Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk : Medzinárodná Konferencia UNIVERSITY DAY bola prínosom pre vedu aj prax

22. september 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk : Medzinárodná Konferencia UNIVERSITY DAY bola prínosom pre vedu aj prax

Možnosti spolupráce univerzít a firiem vo vede a výskume, najnovšie technológie a vzdelávacie trendy pre univerzity, skúsenosti s praxou študentov, inšpirácie z domácej aj zahraničnej scény. To boli témy, ktoré riešili účastníci netradičnej konferencie UNIVERSITY DAY, ktorá sa konala 22.a 23. septembra v Jasnej. Medzi kľúčové témy panelových diskusií patrili možnosti spolupráce vo vede a výskume medzi univerzitami a súkromným sektorom, podpora takejto spolupráce z európskych fondov, spracovávanie dát a zdieľanie poznatkov, atraktívne modely výučby, duálne vzdelávanie v praxi, ale aj bezpečnosť dát a ochrana ich obsahu v ére mobility. Medzi najlepšie hodnotené patrila panelová diskusia „Vzdelávanie v 21. storočí“, ktorej sa zúčastnil riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., spolu s ďalšími zástupcami z akademickej obce, technologickými lídrami, riaditeľmi veľkých podnikov a odborníkmi zo zahraničných univerzít, ako je napríklad Burton Lee, konzultant, nezávislý poradca a inovátor zo Stanford University v Kalifornii.  

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal menovacie dekréty členom novej Predmetovej komisie pre ukrajinský jazyk a literatúru

21. september 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal menovacie dekréty členom novej Predmetovej komisie pre ukrajinský jazyk a literatúru

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. odovzdal dnes menovacie dekréty členom  Predmetovej komisie pre ukrajinský jazyk a literatúru. Členovia komisie sa oboznámili s úlohami, ktoré ich v spolupráci s ŠPÚ čakajú v najbližších mesiacoch. Pracovať budú najmä na zisťovaní aktuálneho stavu implementácie inovovaných  vzdelávacích štandardov a Rámcových učebných plánov pre ukrajinský jazyk a literatúru na základných školách, ako aj na tvorbe registra materských, základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským a škôl s vyučovaním ukrajinského jazyka. Na základe týchto zistení bude vypracovaná priebežná správa, ktorej výsledky sa zapracujú do Koncepcie vzdelávania národnostných menšín.  „Predmetové komisie majú nezastupiteľný a mimoriadny význam aj pri tvorbe a obsahu kurikulárnych dokumentov pre národnostné menšiny v Slovenskej republike,“ uviedol vo svojom úvodnom príhovore riaditeľ ŠPÚ doc. Ľ. Hajduk.

Čítať celý článok

 
Na pracovnom stretnutí v ŠPÚ rokovali odborníci o koncepcii vzdelávania v jazykových školách v gescii MŠVVŠ SR

20. september 2016

Na pracovnom stretnutí v ŠPÚ rokovali odborníci o koncepcii vzdelávania v jazykových školách v gescii MŠVVŠ SR

V Štátnom pedagogickom ústave sa dnes na pracovnom stretnutí stretli zástupcovia ŠPÚ, MŠVVŠ SR a jazykových škôl z celého Slovenska. Hlavnou témou rokovania bola príprava koncepcie vzdelávania v jazykových školách, zaradených do Siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Diskusia sa týkala návrhu úprav a doplnenia paragrafu 3, Vyhlášky č.321/2008, teda otázky organizácie štúdia so zreteľom na odporúčaný minimálny počet poslucháčov kurzu. Ten je kľúčový najmä pri udržaní výučby menej rozšírených jazykov, ktoré nie sú štandardne poskytované, ako napríklad orientálne semitské jazyky. Na pracovnom rokovaní v ŠPÚ sa hovorilo aj o návrhu úprav rámcového učebného plánu v Štátnom vzdelávacom programe pre jazykové školy. Účastníci stretnutia hodnotili aj študijné výsledky poslucháčov jazykových škôl a štátne jazykové skúšky a hľadali možnosti na zlepšovanie kvalifikácie a kariérneho rastu pedagógov na jazykových školách v gescii MŠVVŠ SR. 

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal atašé pre jazykovú spoluprácu Veľvyslanectva Francúzskej republiky v SR

19. september 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal atašé pre jazykovú spoluprácu Veľvyslanectva Francúzskej republiky v SR

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. prijal v ŠPÚ atašé pre jazykovú spoluprácu Veľvyslanectva Francúzskej republiky v Slovenskej republike Emannuelle Daill. Hovorili spolu o vzájomnej spolupráci v jazykovom vzdelávaní francúzštiny a o príprave spoločného vzdelávacieho programu pre učiteľov francúzskeho jazyka. ŠPÚ, v spolupráci s francúzskymi odborníkmi, pripraví návrh vzdelávacieho programu, ktorý predloží ministerstvu školstva na akreditáciu pre rozvoj a ďalší rast učiteľov francúzskeho jazyka. 

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal partnerov  medzinárodného projektu ERASMUS + pre inkluzívne vzdelávanie Rómov

14. september 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal partnerov medzinárodného projektu ERASMUS + pre inkluzívne vzdelávanie Rómov

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. otvoril dnes prvé pracovné stretnutie pre realizáciu inovatívneho medzinárodného projektu Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia v rámci programu Erasmus + KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, Strategické partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Na pracovnom stretnutí v Bratislave, ktorého druhú časť tvoril workshop, zastupoval nórskeho partnera projektu prof. Steinar Bryn z medzinárodnej mimovládnej organizácie Nansen Fredssenter/Nansen Center for Peace and Dialogue so sídlom v Lillehammeri, a českého partnera, Seminár romistiky z Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, PhDr. Jan Červenka, PhD.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal menovacie dekréty členom novej Predmetovej komisie pre rusínsky jazyk a literatúru

14. september 2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal menovacie dekréty členom novej Predmetovej komisie pre rusínsky jazyk a literatúru

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. odovzdal dnes menovacie dekréty predsedníčke a členom  Predmetovej komisie pre rusínsky jazyk a literatúru, ktorá je pri ŠPÚ vytvorená prvýkrát v histórii. Do funkcie predsedníčky si členovia novej predmetovej komisie zvolili  PaedDr. Marcelu Ruňaninovú, riaditeľku ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom rusínskym v Kalnej Roztoke.  Členovia komisie sa oboznámili s úlohami, ktoré ich v spolupráci s ŠPÚ čakajú v najbližších mesiacoch. Pracovať budú najmä na zisťovaní aktuálneho stavu implementácie vzdelávacích štandardov pre rusínsky jazyk a literatúru na základných školách a tvorbe registra škôl s vyučovacím jazykom rusínskym a škôl s vyučovaním rusínskeho jazyka. Na základe týchto zistení bude vypracovaná priebežná správa, ktorej výsledky sa zapracujú do Koncepcie vzdelávania národnostných menšín.  „Predmetové komisie majú nezastupiteľný a mimoriadny význam pri tvorbe a obsahu kurikulárnych dokumentov na Slovensku,“ uviedol vo svojom úvodnom príhovore riaditeľ ŠPÚ doc. Ľ. Hajduk.

Čítať celý článok

 
V Štátnom pedagogickom ústave sa predmetová komisia pre slovenský jazyk a literatúru zaoberala zoznamom autorov a štandardizovaných literárnych diel

13. september 2016

V Štátnom pedagogickom ústave sa predmetová komisia pre slovenský jazyk a literatúru zaoberala zoznamom autorov a štandardizovaných literárnych diel

Predmetová komisia pre slovenský jazyk a literatúru dnes zasadala v Štátnom pedagogickom ústave v novom zložení na ďalšie dvojročné obdobie. Riaditeľ ŠPÚ doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. odovzdal novým členom predmetovej komisie menovacie dekréty. Na svojom prvom zasadnutí diskutovali členovia komisie o zozname autorov a štandardizovaných literárnych diel.

Čítať celý článok

 
Metodické usmernenie č. 2/2016 k používaniu učebníc v základných školách v školskom roku 2016/2017

12. september 2016

Metodické usmernenie č. 2/2016 k používaniu učebníc v základných školách v školskom roku 2016/2017

Štátny pedagogický ústav vydal metodické usmernenie k používaniu učebníc v základných školách v školskom roku 2016/2017.

Čítať celý článok

 
ŠKOLSTVO MÁ VIAC DBAŤ NA HODNOTOVÚ ORIENTÁCIU ŽIAKOV: ROZHOVOR S RIADITEĽOM ŠTÁTNEHO PEDAGOGICKÉHO ÚSTAVU ĽUDOVÍTOM HAJDUKOM.

12. september 2016

ŠKOLSTVO MÁ VIAC DBAŤ NA HODNOTOVÚ ORIENTÁCIU ŽIAKOV: ROZHOVOR S RIADITEĽOM ŠTÁTNEHO PEDAGOGICKÉHO ÚSTAVU ĽUDOVÍTOM HAJDUKOM.

V rozhovore pre Slovenské národné noviny riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. upozornil, že v súčasnom školstve by sa malo viac dbať na hodnotovú orientáciu žiakov. „Deti vidia mnoho negatívnych príkladov. Treba im vedieť vysvetliť, ktoré sú morálne hodnoty, prečo ich treba uprednostniť, vysvetliť, čo je zlo, násilie, intolerancia, prečo to majú odsúdiť“, uviedol riaditeľ ŠPÚ. Zároveň podčiarkol dôležitosť hľadania morálnych hodnôt, odkazov a príkladov vlastenectva z našich národných dejín a podporu výchovy k národným a kresťanským tradíciám. V rozhovore pre SNN zdôraznil, že je potrebné zefektívniť vyučovanie v základných školách, aby žiaci zo Slovenska dosahovali v medzinárodných meraniach nadpriemerné výsledky a odpovedal aj na otázku, či by mal štát menej vstupovať do obsahu vzdelávania a prečo je povinnosťou štátu, zabezpečiť pre príslušníkov národnostných menšín dokonalú znalosť slovenčiny. 

Čítať celý článok

 
Metodický list na osvojovanie štátneho – slovenského jazyka v materských školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín

09. september 2016

Metodický list na osvojovanie štátneho – slovenského jazyka v materských školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín

 
Usmernenie pre špeciálne materské školy, špeciálne triedy a predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotným znevýhodnením v bežných materských školách

09. september 2016

Usmernenie pre špeciálne materské školy, špeciálne triedy a predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotným znevýhodnením v bežných materských školách

Na základe schváleného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách Štátny pedagogický ústav vypracuje a predloží na schválenie Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR vzdelávacie programy pre deti:

Čítať celý článok

 
Korupcia. Námety na vyučovanie pre základné a stredné školy

08. september 2016

Korupcia. Námety na vyučovanie pre základné a stredné školy

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s nadáciou Zastavme korupciu pripravil pre učiteľov niekoľko námetov na aktivity, ktorými sa žiakom na základných a stredných školách približuje problematika korupcie. Táto tematika je súčasťou Národného štandardu finančnej gramotnosti, verzia 1.1.

Čítať celý článok

 
Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským

08. september 2016

Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským

Štátny pedagogický ústav je spoluriešiteľom projektu s názvom Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským, ktorý bol schválený MŠVVaŠ SR dňa 27. 8. 2015 pod č. 2015-14697/33730:2-100A.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľ. Hajduk odovzdal menovacie dekréty členom Predmetovej komisie pre cudzie jazyky

08. september 2016

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľ. Hajduk odovzdal menovacie dekréty členom Predmetovej komisie pre cudzie jazyky

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Doc .PhDr. Ľudovít Hajduk PhD. odovzdal dnes menovacie dekréty členom Predmetovej komisie cudzie jazyky (PKCJ). Do funkcie predsedníčky PKCJ riaditeľ ŠPÚ vymenoval PhDr. Nadeždu Zemaníkovú, PhD. z Katedry germanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Predmetová komisia v novom zložení posudzovala návrh inovovaného Katalógu cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského, španielskeho a talianskeho jazyka. Úprava cieľových požiadaviek na maturitné skúšky vychádza z Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Podstatné veci vo všeobecnej časti cieľových požiadaviek, ktorá je rovnaká pre všetky cudzie jazyky, sa v zásade nemenia. V špecializovaných častiach, ktoré sa týkajú jednotlivých cudzích jazykov, autori doplnili ilustratívne príklady v časti jazykové prostriedky. Citlivo pristupovali takisto k úprave tematických okruhov, aby školy, ktoré už majú vypracované zadania okruhov, ich nemuseli meniť. Do nového Katalógu cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z cudzích jazykov budú doplnené požiadavky 12 recenzentov, ktorí k materiálu vypracovali 36 posudkov. 

Čítať celý článok

 
INAUGURAČNÝ KONGRES O ŠPORTE A KRESŤANSTVE V YORKU, ANGLICKO

06. september 2016

INAUGURAČNÝ KONGRES O ŠPORTE A KRESŤANSTVE V YORKU, ANGLICKO

V dňoch 24.-28.8. 2016 sa uskutočnil Inauguračný svetový kongres o športe a kresťanstve v Yorku (Anglicko), ktorého sa aktívne zúčastnila pracovníčka Štátneho pedagogického ústavu Mgr. Dana Masaryková PhD., ktorá prezentovala možnosti riešenia otázok v oblasti  športu, školskej telesnej výchovy a kresťanstva.

Čítať celý článok