Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

07. október 2017

Školenie učiteľov k pedagogickému prístupu CLIL

V Štátnom pedagogickom ústave sa posledný septembrový týždeň zišlo 25 učiteľov z Bratislavy a okolia na dvojdňovom školení k pedagogickému prístupu CLIL, organizovaného vrámci projektu Experimentovanie po nemecky. Učitelia si odskúšali pokusy a naučili sa, ako pracovať so žiakmi v základnej škole tak, aby hravou formou prepojili vedu s učením sa nemeckého jazyka.

Čítať celý článok

 

05. október 2017

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk prijal prezidenta Slovenskej komory učiteľov Vladimíra Crmomana

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal zástupcov Slovenskej komory učiteľov. Diskutovali spolu o otázkach súvisiacich s problematikou vzdelávania a výchovy detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením v materských, základných a stredných školách.

Čítať celý článok

 

03. október 2017

Ministerka školstva Martina Lubyová sa stretla s riaditeľom ŠPÚ Ľudovítom Hajdukom

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová prijala riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka. Na prvom pracovnom stretnutí hovorili spolu predovšetkým o aktuálnych otázkach, ktoré súvisia s pracovnou agendou tejto priamo riadenej organizácie rezortu školstva.

Čítať celý článok

 

02. október 2017

V ŠPÚ sa odborníci zaoberali vyučovaním slovenského jazyka a literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským

V Štátnom pedagogickom ústave sa za účasti prizvaných odborníkov konalo zasadnutie Predmetovej komisie pre slovenský jazyk a slovenskú literatúru. Témou rokovania bola problematika vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským.

Čítať celý článok

 
Štátny pedagogický ústav podporuje výučbu druhého cudzieho jazyka

30. september 2017

Štátny pedagogický ústav podporuje výučbu druhého cudzieho jazyka

Štátny pedagogický ústav realizuje aktivity , ktoré sú zamerané na podporu vyučovania druhého cudzieho jazyka na Slovensku.
„V októbri pripravujeme spoločné pracovné rokovanie zástupcov zahraničných kultúrnych inštitúcií na Slovensku k problematike vyučovania druhého cudzieho jazyka a rámcového učebného plánu s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským. Tento návrh bol spracovaný v novembri 2016, ale zatiaľ nebol schválený,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Čítať celý článok

 

30. september 2017

Riaditeľ ŠPÚ Ľ.Hajduk si spolu so Slovákmi v Diakovciach pripomenul návrat ich predkov do vlasti

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk si poslednú septembrovú sobotu, spolu s obyvateľmi Diakoviec, pripomenul 70. výročie návratu ich predkov do vlasti. Podujatie zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej a Evanjelický cirkevný zbor a.v. na Slovensku.

Čítať celý článok

 

29. september 2017

Odkaz XI. medzinárodnej konvencie RISA: Pozornosť treba sústrediť na mladých výskumníkov

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk sa na XI. medzinárodnej konvencii ruskej asociácie medzinárodných výskumov (RISA) v Moskve vyjadril k otázkam vedy a vzdelávania, kde podčiarkol význam stratégií spolupráce a ich vplyv na rozvoj kultúry a civilizácie.

Čítať celý článok

 

29. september 2017

ŠPÚ otvoril inovatívne vzdelávanie „Interkultúrne vzdelávanie v ZŠ so žiakmi z rómskych komunít“.

Štátny pedagogický ústav otvoril v priestoroch Matice slovenskej v Martine inovatívne vzdelávanie akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR „Interkultúrne vzdelávanie v ZŠ so žiakmi z rómskych komunít“. Realizovaný projekt je zameraný na skvalitnenie vzdelávania v základných školách so žiakmi z rómskych komunít.

Čítať celý článok

 

28. september 2017

Metodické usmernenie k zavádzaniu prierezových tém do školských vzdelávacích programov

Prierezové témy priaznivo ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania funkčných kompetencií žiakov. Sú povinnou súčasťou školského vzdelávania.

Čítať celý článok

 

20. september 2017

Prvý seminár z cyklu Osobnosti slovenskej politiky je odkazom aj pre ďalšie generácie

Prvý seminár pre slovenských učiteľov z cyklu Osobnosti slovenskej politiky, ktorý sa konal dnes v Bratislave je podľa riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka odkazom nielen pre súčasnú, ale aj ďalšie generácie.

Čítať celý článok

 

19. september 2017

ŠPÚ podporuje nové neformálne vzdelávanie v Múzeu mesta Bratislavy

Na odbornej konferencii pod záštitou riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka sprístupnili dnes v Múzeu mesta Bratislavy ateliér Oživené učebnice. Zámerom projektu je v rokoch 2016 – 2017 zrealizovať špeciálnu interaktívnu výstavnú expozíciu s rozsiahlou časovou osou a mapovaním panovníkov, ktorí vládli a ovplyvňovali územie dnešného Slovenska od Sama až po Karola. Vznikli tak „Oživené učebnice“ s prvými piatimi neformálnymi vzdelávacími programami a publikáciami v novozaloženej edícii – „História v kocke“.

Čítať celý článok

 

14. september 2017

Aktualizovaný organizačný poriadok súťaží v gescii ŠPÚ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu schválilo s platnosťou od 4.9.2017 aktualizované organizačné poriadky súťaží v gescii Štátneho pedagogického ústavu. Aktuálne organizačné poriadky súťaží Poznaj slovenskú reč, Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko a Pekná maďarská reč sú zverejnené na stránke ŠPÚ v sekcii Súťaže: http://www.statpedu.sk/sk/sutaze/

Účinnosť nadobúdajú 1.1.2018.

Čítať celý článok

 

14. september 2017

Ľ. Hajduk: Projekt VTS pre telesnú a športovú výchovu je motiváciou pre modernizáciu školy

Projektový manažér projektu Vedecko technické služby-most k modernizácii telesnej a športovej výchovy Jozef Gálik informoval koordinátora projektu, riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka, o priebehu jeho realizácie v praxi. Po úvodnom kolokviu interdisciplinárneho charakteru, na ktorom boli odborníci z akademickej obce aj z praxe, keďže v projekte sa kladie veľký dôraz na prepojenie výskumu a praxe, pokračovala jeho realizácia v zmysle zadania projektu vytváraním filmového archívu, spracovávaním histórie vývoja materiálno-technickej základne telovýchovy a športu a porovnávaním patentových a literárnych rešerší , teda porovnávaním stavu svetovej techniky so zámermi projektu. Časová os projektu je rozdelená do niekoľkých etáp.

Čítať celý článok

 

11. september 2017

Rámcové učebné plány pre gymnáziá so štvorročným štúdiom a gymnáziá s osemročným štúdiom s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny

Rámcové učebné plány (ďalej aj „RUP“) pre gymnáziá so štvorročným štúdiom a gymnáziá s osemročným štúdiom s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválilo Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2017-10754/31491:1-10I0, ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá s platnosťou od 1. septembra 2017.

Čítať celý článok

 

08. september 2017

ŠPÚ partnerom projektu russky.info

Desať partnerov z rôznych krajín Európy spúšťa spoločný 12-jazyčný web na učenie sa ruštiny. Tvorbu tejto webstránky podporila Európska Komisia prostredníctvom programu Erasmus+. Hoci dnes existuje dosť možností učiť sa ruštinu, Európska únia napriek politickej kríze a komplikovaným vzťahom s Ruskom finančne podporila projekt russky.info.

Čítať celý článok