Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


02.03.2017

Riaditelia ŠPÚ a MPC rokovali dnes o vzájomnej spolupráci

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval dnes s generálnou riaditeľkou Metodického pedagogického centra Kamilou Jandzíkovou o budúcej spolupráci týchto dvoch priamo riadených organizácií MŠVVŠ SR.

„Zhodli sme sa predbežne s pani generálnou riaditeľkou na tom, že by sme dokázali spoločne participovať na spoločných projektoch v oblasti vzdelávania Rómov a integrácii detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. V prvom rade však MPC musí  pomenovať konkrétne  aktivity, ktoré by oni vložili do tejto spolupráce“, uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk, ktorý v tejto súvislosti spomenul aj prísľub podpory splnomocnenca vlády pre rómsku komunitu pre rozšírenie projektovej činnosti ŠPÚ.

Riaditeľ ŠPÚ ponúkol spoluprácu aj prostredníctvom predmetových komisií ŠPÚ, do ktorých by mohli byť menovaní aj zástupcovia MPC a takisto ponúkol MPC možnosť využiť lektorov z týchto komisií na vzdelávanie učiteľov v základných a stredných školách.