Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

Riaditeľ ŠPÚ a riaditeľka Národného inštitútu ďalšieho vzdelávania v Prahe sa dohodli na ďalšej spolupráci

05. október 2016

Riaditeľ ŠPÚ a riaditeľka Národného inštitútu ďalšieho vzdelávania v Prahe sa dohodli na ďalšej spolupráci

V rámci 5. ročníka medzinárodnej konferencie o podpore viacjazyčnosti , vrátane využitia digitálnych technológií vo výuke cudzích jazykov, sa  v Prahe uskutočnilo bilaterálne rokovanie riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu v Slovenskej republike, doc. PhDr.  Ľudovíta Hajduka, PhD. a riaditeľky Národného inštitútu pre ďalšie vzdelávanie v Českej republike Heleny Plitzovej. Zástupcovia oboch štátnych inštitúcií spolu hovorili o pokračovaní a rozvoji ďalšej spolupráce v oblasti výmeny skúseností z pedagogických výskumov, inovácií v didaktike cudzích jazykov a ďalšej príprave učiteľov pre nové metodické prístupy vo výučbe cudzích jazykov.

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ sa stretli odborníci na pracovnom stretnutí k návrhu koncepcie diagnostických centier

04. október 2016

V ŠPÚ sa stretli odborníci na pracovnom stretnutí k návrhu koncepcie diagnostických centier

V Štátnom pedagogickom ústave rokovali odborníci z celého Slovenska o potrebe zmien v systéme výchovy a vzdelávania detí, umiestnených v diagnostických centrách. Výzvu, zaoberať sa touto problematikou, priniesli skúsenosti z praxe po zmene zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a samotného vplyvu zákonov 305/2005 Z. z o sociálnoprávnej ochrany a kurately a 36/2005 Z. z o rodine, ktorou sa zrušili kompetencie diagnostických centier. Na stretnutí zástupcov DC sa hovorilo aj o potrebe vzájomnej spolupráce diagnostických a reedukačných centier. Odborníci hovorili o zavedení ústrednej evidencie, zlepšení spolupráce zriaďovateľov a prehľadnejšom nastavení dislokačnej siete MPSVR SR a MŠVVŠ SR, a vyjadrili sa tiež k problematike vzdelávania a výchovy. Zhodli sa v tom, že pre správne vyhodnotenie procesu, po skončení pobytu v  diagnostických centrách, je  dôležité sledovať aj naďalej klientov v ich ďalšom živote, čo momentálne nie je zabezpečené. Zástupcovia diagnostických centier dospeli k zhode aj v tom, že diagnostické centrá, ako aj reedukačné centrá, sú dôležitou súčasťou systému prevýchovy detí a mládeže, ak má systém fungovať efektívne. K tomu je však potrebná aj prevencia v rámci prostredníctvom výchovných opatrení, pričom prioritou je tvorba výchovných programov a podpora odborného tímu, ktorý je schopný odborne sprevádzať a podporovať dieťa v prevýchovnom procese.  Medzi najzávažnejšími dôvodmi problémového správania sa mladistvých zostáva naďalej vplyv sociálno-patologických javov, ako je šikana v školskom prostredí, drogy a alkohol, sociálne málo podnetné prostredie a riziková rodina.    

Čítať celý článok

 
Otvorené vzdelávanie – Podporujeme diverzitu európskych jazykov

04. október 2016

Otvorené vzdelávanie – Podporujeme diverzitu európskych jazykov

V Európsky deň jazykov (26.9.2016) začala v Bruseli dvojdňová konferencia LangOER: Open Education – Promoting diversity for European Languages (Otvorené vzdelávanie – Podporujeme diverzitu európskych jazykov) organizovaná projektom LangOER (http://langoer.eun.org/home) v spolupráci s EdReNe (http://edrene.org/node/2/index.html), na ktorej vystúpil s príspevkom „Vzdelávanie národnostných menšín na Slovensku“ aj riaditeľ ŠPÚ, doc. PhDr. Ľ. Hajduk, PhD.. Okrem sekcie venovanej vzdelávaniu a vyučovaniu jazykov národnostných menšín v niektorých štátoch EÚ, hlavnou témou konferencie bola využiteľnosť otvorených zdrojov a digitálnych úložísk obsahu vzdelávania, a taktiež pedagogické využitie informačných a komunikačných technológií.  Účastníci konferencie mali možnosť diskutovať o význame jazykovej rozmanitosti v Európe a spôsoboch podpory otvorených vzdelávacích zdrojov pri vyučovaní menšinových jazykov.  V otvorenej diskusii sa vyjadrovali k stratégiám, ktoré môžu prispieť k podpore učenia a vyučovania menej používaných európskych jazykov a ich prepojeniu na globálne výzvy v oblasti otvoreného vzdelávania.

Čítať celý článok

 
Členovia predmetovej komisie pre biológiu navrhujú zriadiť pre ŠPÚ konto na sociálnych sieťach

03. október 2016

Členovia predmetovej komisie pre biológiu navrhujú zriadiť pre ŠPÚ konto na sociálnych sieťach

V Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave členovia predmetovej komisie (PK) pre biológiu na svojom zasadnutí navrhli zriadiť pre ŠPÚ konto na sociálnych sieťach, kde by sa zverejňovali informácie o aktivitách tejto inštitúcie. Učitelia, podobne ako zamestnanci iných inštitúcií, sledujú sociálne siete, prostredníctvom nich si vymieňajú pracovné skúsenosti a poskytujú informácie. Zároveň členovia PK navrhli, aby sa pokračovalo v školeniach v súvislosti s implementáciou inovovaného štátneho vzdelávacieho programu do školských vzdelávacích programov v jednotlivých regiónoch Slovenska. Takisto sú za to, aby sa pokračovalo v presadzovaní vydávania tematických učebníc biológie pre gymnáziá. Na svojom zasadnutí tiež upozornili na problém s učebnicami  pre 8. a 9. ročník ZŠ a schválili Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z biológie. Dohodli sa tiež, že pripravia pre učiteľov metodické materiály k vyučovaniu predmetu biológia, ktoré budú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ.

Čítať celý článok

 
Celoslovenský odborný seminár o metodickom prístupe CLIL v praxi v gescii ŠPÚ, Európskej komisie a MŠVVŠ SR

03. október 2016

Celoslovenský odborný seminár o metodickom prístupe CLIL v praxi v gescii ŠPÚ, Európskej komisie a MŠVVŠ SR

Štátny pedagogický ústav, spolu s Európskou komisiou, zastúpenou na Slovensku,  Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a občianskym združením SlovakEdu, pripravili odborný seminár pre riaditeľov, zástupcov a učiteľov základných škôl na Slovensku, ktorí využívajú, alebo plánujú využívať metodický prístup CLIL vo výučbe nejazykových predmetov. Na odbornom seminári, ktorý sa konal v Bratislave v rámci Európskeho dňa jazykov, prednášajúci z Výskumného ústavu psychológie a patopsychológie v Bratislave, zo Žilinskej univerzity a z Katolíckej univerzity v Ružomberku, hovorili o motivácii žiakov, hodnotili zručnosť hovorenia, získavanie čitateľskej gramotnosti, ako aj aktivity žiakov na CLIL hodinách. S predbežnými výsledkami experimentálneho overovania CLILu v praxi a ďalšími perspektívami tohto metodického prístupu v školách sa mali možnosť oboznámiť desiatky pedagógov z celého Slovenska. „V záverečnej diskusii sme si s učiteľmi vymieňali skúsenosti z CLIL hodín. Hovorili sme o plánovaní hodín, o kompetenciách CLIL učiteľov a vyskúšali sme aj rôzne aktivity, ktoré sa dajú využiť v praxi“, uviedla koordinátorka experimentálneho overovania Beata Menzlová.

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ expertný tím zasadal k príprave doplňujúceho učebného materiálu„Zoznámme sa, národnostné menšiny“

29. september 2016

V ŠPÚ expertný tím zasadal k príprave doplňujúceho učebného materiálu„Zoznámme sa, národnostné menšiny“

Riaditeľ ŠPÚ Ľ.HAJDUK: „Veríme, že doplňujúci učebný materiál o dejinách a kultúre menšín, žijúcich na Slovensku, prispeje k poznaniu, zvýšeniu tolerancie a vzájomnej akceptácii žiakov v škole i mimo nej.“

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ sa na Predmetovej komisii pre matematiku diskutovalo aj o vyučovaní matematiky v spojení so šachom

29. september 2016

V ŠPÚ sa na Predmetovej komisii pre matematiku diskutovalo aj o vyučovaní matematiky v spojení so šachom

V Štátnom pedagogickom ústave sa za prítomnosti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka a riaditeľa ŠPÚ doc. PhDr. Ľudovíta Hajduka, PhD., diskutovalo o vyučovaní matematiky v základných a stredných školách, v spojení so šachom. Prítomní sa zhodli na tom, že takáto nenásilná forma vyučovania matematiky je prínosom a mala by byť alternatívnou možnosťou vzdelávania v rámci disponibilných voliteľných predmetov v školách na Slovensku. Členovia predmetovej komisie jednomyseľne odsúhlasili cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z matematiky. Boli taktiež oboznámení s prvými výsledkami výskumu realizácie reformy vzdelávania v predmete matematika v základných školách, ktorý robí ŠPÚ. „V súčasnosti nevieme zodpovedne povedať, či nastavenie Štátneho vzdelávacieho programu pre matematiku je správne, alebo nesprávne, pretože sa v školách nerealizuje“, skonštatovala tajomníčka Predmetovej komisie pre matematiku PaedDr. Monika Reiterová.

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ, Predmetová komisia pre fyziku, schválila Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov

29. september 2016

V ŠPÚ, Predmetová komisia pre fyziku, schválila Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov

V Štátnom pedagogickom ústave, na zasadaní Predmetovej komisie pre fyziku, schválili jej členovia Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov. Navrhli tiež úpravu aktuálnej vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách v časti fyziky a odporučili, aby sa opätovne určilo percentuálne zastúpenie jednotlivých celkov v maturitných zadaniach. Podľa členov komisie by bolo veľmi vhodné pokračovať vo vydávaní tematických učebníc z tohto predmetu, a to najmä pre potreby gymnázií. Členovia ÚPK diskutovali aj o postavení fyziky a ďalších technických a prírodovedných predmetov, pričom sa zhodli v tom, že je potrebné väčšie vyváženie zastúpenia týchto predmetov v učebných plánoch. Jednu z možností riešenia tohto nedostatku vidia v tom, aby sa delením, aspoň niektorých vyučovacích hodín fyziky, dosiahla realizovateľnosť kurikula, vyplývajúceho z experimentálneho charakteru daného predmetu. Takýto postup by umožnil uskutočniť požadované množstvo experimentálnych a bádateľských aktivít v predmete fyziky.

Čítať celý článok

 
Predĺženie termínov prihlasovania škôl na Slovenskú a českú regionálnu akadémiu: Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť

28. september 2016

Predĺženie termínov prihlasovania škôl na Slovenskú a českú regionálnu akadémiu: Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť

Regionálna akadémia s názvom Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť je vzdelávací program zameraný na podporu demokratickej a inkluzívnej školskej klímy v Slovenskej a Českej republike, určený pre základné školygymnáziá s osemročným vzdelávacím programom. Vzdelávacie aktivity sú pripravené Európskym Wergeland Centrom – organizáciou Rady Európy – podľa modulu letných škôl, ktoré si získali svojich absolventov vďaka svojmu zameraniu na individuálne potreby škôl, prípravu akčných plánov priamo na seminári a inšpiratívnemu medzinárodnému tímu facilitátorov. Školy, ktoré sa programu zúčastnili, uplatnili nadobudnuté zručnosti a poznatky nielen v oblasti školských projektových aktivít, ale aj samotného rozvoja školy, školského vzdelávacieho programu, zlepšenia vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, učiteľmi a rodičmi či školou a miestnou komunitou.

Čítať celý článok

 
Prezentácia a workshop metodického prístupu CLIL vo vzdelávaní v rámci slávnostnej ceremónie súťaže Európskej značky pre jazyky 2016

28. september 2016

Prezentácia a workshop metodického prístupu CLIL vo vzdelávaní v rámci slávnostnej ceremónie súťaže Európskej značky pre jazyky 2016

„Je potrebné podporovať výuku cudzích jazykoch na viacerých predmetoch štátnych vzdelávacích programov. Vytvárame prostredie pre postupné zvládnutie aj odbornej komunikácie v cudzích jazykoch a tento  prístup výučby je v Európe už dlhšie úspešne využívaný. Pomocou metodického prístupu CLIL  sa naučia žiaci cudzí jazyk rýchlejšie a sú aj viac motivovaní, pretože forma výučby je hravejšia, prirodzenejšia, ako je bežná hodina vyučovania cudzieho jazyka. V žiakoch posilňuje záujem o učenie sa cudzieho jazyka, navyše, žiaci si uvedomia, že cudzí jazyk má aj reálne využitie“, uviedol pred prezentáciou v Bratislave riaditeľ ŠPÚ doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ, ako spoluriešiteľ projektu Edukačný proces vyučovania SJSL v školách s vyučovacím jazykom maďarským, zrealizoval odborný seminár vo Veľkom Mederi

28. september 2016

ŠPÚ, ako spoluriešiteľ projektu Edukačný proces vyučovania SJSL v školách s vyučovacím jazykom maďarským, zrealizoval odborný seminár vo Veľkom Mederi

Štátny pedagogický ústav, ako spoluriešiteľ projektu „Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským“, schválený MŠVVaŠ SR dňa 27. 8. 2015 pod č. 2015-14697/33730:2-100A, zorganizoval 28. septembra v Základnej škole Bélu Bartóka s VJM vo Veľkom Mederi 2. odborný seminár, na ktorom prednášali výskumní a vývojoví zamestnanci ŠPÚ o tvorbe pedagogických dokumentov. Účastníci projektu, pedagógovia zo základných škôl ZŠ M. Korvína s VJM Šamorín, ZŠ B. Bartóka s VJM Veľký Meder a ZŠ I. Kovátsa s VJM Bátorove Kosihy, ktorí vyučujú slovenský jazyk a slovenskú literatúru na 1. a 2. stupni základných škôl s VJM. a sú do projektu zapojení, sa venovali plánovaniu vyučovacieho procesu a práci s metodickými listami pre 1. a 5. ročník ZŠ s VJM.

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ v Bratislave sa konalo pracovné stretnutie k príprave Slovenskej a českej regionálnej akadémie

27. september 2016

V ŠPÚ v Bratislave sa konalo pracovné stretnutie k príprave Slovenskej a českej regionálnej akadémie

V Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave bolo dvojdňové prípravné pracovné stretnutie k realizácii Slovenskej a českej regionálnej akadémie s podtitulom „Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých“. Slovenskú a českú regionálnu akadémiu organizuje ŠPÚ v spolupráci s Radou Európy, Európskym Wergeland Centrom a partnerskými organizáciami v SR a ČR, Metodicko-pedagogickým centrom, Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania, Nadáciou otvorenej spoločnosti a českým Národním ústavem pro vzdělávání. Okrem zástupcov ŠPÚ, medzinárodného tímu facilitátorov a zástupcov partnerských organizácií, bola na prípravnom rokovaní aj zástupkyňa Európskeho Wergeland Centra (organizácia Rady Európy) Caroline Gebara. Regionálna akadémia s názvom Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť  je vzdelávací program zameraný na podporu demokratického a inkluzívneho školského prostredia v Slovenskej a Českej republike. Jeho zámerom je posilniť profesijné kompetencie učiteľov, učiteliek, riadiacich pracovníkov a pracovníčok škôl v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Akadémia je pripravovaná s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk : Medzinárodná Konferencia UNIVERSITY DAY bola prínosom pre vedu aj prax

22. september 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk : Medzinárodná Konferencia UNIVERSITY DAY bola prínosom pre vedu aj prax

Možnosti spolupráce univerzít a firiem vo vede a výskume, najnovšie technológie a vzdelávacie trendy pre univerzity, skúsenosti s praxou študentov, inšpirácie z domácej aj zahraničnej scény. To boli témy, ktoré riešili účastníci netradičnej konferencie UNIVERSITY DAY, ktorá sa konala 22.a 23. septembra v Jasnej. Medzi kľúčové témy panelových diskusií patrili možnosti spolupráce vo vede a výskume medzi univerzitami a súkromným sektorom, podpora takejto spolupráce z európskych fondov, spracovávanie dát a zdieľanie poznatkov, atraktívne modely výučby, duálne vzdelávanie v praxi, ale aj bezpečnosť dát a ochrana ich obsahu v ére mobility. Medzi najlepšie hodnotené patrila panelová diskusia „Vzdelávanie v 21. storočí“, ktorej sa zúčastnil riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., spolu s ďalšími zástupcami z akademickej obce, technologickými lídrami, riaditeľmi veľkých podnikov a odborníkmi zo zahraničných univerzít, ako je napríklad Burton Lee, konzultant, nezávislý poradca a inovátor zo Stanford University v Kalifornii.  

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal menovacie dekréty členom novej Predmetovej komisie pre ukrajinský jazyk a literatúru

21. september 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal menovacie dekréty členom novej Predmetovej komisie pre ukrajinský jazyk a literatúru

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. odovzdal dnes menovacie dekréty členom  Predmetovej komisie pre ukrajinský jazyk a literatúru. Členovia komisie sa oboznámili s úlohami, ktoré ich v spolupráci s ŠPÚ čakajú v najbližších mesiacoch. Pracovať budú najmä na zisťovaní aktuálneho stavu implementácie inovovaných  vzdelávacích štandardov a Rámcových učebných plánov pre ukrajinský jazyk a literatúru na základných školách, ako aj na tvorbe registra materských, základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským a škôl s vyučovaním ukrajinského jazyka. Na základe týchto zistení bude vypracovaná priebežná správa, ktorej výsledky sa zapracujú do Koncepcie vzdelávania národnostných menšín.  „Predmetové komisie majú nezastupiteľný a mimoriadny význam aj pri tvorbe a obsahu kurikulárnych dokumentov pre národnostné menšiny v Slovenskej republike,“ uviedol vo svojom úvodnom príhovore riaditeľ ŠPÚ doc. Ľ. Hajduk.

Čítať celý článok

 
Na pracovnom stretnutí v ŠPÚ rokovali odborníci o koncepcii vzdelávania v jazykových školách v gescii MŠVVŠ SR

20. september 2016

Na pracovnom stretnutí v ŠPÚ rokovali odborníci o koncepcii vzdelávania v jazykových školách v gescii MŠVVŠ SR

V Štátnom pedagogickom ústave sa dnes na pracovnom stretnutí stretli zástupcovia ŠPÚ, MŠVVŠ SR a jazykových škôl z celého Slovenska. Hlavnou témou rokovania bola príprava koncepcie vzdelávania v jazykových školách, zaradených do Siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Diskusia sa týkala návrhu úprav a doplnenia paragrafu 3, Vyhlášky č.321/2008, teda otázky organizácie štúdia so zreteľom na odporúčaný minimálny počet poslucháčov kurzu. Ten je kľúčový najmä pri udržaní výučby menej rozšírených jazykov, ktoré nie sú štandardne poskytované, ako napríklad orientálne semitské jazyky. Na pracovnom rokovaní v ŠPÚ sa hovorilo aj o návrhu úprav rámcového učebného plánu v Štátnom vzdelávacom programe pre jazykové školy. Účastníci stretnutia hodnotili aj študijné výsledky poslucháčov jazykových škôl a štátne jazykové skúšky a hľadali možnosti na zlepšovanie kvalifikácie a kariérneho rastu pedagógov na jazykových školách v gescii MŠVVŠ SR. 

Čítať celý článok