Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

Informačný seminár pre riaditeľov a zástupcov riaditeľov ZŠ a vedúcich MZ a PK

13. február 2017

Informačný seminár pre riaditeľov a zástupcov riaditeľov ZŠ a vedúcich MZ a PK

Dňa 8. 2. 2017 výskumní a vývojoví zamestnanci ŠPÚ prijali pozvanie Mestského úradu , oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, Školského Úradu v Kysuckom Novom Meste a Spoločného obecného školského úradu v Rudine  na stretnutie s riaditeľmi , zástupcami riaditeľov a vedúcimi MZ a PK zo škôl v pôsobnosti uvedených školských úradov.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ bude garantom experimentálneho overovania bilingválneho slovensko-čínskeho štúdia na Gymnáziu M. Kováča v Banskej Bystrici

13. február 2017

ŠPÚ bude garantom experimentálneho overovania bilingválneho slovensko-čínskeho štúdia na Gymnáziu M. Kováča v Banskej Bystrici

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a riaditeľka Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici Alena Paulová podpísali dnes dohodu o spolupráci a garancii experimentálneho overovania bilingválneho slovensko-čínskeho štúdia na tamojšom gymnáziu. Predmetom dohody je experimentálne overovanie učebných osnov čínskeho jazyka ako druhého vyučovacieho jazyka v rámci päťročného študijného odboru 7902 J 74 – bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom – čínskym jazykom a učebných osnov predmetov vyučovaných v čínskom jazyku. Štátny pedagogický ústav sa zaväzuje realizovať povinnosti garanta experimentálneho overovania učebných osnov čínskeho jazyka ako druhého vyučovacieho jazyka počas piatich po sebe nasledujúcich školských rokov. 

Čítať celý článok

 
Medzinárodný workshop CLIL v Litve v gescii ŠPÚ a Goetheho inštitútu vo Vilniuse

11. február 2017

Medzinárodný workshop CLIL v Litve v gescii ŠPÚ a Goetheho inštitútu vo Vilniuse

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Goetheho inštitútom vo Vilniuse zorganizoval v hlavnom meste Litvy medzinárodný workshop o metóde CLIL. Hlavnou školiteľkou takmer troch desiatok učiteľov z rôznych oblastí Litvy bola výskumná a vývojová pracovníčka ŠPÚ Beata Menzlová, ktorá aktívne pracuje na procese overovania metodického prístupu CLIL a jeho zavádzaniu do praxe na Slovensku.

Čítať celý článok

 
Riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka prijalo vedenie litovského Štátneho inštitútu vzdelávania

10. február 2017

Riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka prijalo vedenie litovského Štátneho inštitútu vzdelávania

Riaditeľa  Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka prijali dnes zástupcovia vedenia litovského Štátneho inštitútu vzdelávania vo Vilniuse. Pracovná návšteva sa uskutočnila pri príležitosti konania medzinárodného workshopu o metóde CLIL pre litovských učiteľov,  ktorý zabezpečuje ŠPÚ v spolupráci s Goethe inštitútom vo Vilniuse. Na pracovnom rokovaní sa hovorilo najmä o podmienkach fungovania školského systému pre základné a stredné školy v obidvoch štátoch. Delegáti rokovania porovnávali obsah kurikúl v jednotlivých predmetoch a dotkli sa aj otázky prevencie prejavov extrémizmu a radikalizmu v sociálno-vedných predmetoch. Predmetom spoločných diskusií bol aj systém priamo riadených organizácií náplne ich činnosti.

Čítať celý článok

 
Školenia pre učiteľov pokračujú

07. február 2017

Školenia pre učiteľov pokračujú

Výskumní a vývojoví zamestnanci ŠPÚ dňa 2.2.2017 na pozvanie školských úradov v Belej a vo Varíne zrealizovali ďalšie semináre pre učiteľov. Dopoludnia na informačnom seminári k zavádzaniu iŠVP (pre vzdelávaciu oblasť  Človek a príroda) prítomným učiteľom objasnili proces implementácie iŠVP do výchovno-vzdelávacieho procesu a poukázali na zmeny vo výkonovom a obsahovom štandarde, súvisiace s prírodovednými predmetmi. Následne si prostredníctvom workshopu odskúšali, akým spôsobom je možné napĺňať niektoré výkonové štandardy. Popoludní sa uskutočnil interaktívny seminár k finančnému vzdelávaniu. Učitelia mali možnosť okrem teoretických informácií získať aj námety na edukačné činnosti. Do mnohých aktivít sa aj zapojili, a tak si prakticky vyskúšali jej priebeh.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk: „Združenie učiteľov chémie je užitočné pre učiteľov aj pre žiakov“

03. február 2017

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk: „Združenie učiteľov chémie je užitočné pre učiteľov aj pre žiakov“

Riaditeľ  Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. ocenil na  5. národnej konferencii Združenia učiteľov chémie päťročnú činnosť tejto organizácie.

Čítať celý článok

 
Minister školstva Peter Plavčan ocenil prácu ŠPÚ, vydávanie Pedagogickej revue aj návrh na zvýšenie počtu hodín pre dejepis

02. február 2017

Minister školstva Peter Plavčan ocenil prácu ŠPÚ, vydávanie Pedagogickej revue aj návrh na zvýšenie počtu hodín pre dejepis

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk informoval  ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana, počas jeho návštevy v Štátnom pedagogickom ústave, o návrhu Predmetovej komisie pre dejepis pridať do Rámcových učebných plánov (RUP) jednu hodinu dejepisu pre všetky ročníky druhého stupňa ZŠ, s výnimkou deviateho ročníka, ktorý má aj v súčasnosti  dvojhodinovú dotáciu. Po schválení tohto návrhu rezortom školstva by tak všetky ročníky mohli učiť dejepis dve hodiny týždenne. Riaditeľ ústavu ŠPÚ  tiež ubezpečil, že schválený návrh nezasahuje do platných vzdelávacích programov a navýšená hodinová dotácia dejepisu umožní učiteľom, aby sa hlbšie venovali hlavným historickým témam, ktoré ovplyvňujú  dnešnú spoločnosť.
Minister školstva s návrhom súhlasil.

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ začnú v tomto roku pracovať pracovné komisie pre problematiku krajanov v zahraničí

31. január 2017

V ŠPÚ začnú v tomto roku pracovať pracovné komisie pre problematiku krajanov v zahraničí

Zástupcovia ŠPÚ, ÚSŽZ a vzdelávacích centier Slovákov v zahraničí sa dohodli na podrobnostiach a konkrétnych termínoch napĺňania Memoranda o spolupráci, ku ktorej sa zaviazal svojím podpisom riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ing. Ján Varšo 12. decembra 2016.  Medzi kľúčovými cieľmi Memoranda o spolupráci medzi ÚSŽZ a ŠPÚ je o. i.  poskytovanie vzájomnej súčinnosti pri vypracúvaní vzdelávacích štandardov pre obchodné akadémie a stredné odborné školy v SR za účelom rozšírenia poznania o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí, vytvárania vzájomne priaznivých podmienok pre tvorbu didaktických materiálov o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj spolupráce pri tvorbe vzdelávacích štandardov v rámci osobitného voliteľného predmetu o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk: Poznanie vlastnej minulosti a zdravé vlastenectvo je nevyhnutnou podmienkou úspešnosti prevencie pred extrémizmom

31. január 2017

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk: Poznanie vlastnej minulosti a zdravé vlastenectvo je nevyhnutnou podmienkou úspešnosti prevencie pred extrémizmom

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. spolu so zástupcami Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov diskutovali o vzdelávacích aktivitách pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl, ktoré by boli účinnou prevenciou proti extrémizmu mladej generácie Slovákov. Na zasadaní Ústrednej komisie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pre prácu s učiteľmi, ženami a mládežou, rozšírenom o predsedov komisií oblastných organizácií SZPB sa diskutujúci zhodli na nevyhnutnosti vrátiť sa k pravidelným besedám, kvízom, diskusiám a iným formám oboznamovania pedagogickej verejnosti  najmä o období rokov  1938 až 1945.

Čítať celý článok

 
Program Pestalozzi – Vzdelávacie aktivity Rady Európy s termínom registrácie február 2017

25. január 2017

Program Pestalozzi – Vzdelávacie aktivity Rady Európy s termínom registrácie február 2017

Program Pestalozzi je programom Rady Európy zameraný na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov s cieľom zefektívniť ich metodologické a didaktické postupy v rámci celoživotného vzdelávania.

Čítať celý článok

 
Slovenská a česká regionálna akadémia : Inkluzívne školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť

24. január 2017

Slovenská a česká regionálna akadémia : Inkluzívne školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť

Štátny pedagogický ústav je hlavným organizátorom Slovenskej a českej regionálnej akadémie s názvom Inkluzívne školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť (Regionálna akadémia). Regionálna akadémia je zameraná na podporu demokratickej a inkluzívnej školskej klímy v Slovenskej a Českej republike a je určená pre základné školygymnáziá s osemročným vzdelávacím programom. Program vzdelávania je pripravený Európskym Wergeland Centrom – organizáciou Rady Európy – podľa modulu letných škôl, ktorý vychádza z materiálov Rady Európy a je realizovaný medzinárodnými tímom facilitátorov. Cieľom vzdelávania je príprava a následná implementácia školských projektov za spolupráce školských tímov a facilitátorov.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ pomôže školám odborne posilniť regionálnu výchovu v základných školách

20. január 2017

ŠPÚ pomôže školám odborne posilniť regionálnu výchovu v základných školách

V Štátnom pedagogickom ústave s predsedom Folklórnej únie na Slovensku Mgr. art. Štefanom Zímom prebehlo rokovanie v rámci posilnenia regionálnej výchovy v základných školách.  Rokovanie sa týkalo prípravy námetových listov zo strany Folklórnej únie na Slovensku spolu s odborníkmi na tradičnú kultúru a slovenskú históriu. Námetové listy ako konkrétny návod na tému tradícií a tradičnej slovenskej kultúry na webe ŠPÚ budú pomôckou pre učiteľov v rámci prierezovej témy regionálna výchova.

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ sa konal workshop k príprave Národného projektu zameraného na inovácie v manažmente škôl

20. január 2017

V ŠPÚ sa konal workshop k príprave Národného projektu zameraného na inovácie v manažmente škôl

V Štátnom pedagogickom ústave, na workshope k príprave Národného projektu, zameraného na inovácie v manažmente základnýchškôl  v rámci operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014-2020, sa zišli odborníci z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Spojenej školy v Poprade, NÚCEM a Občianskeho združenia Školský network.  Cieľom projektu, ktorý má prispieť k zvyšovaniu kvality škôl v kontexte  demokratických a inkluzívnych prístupov, je podpora inovácií v manažmente a riadení základných škôl.

Čítať celý článok

 
Riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka prijala štátna tajomníčka MŠVVŠ SR Oľga Nachtmannová

17. január 2017

Riaditeľa ŠPÚ Ľ. Hajduka prijala štátna tajomníčka MŠVVŠ SR Oľga Nachtmannová

Riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovíta Hajduka, PhD. prijala dnes na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR štátna tajomníčka rezortu Oľga Nachtmannová, PhD. Hovorili spolu o plánovaných výskumných o možnostiach užšej vzájomnej spolupráce, aktivitách ŠPÚ v spolupráci s vysokými školami, ale aj o súčasnom stave školstva a jeho ďalších perspektívach. Nevyhli sa ani témam, ktoré sa týkajú cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania v oblasti základného, stredného a vysokého školstva na Slovensku.

Čítať celý článok

 
Globalizácia, aktívne ľudské práva, radikalizácia, extrémizmus, migračná kríza Ako reagovať v škole na tieto naliehavé a aktuálne témy

16. január 2017

Globalizácia, aktívne ľudské práva, radikalizácia, extrémizmus, migračná kríza Ako reagovať v škole na tieto naliehavé a aktuálne témy

Cieľom predkladaného textového materiálu je ponúknuť školám metodické odporúčania ako by mohli pristupovať k vnímaniu týchto nielen aktuálnych, ale i citlivých tém ako je globalizácia, aktívne ľudské práva, radikalizácia až extrémizmus, či migračná kríza pri výchove a vzdelávaní žiakov. Na tieto témy, ktoré svojou podstatou predstavujú „spojené nádoby“ ponúkame pedagógom odborné informácie, metodické i praktické námety a tiež podnetné inšpirácie a zdroje.

Čítať celý článok