

17. august 2016

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk PhD. prijal v stredu 17. augusta  veľvyslanca a predsedu Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí JUDr. Jána Varša, CSc. Rokovali spolu o možnostiach aktívnej a efektívnej spolupráce ŠPÚ a ÚSŽZ  v oblasti pomoci a podpory Slovákov žijúcich v zahraničí,  vrátane otázky, ako informovať  najmä mladých ľudí a študentov o živote a histórii našich rodákov v zahraničí tak, aby sa dostali do reálneho povedomia verejnosti  na Slovensku prostredníctvom školského systému. „Podľa údajov, ktoré má ÚSŽZ  k dispozícii, v zahraničí žije v súčasnosti približne milión tristotisíc Slovákov, myslím si, že si zaslúžia, aby si naša verejnosť uvedomila, že existujú“, uviedol  predseda ÚSŽZ Ján Varšo. Spolu s riaditeľom ŠPÚ sa zhodli na tom, že myšlienka zakotviť túto tému formou podkapitoly v obsahu humanitných učebných predmetov, prípadne ju vyčleniť ako samostatný voliteľný predmet na stredných školách, je jedným z riešení, na ktorom môžu tieto dve inštitúcie participovať. „Samozrejme, že my pomáhame Slovákom žijúcim v zahraničí s prípravou učebníc v slovenskom jazyku, s prípravou metodických príručiek, osnov, aby mohli slovenčinu vyučovať aj mimo Slovenska, nosíme im slovenské knihy, metodické príručky, ale faktom je, že starostlivosť o Slovákov v zahraničí nie je systémovo nastavená. Preto je najvyšší čas, aby sme začali na tom pracovať“, uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk, ktorý sa s predsedom ÚSŽZ dohodol na vypracovaní memoranda o spolupráci oboch inštitúcií a jeho obsahovej náplni. Spolupráca, ktorej spoločnou prierezovou témou budú zahraniční Slováci, by mala v prvej fáze priniesť návrh systému vzájomnej informovanosti, konkrétne vymedzenie spolupráce v oblasti materiálnej ako aj ľudských zdrojov a inštitucionálne vymedzenie najdôležitejších oblastí vzájomnej spolupráce. 

Čítať celý článok

 
Európske Wergeland Centrum hľadá skúseného facilitátora/facilitátorku v oblasti vzdelávania k  ľudským právam a demokratickému občianstvu

16. august 2016

Európske Wergeland Centrum hľadá skúseného facilitátora/facilitátorku v oblasti vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu

Európske Wergeland Centrum vyhlásilo výberové konanie na miesto facilitátora/facilitátorky v oblasti vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu s výbornou znalosťou špecifických podmienok a problémov na slovenských a/alebo českých školách. 

Čítať celý článok

 
DODATOK č. 1 k štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá

16. august 2016

DODATOK č. 1 k štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva dodatok č. 1 k štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá s platnosťou od 1. septembra 2016.   

Čítať celý článok

 
Jazyk a literatúra

12. august 2016

Jazyk a literatúra

Práve vyšlo nové (1.-2.) číslo časopisu Jazyk a literatúra. Nájdete ho pod odkazom Jazyk a literatúra (časopis).

 
Štátny pedagogický ústav sa stal partnerom prestížneho medzinárodného projektu v programe ERASMUS + pre vzdelávanie učiteľov

08. august 2016

Štátny pedagogický ústav sa stal partnerom prestížneho medzinárodného projektu v programe ERASMUS + pre vzdelávanie učiteľov

Štátny pedagogický ústav sa stal partnerom v prestížnom medzinárodnom projekte „Vzdelávanie učiteľov k inklúzii detí cudzincov“ v rámci programu Erasmus+, KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, Strategické partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.  

Čítať celý článok

 
Štátny pedagogický ústav v spolupráci s ďalšími inštitúciami vypracoval materiál k prevencii extrémizmu a radikalizmu

02. august 2016

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s ďalšími inštitúciami vypracoval materiál k prevencii extrémizmu a radikalizmu

V rámci plnenia úloh, vyplývajúcich z Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019, vypracovala medzirezortná skupina MV SR, MŠVVaŠ SR, ŠPÚ, MPC a MPSVR SR materiál K prevencii extrémizmu a radikalizmu. Cieľom textu, posúdeného recenzentmi je poskytnúť pedagogickej, ako aj širšej verejnosti, základnú orientáciu o probléme radikalizácie a extrémizmu, o jeho formách a nebezpečnosti. Učiteľom a rodičom ponúka stručný prehľad odbornej terminológie, príklady, aj prípady z reálneho života a návrhy metodického prístupu  v školách. Text predstavuje teoretický a metodický zdroj inšpirácie pre učiteľov pri príprave na vyučovanie zložitých spoločensko-politických tém a výziev súčasnosti napríklad na občianskej náuke, etickej výchove, dejepise, multikultúrnej výchove alebo mediálnej výchove. Primárne je určený na využitie pri práci so žiakmi vo vyšších ročníkoch 2. stupňa ZŠ, stredných školách a gymnáziách. Ďalšou pomôcku pre školy bude pripravovaný súbor praktických didakticko-metodických ukážok a námetov, ktoré poskytnú viac možností, ako rozoberať so žiakmi a mladými ľuďmi túto citlivú tému. V prípade otázok, nejasností pri stretnutí sa so symbolikou, termínmi, neštandardným správaním, ktoré môže súvisieť s radikalizáciou alebo extrémizmom, je možné sa obrátiť na kontaktný mail: extrem@minv.sk

Čítať celý článok

 
Metodické odporúčania k tvorbe školského vzdelávacieho programu

26. júl 2016

Metodické odporúčania k tvorbe školského vzdelávacieho programu

Metodické odporúčania k tvorbe školského vzdelávacieho programu a metodické príručky je možné nájsť tu

Čítať celý článok

 
Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny

20. júl 2016

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. prijal v ŠPÚ splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny Lászloa Bukovszkeho. Diskutovali spolu o potrebnej výmene informácií o súčasnom stave a perspektívach v oblasti menšinového školstva. Témou bola  pripravovaná koncepcia národnostného školstva, možnosti inovácie štátnych vzdelávacích programov, rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín. K ďalším témam diskusie patrili naliehavé otázky absencie učebníc pre tieto školy, ako aj otázky používania jazykov národnostných menšín v nadväznosti na vedenie pedagogickej dokumentácie v týchto školách. Obidve strany sa dohodli na úzkej spolupráci v oblasti menšinového školstva, ktoré je v agende oboch inštitúcií. 

 
Štátny pedagogický ústav získal medzinárodný projekt ERASMUS + pre inkluzívne vzdelávanie

20. júl 2016

Štátny pedagogický ústav získal medzinárodný projekt ERASMUS + pre inkluzívne vzdelávanie

Štátny pedagogický ústav bude realizovať inovatívny medzinárodný projekt pod názvom Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia v rámci programu Erasmus+, KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, Strategické partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. 

Čítať celý článok

 
Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách

15. júl 2016

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 06. 07. 2016 schválil Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách pod číslom 2016-17780/27322:1-10AO.

Čítať celý článok

 
Uvedenie publikácie prof. Jozefa Leikerta (Ne)dopovedané vystúpenia, príhovory, prejavy

13. júl 2016

Uvedenie publikácie prof. Jozefa Leikerta (Ne)dopovedané vystúpenia, príhovory, prejavy

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk vo štvrtok 30. júna uviedol do života novú knihu Jozefa Leikerta (Ne)dopovedané vystúpenia, príhovory, prejavy. Prof. Jozef Leikert, PhD., básnik, spisovateľ a dekan Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) v Bratislave, v nej uverejnil niekoľko desiatok príhovorov, vystúpení, laudácií, prejavov, ktoré napísal pre rôzne príležitosti. V knihe sú prejavy z promócií, príhovory pri príležitosti prezentácií kníh, ako napríklad príhovor na prezentácii publikácie Piaty rok prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera v Prezidentskom paláci v Bratislave, príhovory na prezentáciách kníh  prof. Ing. Štefana Lubyho, DrSc., vystúpenie na vernisáži fotografií Karola Kállaya, na prezentácii knihy Taký bol Ladislav Mňačko alebo prejav na odovzdávaní národnej ceny za literatúru faktu – Ceny Vojtecha Zamarovského. Sú medzi nimi aj rozlúčkové príhovory, venované takým osobnostiam, ako bol spisovateľ Ladislav Ťažký,  diplomat a spisovateľ Juraj Králik, kardiochirgug  Jaroslav Siman, spisovateľ Miroslav Ivanov alebo novinárka a spisovateľka Tereza Michalová.

Čítať celý článok

 
Štátny pedagogický ústav obnovil vydávanie časopisu Pedagogická revue

12. júl 2016

Štátny pedagogický ústav obnovil vydávanie časopisu Pedagogická revue

Vážení priatelia, 
dovoľujeme si vám oznámiť, že Štátny pedagogický ústav obnovuje vydávanie časopisu 
 
                                 PEDAGOGICKÁ REVUE 
 
Časopis bude od roku 2017 vychádzať štyrikrát do roka, v roku 2016 vyjde jedno číslo. Poslaním časopisu je prepojiť pedagogickú teóriu so školskou praxou. Časopis prezentuje výsledky z výskumov v oblasti pedagogických a psychologických vied a skúsenosti zo školskej praxe. Pedagogická revue nadväzuje na svoju dlhú tradíciu odborno-metodologického časopisu.

Čítať celý článok