Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk vystúpil v Bratislave na Stálej konferencii  SR a Slováci žijúci v zahraničí 2016

28. október 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk vystúpil v Bratislave na Stálej konferencii SR a Slováci žijúci v zahraničí 2016

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, vo svojom vystúpení v Bratislave na Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016, informoval o podrobnostiach ďalšej spolupráce ŠPÚ s krajanmi žijúcimi mimo územia Slovenska.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ: Ako odpovedať v škole na otázky migrácie, radikalizmu a intolerancie?

27. október 2016

ŠPÚ: Ako odpovedať v škole na otázky migrácie, radikalizmu a intolerancie?

Za účasti študentov v Štátnom pedagogickom ústave dnes odborníci z pedagogických inštitúcií, základných, stredných a vysokých škôl hovorili o tom, akým spôsobom uchopiť nové výzvy a potreby globalizovaného sveta vo výchovno-vzdelávacom procese v základných a stredných školách. „Odborno-metodické podujatie pre pedagógov ZŠ a SŠ, ktoré zorganizoval Štátny pedagogický ústav v spolupráci s učiteľmi z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, prinieslo vzory, ako odpovedať žiakom v škole na niektoré aktuálne otázky súčasnosti, spojené s problémom migrácie, radikalizmu a intolerancie“, uviedol riaditeľ ŠPÚ doc. Ľudovít Hajduk.

Čítať celý článok

 
Uskutočnil sa ďalší odborný seminár pre učiteľov vyučujúcich SJSL v školách s vyučovacím jazykom maďarským

26. október 2016

Uskutočnil sa ďalší odborný seminár pre učiteľov vyučujúcich SJSL v školách s vyučovacím jazykom maďarským

Vrámci projektu Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským sa v základnej škole J. Kovátsa s VJM v Bátorových Kosihách uskutočnil 3.odborný seminár  pre pedagógov ZŠ M. Korvína s VJM Šamorín, ZŠ B. Bartóka s VJM Veľký Meder a ZŠ J.Kovátsa s VJM Bátorove Kosihy. Seminár viedli výskumní a vývojoví zamestnanci ŠPÚ PaedDr. Anita Halászová a Mgr. Andrea Döményová.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal predsedu Folklórnej únie na Slovensku

24. október 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal predsedu Folklórnej únie na Slovensku

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. prijal dnes predsedu Folklórnej únie na Slovensku Mgr. art. Štefana Zímu.  Hovorili spolu najmä o možnostiach posilnenia regionálnej výchovy v základných školách, ako aj o účasti žiakov na folklórnych kultúrnych podujatiach. Zároveň diskutovali o podpore mimoškolských aktivít žiakov v detských súboroch.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal prezidentku Združenia základných škôl Slovenska

21. október 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal prezidentku Združenia základných škôl Slovenska

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. prijal dnes v ŠPÚ prezidentku Združenia základných škôl Slovenska Mgr. Alenu Petákovú a členku výboru ZZŠS PaedDr. Lenku Kampmillerovú. Hovorili spolu o najdôležitejších úlohách a potrebách učiteľov a základných škôl v nadchádzajúcom období. Zástupcovia ZZŠS sa vyslovili  za užšiu spoluprácu ŠPÚ a škôl pri tvorbe učebných osnov školských vzdelávacích programov  pre jednotlivé ročníky a predmety s cieľom presnejšie vymedziť obsah a hĺbku učiva, ktoré je so žiakmi potrebné prebrať. Učitelia by privítali viac metodických materiálov,  ktoré by mohli využiť priamo vo vyučovacom procese, ako aj metodické príručky pre začínajúcich učiteľov. Ďalšou témou, o ktorej zástupkyne ZZŠS diskutovali podrobnejšie, bolo fungovanie školských klubov v ZŠ. Obe strany sa zhodli sa na tom, že ŠK sú pre výchovu a vzdelávanie detí dôležité. Prezidentka a členka výboru ZZŠS informovali riaditeľa ŠPÚ aj o situácii v predmete angličtina na prvom stupni ZŠ a o stave inklúzie v ZŠ na Slovensku. 

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ zasadala Komisia pre výchovu a vzdelávanie detí a žiakov ZŠ a SŠ na ochranu zdravia a prvej pomoci

20. október 2016

V ŠPÚ zasadala Komisia pre výchovu a vzdelávanie detí a žiakov ZŠ a SŠ na ochranu zdravia a prvej pomoci

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. otvoril dnes prvé rokovanie odbornej komisie, ktorá sa zaoberá aktualizáciou  výchovno-vzdelávacieho obsahu v oblasti ochrany zdravia a prvej pomoci pre deti a žiakov základných a stredných škôl. Komisia, zložená zo zástupcov ŠPÚ, rezortov školstva, vnútra  obrany, Slovenského červeného kríža, Rescue Teamu Žilina a Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, rokovala o obsahu a forme systémového nastavenia vzdelávania a výchovy detí a žiakov, aby na potreby ochrany zdravia a poskytnutia prvej pomoci boli schopné reagovať v praktickom živote.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ zastupoval SR na medzinárodnom podujatí Európa sa začína na Lampeduse

14. október 2016

ŠPÚ zastupoval SR na medzinárodnom podujatí Európa sa začína na Lampeduse

Na medzinárodnom podujatí Európa sa začína na Lampeduse, ktorým organizátori reagovali na jednu z najväčších utečeneckých tragédií pri masovej migrácii na európsky kontinent 3. októbra 2013 – zahynulo vtedy 368 utečencov zo severnej Afriky, mal svoje zastúpenie aj Štátny pedagogický ústav v Bratislave. Na ostrove Lampedusa, ktorý sa stal symbolom migračnej krízy v Európe pre mnohé tragické udalosti, ku ktorým došlo pri masovej migrácii, sa stretlo vyše  300  delegátov, vrátane žiakov a učiteľov z desiatich krajín EÚ. Zástupcovia Fínska, Grécka, Írska, Lotyšska, Nemecka, Rakúska, Slovenskej republiky, Slovinska, Španielska, Švédska sa tu zišli na podnet Ministerstva školstva Talianska predovšetkým preto, aby zapojili žiakov stredných škôl z rôznych európskych krajín do vzdelávacích aktivít a diskusií, ktoré sa týkajú otázok ľudských práv s osobitným zameraním na migráciu a práva utečencov a žiadateľov o azyl. Slovenská delegácia, zastúpená národnou koordinátorkou za SR v Európskej agentúre pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie PhDr. Denisou Ďuranovou zo Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave, PhDr. Ľubomírom Jaššom, Michaelou Florkovou, Žanetou Hrbkovou a Ferdinandom Jagelkom z Gymnázia A. Bernoláka v Námestove, sa zúčastnila na workshopoch a prednáškach, zameraných na problematiku migrácie, kde diskutovali o projektoch a aktivitách, ktoré sú realizované v ich strednej škole. Slovenské a talianske gymnázium, spomedzi všetkých zúčastnených škôl, ktoré sa medzinárodného podujatia zúčastnili, boli vybrané organizátormi aj na záverečnú slávnosť pri príležitosti Pamätného dňa.   

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ po prvý raz rokovala odborná komisia o koncepcii ochrany osôb, zdravia a prírody

14. október 2016

V ŠPÚ po prvý raz rokovala odborná komisia o koncepcii ochrany osôb, zdravia a prírody

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. otvoril dnes historicky prvé zasadanie odbornej komisie, zloženej zo zástupcov ŠPÚ, rezortov vnútra, obrany a školstva, ktorej úlohou je vytvoriť koncepciu výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany osôb, zdravia a prírody pre základné a stredné školy, ako základ pre aktualizáciu obsahu vzdelávania pre základné a stredné školy na Slovensku v tejto oblasti.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ.Hajduk a riaditelia British Council sa dohodli na vzájomnej spolupráci

12. október 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ.Hajduk a riaditelia British Council sa dohodli na vzájomnej spolupráci

„Sme veľmi radi, že riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk vidí priestor na vzájomnú spoluprácu obidvoch inštitúcií, riaditeľ nášho zastúpenia pre Slovensko Alastair Basset bude pracovať na veciach, na ktorých sme sa dohodli“, ubezpečila regionálna riaditeľka British Council pre EÚ Rebecca Walton.“

Čítať celý článok

 
Workshop pre učiteľov/učiteľky zameraný na výučbu o Organizácii Spojených národov a trvalo udržateľných cieľoch

11. október 2016

Workshop pre učiteľov/učiteľky zameraný na výučbu o Organizácii Spojených národov a trvalo udržateľných cieľoch

Štátny pedagogický ústav, Informačný servis Organizácie Spojených národov vo Viedni a Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov so sídlom v Rakúsku organizuje pre učiteľov a učiteľky workshop zameraný na výučbu o Organizácii Spojených národov a trvalo udržateľných cieľoch.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ bude spolupracovať na obsahu vzdelávania s ÚSŽZ aj s krajanmi zo zahraničia

11. október 2016

ŠPÚ bude spolupracovať na obsahu vzdelávania s ÚSŽZ aj s krajanmi zo zahraničia

Riaditeľ ŠPÚ doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. sa so zástupkyňou Úradu pre Slovákov  žijúcich v zahraničí Vilmou Prívarovou dohodol na podrobnostiach spolupráce obidvoch inštitúcií pri príprave rozšírenia obsahu vzdelávania v povinných predmetoch základných škôl o dejinách a súčasnosti  Slovákov žijúcich v zahraničí. Zároveň sa dohodli na predbežných podmienkach prípravy na tvorbe obsahu učiva vo voliteľnom predmete pre stredné školy, ktorý bude zameraný najmä na možnosti praktického využitia informácií z prostredia zahraničných Slovákov pre potreby cestovného ruchu a obchodných služieb. Ten by mal byť prínosom  najmä pre študentov stredných odborných škôl s ekonomickým zameraním.

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ sa predmetová komisia pre chémiu zaoberala najmä požiadavkami na maturity

06. október 2016

V ŠPÚ sa predmetová komisia pre chémiu zaoberala najmä požiadavkami na maturity

Predmetová komisia pre chémiu, ktorá zasadala v Štátnom pedagogickom ústave, sa zaoberala predovšetkým Cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z chémie. Recenzenti odporúčali tento dokument schváliť po realizácii menších úprav, konkretizovaných v posudkoch. Po diskusii a úpravách členovia predmetovej komisie dokument schválili. Na zasadaní PK pre chémiu sa diskutovalo aj o návrhoch a pripomienkach na úpravu vyhlášky o ukončovaní štúdia na strednej škole. Charakteristika úloh v maturitných zadaniach bola napokon upravená v súlade s revidovanou Bloomovou taxonómiou cieľov. Členovia predmetovej komisie pridali do skupiny všeobecných pomôcok laboratórne protokoly a laboratórne pomôcky a chemikálie. Na základne vlastných skúseností z praxe sa zhodli na tom, že je potrebné určiť, do akej miery sa dané tematické okruhy musia v zadaniach maturitných otázok vyskytovať a navrhli, aby vyhláška o ukončovaní štúdia na strednej škole obsahovala percentuálne zastúpenie jednotlivých okruhov v maturitných zadaniach.Predmetová komisia pre chémiu, ktorá zasadala v Štátnom pedagogickom ústave, sa zaoberala predovšetkým Cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z chémie. Recenzenti odporúčali tento dokument schváliť po realizácii menších úprav, konkretizovaných v posudkoch. Po diskusii a úpravách členovia predmetovej komisie dokument schválili. Na zasadaní PK pre chémiu sa diskutovalo aj o návrhoch a pripomienkach na úpravu vyhlášky o ukončovaní štúdia na strednej škole. Charakteristika úloh v maturitných zadaniach bola napokon upravená v súlade s revidovanou Bloomovou taxonómiou cieľov. Členovia predmetovej komisie pridali do skupiny všeobecných pomôcok laboratórne protokoly a laboratórne pomôcky a chemikálie. Na základne vlastných skúseností z praxe sa zhodli na tom, že je potrebné určiť, do akej miery sa dané tematické okruhy musia v zadaniach maturitných otázok vyskytovať a navrhli, aby vyhláška o ukončovaní štúdia na strednej škole obsahovala percentuálne zastúpenie jednotlivých okruhov v maturitných zadaniach.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ na  medzinárodnej konferencii o podpore viacjazyčnosti v Prahe predstavil výučbu nemčiny na hodinách prírodopisu

05. október 2016

ŠPÚ na medzinárodnej konferencii o podpore viacjazyčnosti v Prahe predstavil výučbu nemčiny na hodinách prírodopisu

 „Rovnako dôležitá, ako systematická metodická podpora učiteľov pre zavádzanie metodických prístupov výučby cudzích jazykov, je aj dôraz na využívaní digitálnych technológií vo výučbe cudzích jazykov  v školách“, uviedol v diskusii riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ a riaditeľka Národného inštitútu ďalšieho vzdelávania v Prahe sa dohodli na ďalšej spolupráci

05. október 2016

Riaditeľ ŠPÚ a riaditeľka Národného inštitútu ďalšieho vzdelávania v Prahe sa dohodli na ďalšej spolupráci

V rámci 5. ročníka medzinárodnej konferencie o podpore viacjazyčnosti , vrátane využitia digitálnych technológií vo výuke cudzích jazykov, sa  v Prahe uskutočnilo bilaterálne rokovanie riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu v Slovenskej republike, doc. PhDr.  Ľudovíta Hajduka, PhD. a riaditeľky Národného inštitútu pre ďalšie vzdelávanie v Českej republike Heleny Plitzovej. Zástupcovia oboch štátnych inštitúcií spolu hovorili o pokračovaní a rozvoji ďalšej spolupráce v oblasti výmeny skúseností z pedagogických výskumov, inovácií v didaktike cudzích jazykov a ďalšej príprave učiteľov pre nové metodické prístupy vo výučbe cudzích jazykov.

Čítať celý článok