Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


17.02.2017

Interkultúrne vzdelávanie v základných školách so žiakmi z rómskych komunít

Medzi prioritné úlohy ŠPÚ patrí inovatívne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí sú kľúčovými aktérmi pri vytváraní podmienok pre inkluzívne vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v školách. ŠPÚ bude realizovať akreditované inovačné vzdelávanie v rámci trvalej udržateľnosti projektu „Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“, ktorý bol financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Inovačné vzdelávanie je zamerané na podporu systému inkluzívneho vzdelávania v základných školách so žiakmi z rómskych komunít.

Prihláška a bližšie informácie k vzdelávaniu sú uvedené v nižšie priložených dokumentoch.

Prihláška

Základné informácie k programu

Kontakt: jozef.facuna@statpedu.sk